INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 8:01:51
Home » ประกันภัยเบ็ดเตล็ด ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) สหมงคลประกันภัย » ประกันภัยส่วนบุคคล1 – สหมงคลประกันภัย\"you

ประกันภัยส่วนบุคคล1 – สหมงคลประกันภัย

2011/03/24 2035👁️‍🗨️

ประกันภัยส่วนบุคคล1 – สหมงคลประกันภัย

ความคุ้มครอง
ให้ความคุ้มครอง ท่านตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ทำงาน เดินทาง พักผ่อน อยู่ที่บ้าน หรือทำกิจกรรมใดอยู่ก็ตาม รวมไปถึงถูกคนทำร้ายหรือสัตว์ทำร้าย เช่น ถูกงู, สุนัข, แมวกัด เป็นต้น

ข้อยกเว้น
การ ทำร้ายร่างกายตนเอง, ทะเลาะวิวาท, ติดเชื้อโรค, แท้งลูก, ภัยสงครามนิวเคลียร์, ล่าสัตว์, แข่งรถ, แข่งเรือ, โดยสารอากาศยานที่ไม่ใช่สายการบินพาณิชย์, ขณะก่ออาชญากรรม, การฆ่าตัวตาย, ขณะปฏิบัติหน้าที่ตำรวจ ทหาร หรืออาสาสมัครในสงคราม หรือปราบปราม

ความคุ้มครองพิเศษ
ในขณะที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ จะได้รับค่าชดเชยรายได้ต่อวันสูงสุดไม่เกิน 2,000.- บาท นานไม่เกิน 7 วัน จำนวน 3 ครั้ง/ปี

ขั้นอาชีพ
ขั้นที่ 1 ลักษณะงานที่มีอาชีพส่วนใหญ่อยู่ในสำนักงาน
ขั้นที่ 2 ลักษณะงานอาชีพที่ต้องทำงานนอกสถานที่ชั่วคราว
ขั้นที่ 3 ลักษณะงานส่วนใหญ่อยู่นอกสำนักงาน
ขั้นที่ 4 ลักษณะงานช่างฝีมือต่าง ๆ วิศวกรช่าง, พนักงานรับส่งเอกสาร
ขั้นที่ 5 ลักษณะงานคนงานก่อสร้าง, ทำถนน, ทำระบบสาธารณูปโภค, กรรมกร

หมายเหตุ : ผู้เอาประกันภัยต้องมีรายได้ประจำหรือมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง

การจ่ายค่าชดเชย
100% ของทุนประกัน กรณี เสียชีวิต สูญเสียแขน ขาหรือสายตา 2 ข้าง
100% ของทุนประกัน กรณี ทุพพลภาพ ถาวรสิ้นเชิง
60% ของทุนประกัน กรณี สูญเสียแขน ขา หรือสายตา 1 ข้าง (ตามความเห็นของแพทย์)

หมายเหตุ : ความสูญเสียดังกล่าวต้องเกิดขึ้นภายใน 180 วัน นับจากวันที่เกิดอุบัติเหตุ

ค่ารักษาพยาบาล
กรณี ที่ได้รับบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุ บริษัทฯ จะช่วยจ่ายชดเชยค่ารักษาพยาบาล ให้ตามจำนวนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายจริงให้กับสถานพยาบาล ซึ่งเป็นผู้ทำการรักษาให้ทั้งที่เป็นคนไข้ในและคนไข้นอกโดยค่ารักษาพยาบาล นี้รวมค่ายา ค่าห้องพัก ค่าอาหารผู้ป่วย ค่าผ่าตัด ค่าเอ็กซ์เรย์ ค่าการพยาบาล

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่ารักษาพยาบาล
1. ใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าการรักษาอาการบาดเจ็บเนื่องมาจากอุบัติเหตุ
2. ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)

หมายเหตุ : กรณีรักษาพยาบาล บริษัทสามารถจ่ายค่าสินไหมภายใน 1 สัปดาห์ หลังจากเอกสารครบ
กรณีเข้าทำการรักษาหลายแห่ง ต้องใช้เอกสารของสถานพยาบาลทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลหรือ คลินิก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับประกัยภัยเบ็ดเตล็ด
สำนักงานรัชดาภิเษก โทร. 02-687-7777 ต่อ 1319 Fax.02-687-7760

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow