INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:02:38
Home » ไทยประกันชีวิต » คุ้มธนกิจ99(ไม่มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต\"you

คุ้มธนกิจ99(ไม่มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต

2010/09/25 11649👁️‍🗨️

คุ้มธนกิจ99(ไม่มีเงินปันผล) ไทยประกันชีวิต
หากเราลองคิดถึงวงจรในชีวิตของคนๆ หนึ่ง ตั้งแต่วัยสร้างครอบครัว ออมทรัพย์สร้างฐานะ วัยของการมีบุตร และวัยเกษียณ รวมถึงการสร้างกองทุนมรดกเพื่อลูกหลาน ความกังวลใจในแต่ละช่วงอายุของคนเราก็จะแตกต่างกันไป ในวัยสร้างฐานะ ความห่วงใยเน้นหนักไปที่คู่ชีวิต ที่อาจต้องรับภาระหนี้สินที่เกิดจากการผ่อนบ้านผ่อนรถ ในวัยของการมีบุตร ความห่วงใย เน้นหนักไปที่อนาคตของบุตร ที่อาจไปไม่ถึงฝั่งฝันทางการศึกษา หากขาดเสาหลัก ในวัยเกษียณ ความห่วงใย เน้นที่ตนเองว่าจะมีรายได้
พอเพียงสำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตหรือไม่ รวมถึงการเตรียมกองทุนมรดกสำหรับลูกหลานที่ยังต้องเจริญเติบโตงอกงามต่อไป ให้ “คุ้มธนกิจ 99” ช่วยคลายกังวลให้แก่ท่าน ด้วยแผนความคุ้มครองตลอดชีพ โดยมีระยะเวลาการชำระเบี้ยประกันภัย
ให้เลือก 3 ระยะคือ 20 ปี ถึงอายุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี

ผลประโยชน์แบบคุ้มธนกิจ99(ไม่มีเงินปันผล)

1) ครบกำหนดสัญญา – รับเงินคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกัน
2) เสียชีวิตระหว่างสัญญา รับจำนวนเงินเอาประกัน

ตัวอย่างการจ่ายผลประโยชน์ แบบคุ้มธนกิจ 95 (ชำระเบี้ยประกันภัย 5 ปี)
ผลประโยชน์แบบประกัน ผู้เอาประกันภัย เพศชาย อายุ 30 ปี จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000
ชำระเบี้ยประกันภัยปีละ 2,790 บาท (เฉลี่ยเพียงวันละ 8 บาท)

ผลประโยชน์กรณีมีชีวิตอยู่ – ครบกำหนดสัญญา รับ 110% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน 110,000
ผลประโยชน์กรณีเสียชีวิต – รับจำนวนเงินเอาประกันภัย เป็นเงิน 100,000

เงื่อนไขการรับประกัน

ระยะชำระเบี้ยประกันภัย มีให้เลือก 3 ระยะ
• อายุ 20 ปี อายุที่รับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
• ถึงอายุ 60 ปี อายุที่รับประกัน 1 เดือน – 50 ปี
• ถึงอายุ 99 ปี อายุที่รับประกัน 1 เดือน – 70 ปี
ระยะเวลาคุ้มครอง ถึงอายุ 99 ปี
จำนวนเงินเอาประกันภัย ขั้นต่ำ 100,000 บาท

1. ให้คุ้มธนกิจ 99 เป็นหลักประกันให้แก่คนที่เรารัก
เพื่อเราจะมั่นใจได้ว่า สินทรัพย์ต่างๆ และอนาคตทางการศึกษา
ของบุตรหลาน จะเป็นไปดั่งใจปรารถนา

2. คุ้มธนกิจ 99 สร้างหลักประกันตลอดชีพ
โดยมีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยให้เลือก 3 ระยะ คือ
20 ปี ถึงอายุ 60 ปี และถึงอายุ 99 ปี

2. เลือกรับสวัสดิการเพิ่มเติมได้
สามารถเลือกซื้อความคุ้มครองอื่นๆ เพิ่มได้ทั้งประกันสุขภาพ อุบัติเหตุ โรคร้ายแรง เพื่อสร้างสวัสดิการที่มั่น

เพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของท่าน ควรถือกรมธรรม์จนครบกำหนดสัญญา และผลประโยชน์ที่ได้รับจากกรมธรรม์ประกันชีวิต
จะไม่มีการหักภาษีใดๆ ทั้งสิ้น และเป็นเงินปลอดหนี้ เจ้าหนี้ไม่มีสิทธิ์ยึดได้ ยกเว้นเท่าจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จ่ายไปเท่านั้น
• การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้เอา ประกันภัย การที่ตัวแทนประกันชีวิตเก็บเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น โดยท่านสามารถชำระเบี้ยประกันภัยงวดต่อไปผ่านช่องทางต่างๆ เช่น สาขา, ที่ทำการไปรษณีย์, เคาน์เตอร์เซอร์วิส, ธนาคาร ฯลฯ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้เอาประกันภัย
• เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไป หักค่าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามกฎหมายตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินปีละ 100,000 บาท
• ควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจ อีกทั้งต้องแถลงข้อมูลตามความเป็นจริงในเอกสารขอเอาประกันภัย เพื่อผลประโยชน์
สูงสุดของท่าน

ไทยประกันชีวิตฮอตไลน์ * ที่สุดแห่งการบริการที่มากกว่าการประกันชีวิต บริการช่วยเหลือฉุกเฉินทางการแพทย์
และการเดินทางฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทั่วโลก ทุกกรมธรรม์
ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์ * ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน และให้บริการข้อมูล ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในธุรกิจประกันชีวิต โทร. 1124
ไทยประกันชีวิตเมดิแคร์ * บริการสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลฉุกเฉินเบื้องต้น ให้กับผู้เอาประกัน
ไทยประกันชีวิตอีซี่เพย์ * หลากหลายวิธีชำระเบี้ยประกันที่สะดวกรวดเร็ว ผ่านช่องทางต่างๆ กว่า 10 ช่องทาง
คลับไทยประกันชีวิต * เติมเต็มเรื่องดีๆ ให้ชีวิตด้วยสิทธิประโยชน์ที่หลากหลาย พร้อมกิจกรรมความสนุก
ที่สร้างสรรค์ขึ้น เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนสำคัญ
* บริการดังกล่าวข้างต้นเป็นบริการเสริมพิเศษภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในคู่มือผู้เอาประกันภัย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow