INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:33:30
Home » ข่าวประกันภัย » คปภ.ปรับ บ.ประกันภัย ประวิงสินไหม [2560]\"you

คปภ.ปรับ บ.ประกันภัย ประวิงสินไหม [2560]

2018/07/20 2333👁️‍🗨️

ปรับบริษัทประกันวินาศภัย 9 เรื่อง
5 บริษัท  ปรับโทษฐานประวิงจ่ายสินไหม 7 เรื่อง
2 บริษัท โทษฐานไม่ส่งงบการเงินและออกเอกสารแนบท้าย กธ.ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่งให้ลูกค้า ไม่ได้รับความเห็นชอบนายทะเบียน
1 บริษัท ประกันชีวิต โดนปรับประวิงเพียงรายเดียว

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ประกาศในเว็บไซต์ของ คปภ.ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 กรณี บริษัทประกันวินาศภัยที่ถูกลงโทษเปรียบเทียบปรับ โดยคณะกรรมการเปรียบเทียบปรับได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560 ให้เปรียบเทียบปรับบริษัทประกันชีวิต 1 เรื่อง และบริษัทประกันวินาศภัยจำนวน 9 เรื่อง ดังนี้

1.บริษัท ไอโออิกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสนอข้อพิพาท รายบริษัทฯ ตามคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทหมายเลขแดงที่ 46/2559 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ ได้ปรับเป็นเงิน 625,000 บาท โดยความคืบหน้าของคดีขณะนี้ บริษัทไม่ชำระค่าปรับ อยู่ระหว่างร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน ทั้งนี้บริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทฯ แล้ว

2.บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
กระทำการประวิงจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัย กรณีตกลงความเสียหายเป็นตัวเงิน บริษัทกำหนดวันรับเงินเกินกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตกลงกับผู้ร้อง คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 215,000 บาท ความคืบหน้าของคดี บริษัทได้ชำระค่าปรับเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 คดีเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยแล้ว

3.บมจ.ประกันภัยไทยวิวัฒน์
กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน กรณีได้มีการตกลงชดใช้ความเสียหายเป็นตัวเงินให้แก่สหกรณ์แท็กซี่ฯ แต่บริษัทไม่กำหนดวันรับเงินที่แน่นอน คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 125,000 บาท โดยความคืบหน้าขณะนี้ บริษัทได้ชำระค่าปรับเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 คดีเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมฯ ให้แก่สหกรณ์แท็กซี่ฯ แล้ว

4.บมจ.สัจจะประกันภัย
กระทำการประวิงค่าสินไหมฯ ให้แก่ผู้เสียหาย กรณีตกลงแล้วเสียหายเป็นตัวเงิน บริษัทกำหนดวันนัดรับเงินเกินกว่าสิบห้าวัน นับแต่วันที่ตกลงกับผู้เสียหาย คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 985,000 บาท ความคืบหน้าคดีขณะนี้ บริษัทไม่ชำระค่าปรับ อยู่ระหว่างร้องทุกข์กล่าวโทษต่อ พนง.สอบสวน ทั้งนี้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมฯ ให้แก่ผู้เสียหายรายดังกล่าวแล้ว

5.บมจ.สัจจะประกันภัย
กระทำการประวิงจ่ายสินไหมฯ ให้แก่รายสหกรณ์แท็กซี่ฯ กรณีที่มีการตกลงจำนวนค่าสินไหมฯ จะได้มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อกันแล้ว แต่บริษัทไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 135,000 บาท ความคืบหน้าคดี บริษัทไม่ชำระค่าปรับ อยู่ระหว่างร้องทุกข์กล่าวโทษ พนง.สอบสวน โดยบริษัทชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายรายสหกรณ์แท็กซี่ฯ แล้ว

6.บมจ.อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันภัย
กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ร้อง กรณีบริษัทปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และได้คืนเอกสารทั้งหมดให้แก่ผู้ร้อง จนกระทั่งผู้ร้องได้ร้องเรียนต่อสำนักงาน คปภ. จึงได้รับเอกสารและชดใช้ค่าสินไหมทดแทน คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 900,000 บาท ความคืบหน้าคดีบริษัทได้ชำระค่าปรับเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2560 คดีเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมฯ ให้แก่ผู้ร้องแล้ว

7.บมจ.บางกอกสหประกันภัย
ไม่ยื่นงบการเงินรายไตรมาสที่สาม ของปี 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ต่อคณะกรรมการโดยผ่านสำนักงาน คปภ.ภายในระยะเวลาที่ กม.กำหนด คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับ 310,000 บาท ความคืบหน้าของคดี บริษัทได้ชำระค่าปรับเมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2560 คดีเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นงบการเงินรายไตรมาสที่สาม ของปี 2559 ที่ผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว ต่อคณะกรรมการผ่านสำนักงาน คปภ.แล้ว

8.บมจ.วิริยะประกันภัย
กระทำการประวิงการจ่ายค่าสินไหมฯ ให้แก่ผู้ประสบภัย กรณีบริษัทได้นัดให้มารับเช็คค่าสินไหมฯ ในวันที่ 3 มี.ค.59 ได้ปรากฏว่า ในวันดังกล่าวบริษัทไม่ส่งมอบเช็คค่าสินไหมฯ เป็นการจงใจฝ่าฝืนข้อตกลงแห่งสัญญาประกันภัย คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 1,160,000 บาท ความคืบหน้าของคดี บริษัทได้ชำระค่าปรับเมื่อวันที่ 26 พ.ค.60 คดีเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้บริษัทชดใช้ค่าสินไหมฯ ให้แก่ทายาทผู้ประสบภัยแล้ว

9.บมจ.เจ้าพระยาประกันภัย
กระทำการออกเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ ประกันภัย ความรับผิดของผู้ขนส่ง ให้แก่ผู้เอาประกันภัยรายบริษัทฯ ซึ่งเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ดังกล่าวไม่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 112,500 บาท

10.บริษัทประกันชีวิต มีจำนวน 1 ราย ได้แก่ บมจ.ไทยประกันชีวิต
กระทำการประวิงการใช้เงินตามสัญญา ประกันชีวิต ให้แก่ผู้เอาประกันภัย คณะกรรมการเปรียบเทียบปรับเป็นเงิน 250,000 บาท โดยความคืบหน้าของคดี บริษัทได้ชำระค่าปรับเมื่อวันที่ 23 พ.ค.60 คดีเป็นอันเลิกกัน ทั้งนี้บริษัทใช้เงินตามสัญญา ประกันชีวิต ให้แก่ผู้เอาประกันภัยแล้ว

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow