INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 15:35:58
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย สินมั่นคงประกันภัย » สินมั่นคงประกันภัย\"you

สินมั่นคงประกันภัย

2012/08/07 3335👁️‍🗨️

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) \ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด
รับประกันวินาศภัยเป็นหลัก
พ.ศ. 2494 ทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ภายใต้ชื่อ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด

รับประกันวินาศภัย 4 ประเภท
การประกันภัยทางรถยนต์
การประกันอัคคีภัย
การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
การประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาทเมื่อพิจารณาในส่วนเงินกองทุน ปี 2549 บริษัทฯมีเงินกองทุนจำนวนเท่ากับ 1,114.18 ล้านบาท ในส่วนนี้เป็นเงินกองทุนที่บริษัทฯ ต้อง ดำรงไว้ตามพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2535 เป็นจำนวนเท่ากับ 333.78 ล้านบาท
ส่วนที่เหลือจำนวน 780.40 ล้านบาท ถือเป็น เงินกองทุนส่วนเกิน ซึ่งสามารถรองรับการขยายงานในอนาคต

บริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักบริษัทฯ แรกที่ได้รับความไว้วางใจให้จดทะเบียนในตลาดหลัก ทรัพย์แห่งประเทศไทย
ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทฯ ที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่ เลขที่ 313 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
เบอร์โทร. 0-2378-7000
เว็บไซต์ smk.co.th

ร้องเรียน สินมั่นคงประกันภัย
บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรที่ให้บริการและปรับปรุงการบริการในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง โปรดให้ข้อมูลความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือข้อร้องเรียนของท่านต่อบริษัทฯ เพื่อบริษัทฯจะได้นำมาพัฒนาการให้บริการต่อไป โดยผ่านแผนกลูกค้าสัมพันธ์ที่หมายเลขโทรศัพท์

1596 กด 5
02 – 3793797
02 – 3787000 ต่อ 7180 , 7177 , 7188
customer@smk.co.th
info@smk.co.th
janya_s@smk.co.th

การจ่ายสินไหม สินมั่คงประกันภัย
1. ค่าซ่อมรถยนต์
กรณีเจ้าของติดต่อเอง ค่าแรง 1 – 50,000 บาท จ่ายทันที (วันทำการ)
กรณีเจ้าของติดต่อเอง ค่าแรง 50,001 – 100,000 บาท จ่ายภายใน 7 วัน (วันทำการ)
กรณีเจ้าของติดต่อเอง ค่าแรง 100,000 บาทขึ้นไป จ่ายภายใน 14 วัน (วันทำการ)
2. ค่าบาดเจ็บและเสียชิวิต
1 – 100,000 บาท จ่ายภายใน 3 วัน (วันทำการ)
100,000 บาทขึ้นไป จ่ายภายใน 7 วัน (วันทำการ)
3. อัคคีภัย นับแต่วันที่ตกลงค่าสินไหมเรียบร้อยแล้ว
1 – 1,000,000 บาท จ่ายภายใน 5 วัน (วันทำการ)
1,000,001 – 2,000,000 บาท จ่ายภายใน 7 วัน (วันทำการ)
2,000,001 ขึ้น จ่ายภายใน 10 (วันทำการ)
4. อุบัติเหตุส่วนบุคคล กรณีบาดเจ็บ และ เสียชีวิต ทุกวงเงิน จ่ายภายใน 7 วัน

การชำระเบี้ยประกันภัย
1. ชำระเงินด้วยเงินสดหรือเช็ค ที่บริษัทสินมั่นคงประกันภัยจำกัด (มหาชน) ได้ที่
ชำระด้วยเงินสด หรือเช็ค ชำระได้ที่สำนักงานใหญ่ หรือสาขาทั่วประเทศ
ชำระด้วยบัตรเครดิต วีซ่า และมาสเตอร์ ของทุกธนาคาร ที่สำนักงานใหญ่และสาขาในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
2. ชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคาร หรือหน่วยงานเอกชน ด้วยเงินสด/เช็ค ผ่าน ธ.กรุงเทพ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา ธ.ทหารไทย ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา และเพย์สเตชั่น สำนักบริการเอไอเอส และเทเลวิซทั่วประเทศ โดยยื่นเงินสด/เช็ค และธนาคารจะคืนส่วนที่ 1 ให้ท่านเก็บไว้เป็นหลักฐานการรับเงินของธนาคาร
3. ชำระทางไปรษณีย์ ด้วย เช็คขีดคร่อม “A/C PAYEE ONLY” ขีด “หรือผู้ถือ” สั่งจ่าย บมจ.สินมั่นคงประกันภัย (ระบุเลขกรมธรรม์ ด้วยบัตรเครดิต ที่ชื่อเจ้าของบัตรตรงกับชื่อผู้เอาประกัน โดยการกรอกรายละเอียดของเช็ค หรือบัตรเครดิต ในแบบฟอร์ม ที่แนบมา (ไม่ต้องติดอากรแสตมป์) ส่งให้บริษัทฯ ทางไปรษณีย์
4. ชำระผ่านระบบโทรศัพท์ของธนาคาร โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุในระบบโทรศัพท์ของแต่ละธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย์ (SCB Easy Phone) โทร.02-7777777
ธ.กรุงศรีอยุธยา (Krungsri Phone) โทร.1572
ธ.กรุงเทพ (Bualuang Phone) โทร.1333
5. ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคาร โดยทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในตู้ ATM ของ ธ.ไทยพาณิชย์ ธ.กรุงศรีอยุธยา และธ.กรุงเทพ
6. ชำระผ่านระบบ internet ของธนาคาร
ธ.ไทยพาณิชย์ สามารถชำระได้ที่ scbeasy.com
ธ.กรุงศรีอยุธยา สามารถชำระได้ที่ krungsrionline.com

อู่สินมั่นคงประกันภัย https://inet6.smk.co.th/websmk/network.aspx
ระบบรับประกัน Online สำหรับตัวแทน   https://smkpo.smk.co.th/smkpo
รายชื่อโรงพยาบาล ในเครือสินมั่นคง https://inet6.smk.co.th/websmk/network.aspx

สินมั่นคง ประกันภัย รื้อผู้ถือหุ้น รับแผนอนาคต
สินมั่นคง ประกันภัย ปรับโครงสร้างการถือหุ้นสมาชิกของครอบครัว เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้น ดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว

สินมั่นคงประกันภัย ปรับโครงสร้างการถือหุ้นใหญ่ตระกูล “ดุษฎี สุรพจน์” ผ่านโฮลดิ้ง ลดสัดส่วนการถือหุ้นในนามส่วนตัว หวังบริหารงานระยะยาว

ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท สินมั่นคงประกันภัย (SMK) เปิดเผยว่า…
กลุ่มผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งเป็นสมาชิกของครอบครัวดุษฎีสุรพจน์ ได้ดำเนินการปรับโครงสร้างการถือหุ้น
โดยการโอนหุ้นที่ถืออยู่บางส่วนให้แก่บริษัท ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง และเอสเอ็มเค โฮลดิ้ง (SMK Holding Limited) ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้น เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในครอบครัวดุษฎีสุรพจน์ รองรับการกำกับดูแลธุรกิจของครอบครัวในระยะยาว ซึ่งได้มีการโอนหุ้นไปตั้งแต่วันที่ 15 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมา

การได้มาซึ่งหุ้นของบริษัท โดย ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง และเอสเอ็มเค โฮลดิ้ง จากการโอนหุ้นดังกล่าวจะส่งผลให้โฮลดิ้งทั้งสองแห่ง ถือหุ้นของบริษัททั้งหมดคิดเป็น 25.02% และ 1% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทตามลำดับ ส่งผลให้ดุษฎีสุรพจน์ โฮลดิ้ง เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท โดยกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมยังคงเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท เพียงแต่การถือหุ้นบางส่วน เป็นการถือหุ้นทางอ้อมผ่านโฮลดิ้งทั้งสองแห่ง

“การปรับโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ ไม่เป็นผลให้มีการเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมบริษัทแต่อย่างใด นอกจากนี้ยังไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างการจัดการ และการกำหนด และดำเนินนโยบายของบริษัท โดยอำนาจในการบริหารจัดการยังคงเดิม”

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow