INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 17:00:23
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต ฟินันซ่าประกันชีวิต » ฟินันซ่าประกันชีวิต\"you

ฟินันซ่าประกันชีวิต

2010/10/04 3797👁️‍🗨️

ฟินันซ่าประกันชีวิต
ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยความร่วมมือของพันธมิตรทางธุรกิจ ที่มีความมั่นคงทางด้านการเงินของไทย ผนวกกับผู้บริหารระดับมืออาชีพที่วิสัยทัศน์อันกว้างไกล ผสมผสานจุดเด่นของหุ้นส่วนทางธุรกิจบนศักยภาพที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน ด้วยความมุ่งมั่นในอันที่จะนำพาบริษัทฯ สู่ระดับชั้นแนวหน้าของธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยและเป็นบริษัทประกัน ชีวิตชั้นนำ

ฟินันซ่าประกันชีวิต

บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด
2032 อาคารฟินันซ่าประกันชีวิต ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ บางกะปิ ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร : 0-2632-5000
แฟกซ์ : 0-2632-5500
https://www.finansalife.com

จากกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้มีคำสั่งที่ 1389/2556 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2556 ให้เลิกการควบคุมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด โดยให้มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการ นับแต่วันที่รัฐมนตรีลงนาม เพื่อให้คณะกรรมการควบคุมบริษัทจะได้ดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทที่เกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ต่อไป

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยว่า ตามที่กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล แมเนจเม้นท์ จากประเทศสิงคโปร์ได้เข้ามาร่วมลงทุนกับบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด ทำให้บริษัท มีทุนจดทะเบียนเพิ่มขึ้นเป็น 1,534 ล้านบาท ส่งผลให้บริษัทมีอัตราส่วนเงินกองทุนครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงได้มีคำสั่งเลิกการควบคุมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด โดยให้มีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนดสามวันทำการ นับแต่วันที่รัฐมนตรีลงนาม เพื่อที่คณะกรรมการควบคุมบริษัทได้มีเวลาดำเนินการเกี่ยวกับการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ รวมถึงแก้ไขรายชื่อผู้มีอำนาจผูกพันบริษัทเกี่ยวกับทรัพย์สินต่างๆ ซึ่งจะทำให้บริษัท ฟินันซ่าฯ สามารถดำเนินธุรกิจปกติได้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัท ฟินันซ่าฯ จะต้องเร่งดำเนินการแปลงสภาพจากบริษัทจำกัด ให้เป็นบริษัทมหาชน เพื่อให้สามารถขายกรมธรรม์ประกันชีวิตรายใหม่ได้ ขณะนี้บริษัทได้มีการเตรียมความพร้อมที่จะดำเนินการประกอบธุรกิจประกันภัย มีการยื่นขอรับความเห็นชอบแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตใหม่ๆ โดยอาศัยตัวแทนประกันชีวิตที่มีอยู่เดิม ประมาณ 2,000 คน เป็นแรงขับเคลื่อนธุรกิจต่อไป

สำนักงาน คปภ. มีความมั่นใจในศักยภาพของกลุ่มฟิลลิป ที่จะดำเนินธุรกิจประกันชีวิตในประเทศไทยในระยะยาวอย่างมั่นคง เนื่องจากกลุ่มฟิลลิปมีการดำเนินธุรกิจที่มีเครือข่ายการลงทุนอยู่ใน 16 ประเทศทั่วโลก เช่น บริษัทหลักทรัพย์ฟิลลิป บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนฟิลลิป และบริษัทฟิลลิป แคปปิตอล ทำให้มีความพร้อมในเรื่องของทรัพยากรต่างๆ ทั้งนี้ บริษัท ฟินันซ่าฯ จะต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ คปภ.กำหนด โดยต้องลดสัดส่วนการถือครองหุ้นที่ปัจจุบันเกือบร้อยละ 100 ลงมาให้ต่ำกว่าร้อยละ 50 ภายในระยะเวลา 10 ปี ซึ่งคาดว่ากลุ่มฟิลลิป คงจะนำบริษัท ฟินันซ่าฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ต่อไป

HL : เลิกการควบคุมบริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด หลังครบกำหนด 3 วัน เร่งแปลงสภาพให้เป็นมหาชน

เปลี่ยนเป็น

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

Phillip Life Assurance Public Company Limited

ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด มหาชน PhillipLife Assurance

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เริ่มก่อตั้งขึ้นในชื่อ “บริษัท ไทยประสิทธิประกันภัยและคลังสินค้า จำกัด” เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2490 จากนั้นบริษัทฯ ได้แยกกิจการด้านประกันชีวิตและวินาศภัยออกจากกันตามพระราชบัญญัติประกัน ชีวิต พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2542 โดยใช้ชื่อว่า “บริษัท ไทยประสิทธิประกันชีวิต จำกัด” ต่อมาในปี 2544 กลุ่มบริษัทเนชั่นไวด์ บริษัทประกันภัยชั้นแนวหน้าของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เข้ามาถือหุ้นในกิจการของบริษัทฯ จึงได้เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น “บริษัท ไทยประสิทธิเนชั่นไวด์ จำกัด” และ “บริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด” ตามลำดับ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 อย่างไรก็ตาม ด้วยกลุ่มบริษัทเนชั่นไวด์ได้เปลี่ยนนโยบายและกลยุทธ์การลงทุนในต่างประเทศ โดยเฉพาะการปรับลดการลงทุนในทวีปเอเชียรวมทั้งประเทศไทยด้วย กลุ่มบริษัทเนชั่นไวด์จึงได้ขายหุ้นทั้งหมดของบริษัท เนชั่นไวด์ประกันชีวิต จำกัด ให้กับกลุ่มฟินันซ่าและกลุ่มวิริยะประกันภัย ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ก่อกำเนิดเป็น “บริษัท ฟินันซ่าประกันชีวิต จำกัด” เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2547

ปี 2556 “กลุ่มฟิลลิป แคปปิตอล” ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูงจากประเทศสิงคโปร์ ได้เข้าร่วมทุนและถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ โดยมีสัดส่วนการถือครองหุ้นถึงร้อยละ 98 ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่มั่นคง และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจด้วยการเจิญเติบโตและรุ่งเรืองในระยะยาว บริษัทฯ ได้แปลงสภาพเป็น “บริษัทมหาชน” เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556 และเพื่อความชัดเจนของกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่มีความมั่นคงสูง และพร้อมที่จะดำเนินธุรกิจในระยะยาวดังกล่าว บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)” ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2557 เป็นต้นไป

ธุรกิจและการดำเนินกิจการของบริษัทฯ

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจด้านการรับประกันชีวิต การรับประกันอุบัติเหตุและการประกันสุขภาพ ทั้งประเภทสามัญ (รายเดี่ยว) ประเภทกลุ่ม (รายสถาบัน บริษัทและองค์กรต่าง ๆ) ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล (คุ้มครองภัยชีวิตและค่ารักษาพยาบาลจากภัยที่เกิดจากอุบัติเหตุ) และประเภทอุตสาหกรรม (รายเดี่ยวที่เป็นรายย่อย) สำหรับประเภทอุตสาหกรรมนั้น บริษัทฯ ได้ยุติการรับประกันภัยรายใหม่มาตั้งแต่ปี 2543 หรือกว่า 13 ปีมาแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังเป็นบริษัทแรกที่ได้ออกผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตสำหรับชาวมุสลิมที่นับถือ ศาสนาอิสลาม หรือ “ตะกาฟุล” มาตั้งแต่ปี 2549 หรือกว่า 7 ปีมาแล้วอีกด้วยในสี่ประเภทธุรกิจข้างต้นนั้น ประเภทสามัญเป็นประเภทหลักที่บริษัทประกอบธุรกิจ กล่าวคือมีสัดส่วนของเบี้ยประกันภัยรับรวมถึงประมาณร้อยละ 90 ของทุกประเภทธุรกิจ โดยมีแบบประกันที่ครอบคลุมความต้องการของตลาดครบทุกรูปแบบ ทั้งแบบสะสมทรัพย์ แบบตลอดชีพ แบบบำนาญ แบบชั่วระยะเวลา และแบบประยุกต์จากสี่แบบดังกล่าว โดยมีทั้งชนิดไม่จ่ายคืนเงินปันผล และชนิดจ่ายคืนเงินปันผลตามผลประกอบการลงทุน

นอกจากนั้น บริษัทฯ ยังมีสัญญาเพิ่มเติมแนบสัญญาประกันชีวิตหลักให้ลูกค้าได้เลือกตามความ ต้องการอย่างหลากหลาย ทั้งสัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองอุบัติเหตุ สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองสุขภาพ ที่ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลทั้งกรณีผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก สัญญาเพิ่มเติมชดเชยรายวัน สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองโรคร้ายแรง สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร สัญญาเพิ่มเติมชั่วระยะเวลา สัญญาเพิ่มเติมคุ้มครองผู้ชำระเบี้ยฯ ฯลฯ รวมทั้งความคุ้มครองชีวิตและสุขภาพ สินเชื่อเงินกู้และสินเชื่อเงินกู้จำนอง สะสมทรัพย์รายเดือน สำหรับการรับประกันประเภทกลุ่มอีกด้วย
สำหรับช่องทางการจำหน่ายนั้น บริษัทฯ ใช้ (1) ช่องทางการจำหน่ายผ่านตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิตเป็นช่องทางหลัก โดยมีช่องทางเสริมอีก 3 ช่องทางคือ (2) ช่องทางธุรกิจต่อธุรกิจ (B4B) เช่น การขายผ่านธนาคาร (Bancassurance) การขายผ่านสถาบันการเงินและพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ ฯลฯ (3) ช่องทางขายตรง (Direct Channel) เช่น การขายผ่านทางโทรศัพท์ (Telesales) การขายตรงองค์กร (Work-Site) การขายผ่านอินเตอร์เนทและ Social Media ต่างๆ (Electronic Sale) การขายผ่าน Call Center ฯลฯ และ (4) ช่องทางขายผ่านที่ปรึกษาทางการเงิน (Financial Advisor) ซึ่งจะเป็นการร่วมมือกับบมจ.หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) ในการขยายตลาดร่วมกัน

บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีความมั่นคงแข็งแกร่งทางการเงินจากกลุ่มฟิล ลิปแคปปิตอล ประเทศสิงคโปร์ และการบริหารจัดการของผู้บริหารมืออาชีพที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีประสบการณ์ในธุรกิจการเงินและการลงทุนมายาวนาน กอปรกับความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน ผู้บริหารงานขายและพลังตัวแทนมืออาชีพทั่วประเทศ พร้อมที่จะดำเนินงานและให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัย และลูกค้าประชาชนทั่วไป ด้วยจุดเด่นเชิงคุณภาพในทุกด้าน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์อันทันสมัย ด้านช่องทางการจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพ ด้านการบริการอันเป็นเลิศ ด้านการพัฒนาระบบงานและเทคโนโลยีอันทันสมัยซึ่งกลุ่มฟิลลิป แคปปิตอลมีความแข็งแกร่งด้านนี้มาก ด้านบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเป็นมืออาชีพสูง ตลอดจนด้านจิตสาธารณะและตระหนักรับผิดชอบต่อสังคมไทย
ปัจจุบัน บริษัทฯ มีพนักงานและผู้บริหารจำนวน 168 คน มีตัวแทนและผู้บริหารงานขายจำนวนกว่า 2,000 คนทั่วประเทศ มีเครือข่ายให้บริการทั่วประเทศจากสาขา 21 แห่ง สำนักงานตัวแทน 15 แห่ง และโรงพยาบาลคู่สัญญากว่า 260 แห่ง ที่ถึงพร้อมให้บริการ และมอบความคุ้มครองอันเป็นหลักประกันที่มั่นคงแก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยและ ประชาชนทั่วไป

https://www.youtube.com/watch?v=i1rQW4fAwCc#t=142

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow