INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 1:57:53
Home » ประกันการเดินทาง ประกันการเดินทาง » ประกันภัยการเดินทาง\"you

ประกันภัยการเดินทาง

2018/08/21 971👁️‍🗨️

การประกันภัยการเดินทาง ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยหากผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุ และผลของอุบัติเหตุนั้นส่งผลให้ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บต้องได้รับการรักษา พยาบาล หรือสูญเสียอวัยวะ มือ เท้า และสายตา หรือเสียชีวิต แต่ทั้งนี้อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นจะต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาระหว่างการ เดินทางที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่น คุ้มครองตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2552 – วันที่ 14 มกราคม 2552 ตลอดระยะเวลาที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางไป – กลับ กรุงเทพ-อเมริกา เป็นต้น

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนการประกันภัยการเดินทาง
แบ่ง 2 กรณี

1.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตหรือสูญเสียมือ เท้าและสายตา บริษัทจะจ่ายค่าทดแทน ให้เป็นเงินก้อนแก่ผู้เอาประกันภัยหรือทายาทดังนี้
1.1 การเสียชีวิต100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.2 การสูญเสียมือ เท้า และ/หรือสายตา รวม 2 ข้าง 100 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
1.3 การสูญเสียมือ เท้า หรือสายตาหนึ่งข้าง 60 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

2.กรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บ บริษัทประกันภัยจะจ่ายเงินชดเชยค่ารักษา พยาบาลตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อยกเว้น การประกันภัยการเดินทาง
การประกันภัยการเดินทางจะมุ่งให้ความคุ้มครองต่ออุบัติเหตุที่เป็นความ เสี่ยงภัยพื้นฐานของคนโดยทั่วไปเท่านั้น ดังนั้นจึงมีการกำหนดข้อยกเว้นในกรมธรรม์ที่จะไม่คุ้มครองในเหตุการณ์ บางอย่าง เช่น
1. การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา หรือยาเสพติด
2. การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
3. การแท้งลูก
4. สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ
5. การจลาจล การนัดหยุดงาน การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายลุกฮือฮาต่อต้านรัฐบาล
6. การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ อาวุธนิวเคลียร์
7. การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย เช่น เล่นสกี การแข่งรถ แข่งเสก็ต เป็นต้น
8. ขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
9. ขณะที่โดยสารอยู่ในเครื่องบินที่มิใช่สายการบินพาณิชย์ เช่น เฮลิคอปเตอร์

การคุ้มครองความเสียหายอื่น ๆ นอกเหนืออุบัติเหตุในการเดินทาง
การประกันภัยการเดินทางนั้นเป็นแบบการประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยและ อัตราเบี้ยประกันภัย ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากกรมการประกันภัยให้ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุก บริษัท ในปัจจุบันบริษัทประกันภัยหลายบริษัทได้มีการคิดค้นและพัฒนารูปแบบการ รับประกันภัยการเดินทางใหม่ ๆ ขึ้นเพื่อความสะดวกโดยให้ผู้เอาประกันภัยมีทางเลือกและได้รับความคุ้มครอง มากขึ้นจากกรมธรรม์ประกันภัยมาตรฐาน ความคุ้มครองที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเช่น การชดเชยค่าใช้จ่ายเมื่อมี
1. การสูญเสียและความเสียหายของกระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง
2. การยกเลิก การหยุดชะงักการเดินทาง หรือการเดินทางล่าช้า ความล่าช้าของเที่ยวบิน
3. การสูญเสียเงินส่วนตัว การสูญเสียเอกสารเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายและการส่งกลับประเทศเพื่อรักษาพยาบาล
5. การส่งศพหรือกระดูกหากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต
6. ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น

การประกันภัยการเดินทาง มีความคุ้มครองคล้ายกับ ประกันอุบัติเหตุ แต่มีความคุ้มครองที่จำเพาะต่อ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน
บางครั้ง และ เป็นการเดินทาง เช่น เดินทางไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ จึงเรียกว่า ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 

การประกันภัยการเดินทาง 2 แบบ

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (Travel Accident Insurance หรือเรียกย่อๆ ว่า TA)
คือ การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางที่เน้นให้ความคุ้มครองระดับพื้นฐานต่อการเดินทางแต่ละครั้ง สิ่งที่คุ้มครองจึงเป็นเพียงเรื่องอุบัติเหตุทางร่างกายที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างเดินทาง การประกันภัยเดินทางประเภทนี้จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุแล้วแต่กรณี โดยการประกันภัยการเดินทางนี้จะพบเห็นได้มากเมื่อเดินทางไปกับบริษัททัวร์ ซึ่งเราอาจพบว่ามีทุนประกันภัยที่แตกต่างกันตั้งแต่ 100,000 บาท ไปจนถึง 2,000,000 บาท ตัวเลขนี้หมายถึงความคุ้มครองสูงสุดที่จะได้รับในกรณีเสียชีวิต และจะได้รับลดหลั่นกันลงมาในกรณีทุพพลภาพหรือสูญเสียอวัยวะต่างๆ และสำหรับค่ารักษาพยาบาลนั้น ถ้าซื้อความคุ้มครองไว้ก็จะได้รับชดใช้ค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินวงเงินคุ้มครอง โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 10% ของทุนประกันภัยการเสียชีวิต เช่น วงเงินกรณีเสียชีวิตเท่ากับ 100,000 บาท วงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลจะเท่ากับ 10,000 บาท เป็นต้น

การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางใช้ได้ทั้งกับการเดินทางในประเทศและต่างประเทศ โดยความคุ้มครองจะเริ่มตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยเดินทางออกจากบ้านหรือที่ทำงานเพื่อเดินทางโดยตรง และจะสิ้นสุดลงเมื่อผู้เอาประกันภัยเดินทางถึงจุดหมายปลายทางหรือเดินทางกลับยังบ้านหรือที่ทำงานหรือสิ้นสุดตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แล้วแต่ว่ากรณีใดจะถึงก่อนกัน เนื่องจากประกันภัยประเภทนี้ให้ความคุ้มครองเพียงพื้นฐาน จึงอาจเหมาะสมกับการเดินทางภายในประเทศมากกว่า

การประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Comprehensive Travel Accident Insurance หรือ เรียกย่อๆ ว่า CTA)
สำหรับการเดินทางไปต่างประเทศ เพราะต่างประเทศมีปัจจับเสี่ยงมากกว่าในประเทศ เช่น ทรัพย์สูญหาย ก่อการร้าย ลักชิง วิ่งปล้น ฆ่า เครื่องดีเลย์ กระเป๋าหาย เลื่อนไฟท์ อากาศเปลียน ค่ารักษาพยาบาลสูง แปรผันตามค่าครองชีพของแต่ละประเทศ และ การเดินทางไปในประเทศที่มีสาธารณสุขไม่ดี อาจจำเป็นที่ต้องมีการประกันภัยประเภทนี้ไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายฉุกเฉิน โดยเฉพาะในกรณีที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้ๆจุดที่เราเจ็บป่วยฉุกเฉินไม่สามารถช่วยรักษาได้
และค่าเบี้ยก็ถูกมากซะด้วย

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง
คุ้มครองตลอดระยะเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ไม่ว่าจะอยู่บนยานพาหนะหรือที่ใดก็ตาม
และคุ้มครองทุกกรณียกเว้นตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ เช่น ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือมรณะจากการทะเลาะวิวาทที่มีส่วนร่วมด้วย เป็นต้น

คุ้มครองขณะเดินทาง ไม่ว่าจะอยู่บนรถ  เรือ  เครื่องบิน หรือที่ไหนๆ ตั้งแต่เดินทาง ไปจนถึงที่พัก  และทำกิจกรรมก็คุ้มครองต่างๆ
เช่น ไปถึงที่พัก  ไปทำกิจกรรมอื่นๆ  เช่น  ว่ายน้ำ เกิดอุบัติเหตุ บาดเจ็บ เสียชีวิต กิจกรรมเดินทางไกลเดินเท้าไปเข้าค่าย เหยียบตะปู
ไต่เชือก หรือปีนต้นไม้  และเกิดอุบัติเหตุ  ตกลงมาแขนหัก ไปสวนสัตว์  ยื่นมือให้อาหารสัตว์  ถูกกัดได้รับบาดเจ็บ

คือ คุ้มครองทั้งหมดเลย ถ้าไม่มีข้อยกเว้นในกรมธรรม์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow