INSURANCETHAI.NET
Sat 20/07/2024 4:15:05
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันภัยพร้อมสรรพ สำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยพร้อมสรรพ สำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 2240👁️‍🗨️

ประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน กรุงเทพประกันภัย
เหมาะ กับที่อยู่อาศัยทั่วไปที่ต้องการความคุ้มครองแบบครบวงจร คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้าง สำนักงานในบ้าน และทรัพย์สินภายในอาคาร จากภัยไฟไหม้ พายุ แผ่นดินไหว ฯ
เพิ่มเติมภัยน้ำท่วมและโจรกรรม และให้ความคุ้มครองความรับผิดบุคคลภายนอกและเพิ่มเติมพิเศษอีกมากมาย

การประกันภัยพร้อมสรรพสำหรับเจ้าบ้าน คุ้มครองทั้งบ้านและผู้พักอาศัย ครอบคลุมถึง 4 รายการ
1. อาคาร คุ้มครอง ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด น้ำท่วม ลมพายุ และภัยอื่นๆที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
2. ทรัพย์สินในอาคาร คุ้มครองภัยเช่นเดียวกันกับอาคารและขยายรวมถึง การลักทรัพย์ภายในอาคารโดยบุคคลภายนอก การชิงทรัพย์และการปล้นทรัพย์
3. ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่พักอาศัยชั่วคราวและการสูญเสียค่า เช่า กรณีบ้านอยู่อาศัยตามรายการที่ 1 ได้รับความเสียหายจากภัยที่คุ้มครอง ท่านจะได้รับการชดเชยค่าเช่า เมื่อจำเป็นต้องเช่าที่พักอาศัยชั่วคราวที่อื่น หรือถ้าท่านเป็นผู้ให้เช่าบ้าน ค่าเช่าที่เคยได้รับจะได้รับการชดเชยเช่นเดียวกัน
4. ความรับผิดส่วนบุคคล บริษัทฯ จะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามของท่านหรือ บุคคลในครอบครัว คนรับใช้ที่กระทำการประมาทเลินเล่อ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
up arrow