INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 18:35:10
Home » ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย » เมืองไทย SMEs Comprehensive Shop owner\"you

เมืองไทย SMEs Comprehensive Shop owner

2017/02/16 794👁️‍🗨️

การประกันภัยธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

การประกันภัยสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ความคุ้มครอง ทรัพย์สินและธุรกิจของคุณแบบครบวงจร จากอุบัติภัยต่างๆ รวมอยู่ในกรมธรรม์เพียงฉบับเดียวด้วยอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำเป็นพิเศษ

ทรัพย์สินที่สามารถทำประกันภัย

1.ตัวอาคาร (ไม่รวมฐานราก) รวมส่วนต่อเติมอาคาร
2.ทรัพย์สินในอาคาร เช่น เฟอร์นิเจอร์, เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา, เครื่องใช้สำนักงาน,
เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
3.สต๊อกสินค้า

ธุรกิจที่สามารถทำประกันภัย

ธุรกิจร้านค้าขนาดกลางและขนาดย่อมต่างๆ ที่มีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่มีมูลค่าขั้นต่ำ 1,000,000.- บาท และไม่เกิน 20,000,000.-บาท

ได้แก่ สำนักงาน/ สถานรับเลี้ยงเด็ก/ โชว์รูมรถยนต์/ เกสต์เฮาส์/ คลินิก/ หอพัก/ ซักรีด/ อพาร์ตเม้นท์/โรงพยาบาล/ โรงแรม/ ร้านค้าย่อย/ โรงรับจำนำ/ สโตร์/ เสริมสวย/ ถ่ายรูป/ ตัดเย็บเสื้อผ้า/ วีดีโอ-เทป-ซีดี/ ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า/ โรงเรียนสอนคอมพิวเตอร์-ภาษา/ ร้านอาหาร/ ภัตตาคาร/ ร้านกาแฟ/ ร้านเบเกอรี่

ทรัพย์สินที่ไม่รับประกันภัย

1.สิ่งปลูกสร้างที่เป็น บ้านครึ่งตึก-ครึ่งไม้ บ้านไม้ล้วนทั้งหลัง หรือห้องแถวไม้ล้วน

2.ทรัพย์สินที่อยู่ภายในสิ่งปลูกสร้าง ตามข้อ 1.

3.ทรัพย์สินที่ไม่คุ้มครอง ได้แก่ เงิน, ทอง, ธนบัตร, แบบพิมพ์, ต้นฉบับเอกสาร, โบราณวัตถุ, ศิลปวัตถุ, เครื่องเพชร เป็นต้น

ข้อยกเว้น

1.ภัยจากสงคราม กบฏ ปฏิวัติ จลาจลและนัดหยุดงาน การก่อการร้าย อาวุธนิวเคลียร์
การแผ่กัมมันตภาพรังสี
2.ความเสียหายจากการแตกร้าวของกระจกอาคารภายในอาคารที่มิใช่เป็นส่วนหนึ่งของฝาผนังภายนอกอาคาร
3.ความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม ลูกเห็บ
4.การขาดหายของสต๊อกสินค้าจากบัญชีสินค้า ฯลฯ

ความคุ้มครอง

ส่วนที่ 1 : ทรัพย์สินเสียหาย

1.ไฟไหม้ ฟ้าผ่า (โดยตรงต่อทรัพย์สินเอาประกันภัย)

2.ภัยระเบิด ภัยจากยานพาหนะ ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน  ภัยเนื่องจากการกระทำอันป่าเถื่อน และเจตนาร้าย

3.ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว ชดใช้ตามความเป็นจริง แต่ทั้งนี้ไม่เกิน

3.1 ทุนประกันภัย 500,000 – 9,900,000 บาท คุ้มครองไม่เกิน 10% ของทุนประกันภัย และรวมสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
3.2 ทุนประกันภัย 10,000,000 – 19,900,000 บาท คุ้มครองไม่เกิน 300,000 บาท
3.3 ทุนประกันภัยตั้งแต่ 20,000,000 บาท คุ้มครองไม่เกิน 400,000 บาท

4.ภัยเนื่องจากน้ำ จากการไหลล้น หรือการแตกรั่วของถังน้ำ อุปกรณ์หรือท่อน้ำ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัย

5.อุบัติเหตุต่างๆ ที่มิได้ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

6.การลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะหรือใช้กำลังเข้าออกจากอาคาร การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.-บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

7.ความเสียหายจากการแตกร้าวของกระจกที่เสมือนฝาผนังของอาคาร กระจกประตู หน้าต่าง ตู้โชว์ หรือกระจกหน้าร้าน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 100,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

8.ภัยอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Injury) ไฟฟ้าลัดวงจร จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

9.การสูญเสียของเงินภายในสถานที่เอาประกันภัย จากการถูกชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ หรือการลักทรัพย์
ที่ปรากฏร่องรอยการงัดแงะ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 200,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนที่ 2 : ความเสียหายต่อเนื่อง

1.การสูญเสียทางการค้า คุ้มครองในวงเงินความสูญเสียไม่เกิน 3,000.-บาท ต่อวัน ระยะเวลาการชดใช้ ไม่เกิน 6 เดือน

2.ค่าเช่าสถานที่ประกอบการหรือธุรกิจชั่วคราว คุ้มครองในวงเงินตามที่จ่ายจริง ไม่เกิน 10,000.-บาท ต่อเดือน สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

ส่วนที่ 3 : ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัยจากความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุจากความประมาทเลินเล่อของผู้เอาประกันภัยอันเกี่ยวกับกิจการหรือธุรกิจ และเกิดขึ้นภายในสถานที่เอาประกันภัย รวมถึงบริเวณข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด : ต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินรวมกันไม่เกิน 1,000,000.-บาท ต่อเหตุการณ์
แต่ละครั้ง และไม่เกิน 2,500,000.-บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ความคุ้มครองในส่วนนี้ยังขยายความคุ้มครองถึงอาหารและเครื่องดื่มเป็นพิษ  จำนวนเงินจำกัด
ความรับผิดไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อคน ไม่เกิน 200,000 .-บาท ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และไม่เกิน 500,000.-บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

ส่วนที่ 4 : ความรับผิดของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง

คุ้มครองในกรณีลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยได้ฟ้องร้องต่อนายจ้าง ที่มีสาเหตุหรือสืบเนื่องจากลูกจ้างได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิตในระหว่างการทำงานให้กับนายจ้าง และนายจ้างมิได้จัดหา หรือบกพร่อง หรือละเลย ต่อความปลอดภัยตามที่มีกฎหรือระเบียบระบุไว้ในกฎหมายแรงงาน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 1,500,000.-บาท
ต่อเหตุการณ์แต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

ความเสียหายส่วนแรก

ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกต่อเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และทุกครั้ง ดังนี้

ส่วนที่ 1

  • 1,000.-บาทแรก สำหรับภัยเนื่องจากน้ำ
  • 1,000.-บาทแรก สำหรับกระจก หรืออุบัติเหตุต่างๆ

ส่วนที่ 2

ภายใน 3 วันแรก สำหรับความสูญเสียทางการค้า

ส่วนที่ 3

2,000.-บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow