INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:34:58
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » ประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจ เมืองไทยประกันชีวิต\"you

ประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจ เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 1949👁️‍🗨️

ประกันภัยคุ้มครองอุ่นใจ เมืองไทยประกันชีวิต
คุ้มครองอุ่นใจ เพิ่มความอุ่นใจ….อย่างมั่นคง
เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ หากยังกังวลกับการสร้างหลักประกันในช่วงบั้นปลายของชีวิต คุณสามารถ เพิ่มความอุ่นใจ…อย่างมั่นคง กับแบบประกันภัย “คุ้มครองอุ่นใจ” กับความคุ้มครองชีวิตยาวนานถึงอายุ 90 ปี และชำระเบี้ยประกันภัยเพียง 10 ปี เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเพิ่มความอุ่นใจ ให้กับตัวคุณเองและลูกหลาน

หมายเหตุ
ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็น % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา

เงื่อนไขการรับประกันภัย
1. ระยะเวลาเอาประกันภัย ครบอายุ 90 ปี
2. ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 10 ปี
3. อายุของผู้เอาประกันภัย : 61 – 75 ปี
4. ทุนประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท

หมายเหตุ
เบี้ย ประกันชีวิตของแบบประกันภัยสามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล ธรรมดาตามประกาศอธิบดี กรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

ผลประโยชน์ในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ
1. หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้ 25% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ผู้รับผลประโยชน์
2. หาก ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต ภายหลัง 1 ปี และไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันทำสัญญาประกันภัยหรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้ 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. หาก ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตภายหลัง 2 ปีนับแต่วันทำสัญญาประกันภัย หรือวันต่ออายุครั้งสุดท้าย บริษัทจะจ่ายเงินให้เต็มจำนวนเงินเอาประกันภัย

หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบกำหนดสัญญา (อายุ 90 ปีบริบูรณ์) บริษัทจะจ่ายเงินให้ตามจำนวนเงินเอาประกันภัย พร้อมทั้งเงินบำเหน็จอีก 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัยและสัญญาเป็นอันสิ้นสุด

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณี ผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์ หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณี ผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญาหรือวันต่ออายุกรมธรรม์หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิม ของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow