INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:19:55
Home » เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ » Supreme Life (20BS) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์\"you

Supreme Life (20BS) – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

2010/12/30 1537👁️‍🗨️

Supreme Life (20BS)/strong> – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life)

กรมธรรม์ประกันภัยแบบตลอดชีพ (สุพรีม ไลฟ์)
* ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 99 ปี
* ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : 20 ปี

เงื่อนไขการรับประกันภัย
– อายุ 16 ปี ถึง 55 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

ผลประโยชน์
– คุ้มครอง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ปีแรกจนถึงอายุครบ 99 ปี
– รับเงินปันผลในรูปของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม (Special Bonus) (เงินปันผลในรูปของจำนวนเงินเอาประกันภัยเพิ่ม (Special Bonus) จะขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ และบริษัทฯ จะประกาศให้ทราบทุกปี)
– เมื่อครบกำหนดสัญญา (อายุครบ 99 ปี) จะได้รับจำนวนเงินเอาประกันภัย
– รับผลประโยชน์เพิ่มขึ้นในรูปแบบของความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ (AI) และผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลและผ่าตัด (HS) หรือผลประโยชน์ชดเชยค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB) และความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุม 30 โรค (DD)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow