INSURANCETHAI.NET
Fri 21/06/2024 14:48:04
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » เมืองไทยบำนาญ A85/60 (บำนาญ) เมืองไทยประกันชีวิต\"you

เมืองไทยบำนาญ A85/60 (บำนาญ) เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 2505👁️‍🗨️

เมืองไทยบำนาญ A85/60 (บำนาญ) เมืองไทยประกันชีวิต
การ เกษียณ จะไม่เป็นเรื่องที่น่าหนักใจอีกต่อไป หากเรามีวินัยในการออมเงินอย่างถูกวิธีและทันท่วงที คุณสามารถช่วยให้ชีวิตหลังการเกษียณมีค่ายิ่งขึ้น ด้วยการเริ่มต้นออมตั้งแต่วันนี้ ในช่วงที่ยังมีทั้งแรงกาย และแรงใจ เพื่อชีวิตยามเกษียณของคุณจะเต็มไปด้วยความสุข ตามที่คาดหวังไว้ในวันหน้า

จุดเด่นของแบบประกันภัย เมืองไทยบำนาญ A85/60 (บำนาญ)
1. เป็นแบบประกันภัยที่สร้างวินัยในการออมเพื่อใช้จ่ายยามเกษียณ
2. ได้รับเงินครบสัญญา 50% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญาเมื่อถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ครบอายุ 60 ปี
3. ได้รับเงินบำนาญรายปี 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา ทุกวันครบรอบปีกรมธรรม์ ตั้งแต่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 61-85 ปี
4. รับรองการจ่ายเงินบำนาญ เท่ากับมูลค่าปัจจุบันของจำนวนเงินบำนาญ ที่ยังไม่ได้จ่ายจนครบ 10 ปี หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนรับเงินบำนาญครบ 10 ปี
5. เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้ สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

เงินปันผลพิเศษตามกรมธรรม์ประกันภัย
หากผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
– ระยะเวลาเอาประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี
– ระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย : ครบอายุ 60 ปี
– อายุที่รับประกันภัย: 20-50 ปี
– จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ : 500,000 บาท
– เกณฑ์การตรวจสุขภาพ : เป็นไปตามระเบียบการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท
– การชำระเบี้ยประกันภัย : รายปี ราย 6 เดือน ราย 3 เดือน และรายเดือน
– สามารถซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ได้

รายละเอียดผลประโยชน์และความคุ้มครอง
กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่จนถึงวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี
– รับเงินครบสัญญา 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา พร้อมเงินปันผลพิเศษ (ถ้ามี) ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยอายุครบ 60 ปี
– รับเงินบำนาญรายปี ปีละ 12% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันเริ่มสัญญา โดยเริ่มจ่ายเงินบำนาญตั้งแต่วันที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 61-85 ปี
ถ้าผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตลงก่อนที่จะได้รับเงินบำนาญครบ 10 ปี ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินบำนาญที่เหลือเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของเงิน บำนาญที่ยังไม่ได้จ่ายครบ 10 ปี โดยใช้อัตราดอกเบี้ยในการคำนวณในอัตราเดียวกันกับอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณ อัตราเบี้ยประกันภัย และถือว่าสัญญาเป็นอันสิ้นสุด
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 60 ปี
ผู้รับผลประโยชน์จะได้รับเงินเท่ากับ 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือมูลค่าเวนคืนในขณะนั้น (แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า)

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. กรณีผู้เอาประกันภัยไม่เปิดเผยข้อความจริง หรือแถลงข้อความเท็จ บริษัทฯ จะบอกล้างสัญญาภายใน 2 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ครั้งสุดท้าย
2. กรณีผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันทำสัญญา หรือวันต่ออายุสัญญาครั้งสุดท้าย หรือวันกลับคืนสู่สถานะเดิมของกรมธรรม์ หรือถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
3. กรณีผู้เอาประกันภัยแถลงอายุคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้องแท้จริง อยู่นอกจำกัดอัตราเบี้ยประกันภัยตามทางค้าปกติของบริษัทฯ
เบี้ยประกันชีวิตของแบบประกันภัยนี้สามารถนำ ไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

หนังสือชักชวนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของแบบประกันภัย โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow