INSURANCETHAI.NET
Wed 21/02/2024 8:34:23
Home » ประกันรถยนต์ » กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์\"you

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

2012/06/29 951👁️‍🗨️

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ใหม่แบ่งเป็น 2 แบบ
1. กรมธรรม์แบบไม่ระบุชื่อผู้ขับขี่
2. กรมธรรม์แบบระบุชื่อผู้ขับขี่

car-insurance-policy

กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

อายุผู้ขับขี่เป็นองค์ประกอบในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย และคุ้มครองผู้ขับขี่รถตามที่ระบุในกรมธรรม์กรณีบุคคลที่มิได้ระบุชื่อแล้วมาขับขี่ก็ได้รับความคุ้มครอง แต่ผู้เอาประกันภัยต้องร่วมรับผิดค่าเสียหายที่เกิดขึ้นของอุบัติเหตุแต่ละครั้งด้วย โดยผู้เอาประกันสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ได้ไม่เกิน 2 คน โดยจะได้รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันภัยตามช่วงอายุของผู้ขับขี่ ดังนี้

ผู้ขับขี่อายุ 18 – 24 ปี ลดเบี้ย 5 %
ผู้ขับขี่อายุ 25 – 35 ปี ลดเบี้ย 10 %
ผู้ขับขี่อายุ 36 – 50 ปี ลดเบี้ย 15 %
ผู้ขับขี่อายุ 50 ปีขึ้นไป ลดเบี้ย 20 %

เมื่อเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งต้องแจ้งบริษัทประกันภัยเพื่อตรวจสอบความเสียหาย หากเก็บบาดแผลของอุบัติเหตุไว้
และแจ้งเคลมทีหลัง ผู้เอาประกันต้องรับผิดชอบค่า Excess ให้กับบริษัท

ความเสียหายส่วนแรกหมายถึง…
จำนวนเงินค่าความเสียหายในแต่ละครั้งที่ผู้เอาประกันภัยตกลงรับผิดชอบเองกรณีที่เกิดความเสียหายจากอุบัติเหตุ ,แบ่งดังนี้

1. ความเสียหายส่วนแรกโดยสมัครใจ(Excess )
สำหรับเจ้าของรถที่มีความเชื่อมั่นตัวเอง และมีความระมัดระวังในการขับรถ อาจเลือกรับผิดชอบความเสียหายส่วนแรกเอง ซึ่งสามารถเลือกได้2 ประเภทความคุ้มครอง คือ คุ้มครองความเสียหายต่อตัวรถยนต์ ( รถเราเอง ) และคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ( รถหรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ) โดยบริษัทประกันภัยจะลดเบี้ยประกันภัยให้เป็นจำนวนเงินตามเงื่อนไขในสัญญา

2. ความเสียหายส่วนแรกกรณีผิดสัญญา
กรณีกรมธรรม์แบบระบุชื่อ แต่บุคคลอื่นขับขี่และเป็นฝ่ายต้องรับผิดชอบ ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรกเองต่อความเสียหายดังนี้

6,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อรถยนต์คันเอาประกันภัย
2,000 บาทแรก สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

กรณีใช้รถผิดประเภทเช่น นำรถส่วนบุคคลไปรับจ้าง
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง2,000 บาทแรก ของความเสียหายต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow