INSURANCETHAI.NET
Tue 17/05/2022 4:47:33
Home » ประกันรถยนต์(สินค้า) เอ็มเอสไอจีประกันภัย » ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 – MSIG\"you

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 – MSIG

2015/08/26

ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2 – MSIG 2 Save

ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจประเภท 2 ให้ความคุ้มครองกรณีรถยนต์เอาประกันภัยสูญหาย ไฟไหม้ และรถคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก

ผู้ที่มีรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (ยกเว้นใช้รถสำหรับรับจ้างหรือให้เช่า)

เงื่อนไขการรับประกันภัย / คุณสมบัติผู้สมัคร
  1. เฉพาะรถเก๋ง, รถโดยสาร, รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน ซึ่งจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น
  2. ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
  3. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
  4. รับประกันภัยอายุรถไม่เกิน 20 ปี
  5. อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกาตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม

msig2save


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow