INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 13:23:14
Home » ประกันรถยนต์ » การใช้รถที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง\"you

การใช้รถที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง

2012/06/30 834👁️‍🗨️

ประกันภัยรถยนต์มีข้อยกเว้นความคุ้มครองกรณีต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นการใช้งานรถยนต์ที่ผิดไปจากปกติหรือ เป็นการใช้งานลักษณะที่เพิ่มความเสี่ยงภัยให้กับตัวรถยนต์หรือบุคคล ทรัพย์สินที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครองอยู่

การใช้รถที่ประกันภัยไม่คุ้มครอง
1. การใช้รถนอกอาณาเขตที่คุ้มครอง ในที่นี้หมายถึง นอกประเทศไทยแต่สามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มได้
เช่น เมื่อนำไปใช้ใน พม่า กัมพูชา ลาว มาเลเซีย สิงคโปร์ และจีน โดยอัตราเบี้ยเพิ่มขึ้นเดือนละ 5% ของอัตราเบี้ยประกันภัยเต็มปี
แต่รวมกันแล้วต้องไม่เกิน 20% ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี

2. ใช้รถในทางผิดกฏหมาย เช่น นำไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ หรือขนวสรเสพติดให้โทษ
“ใช้ในทางผิดกฏหมาย” หมายถึง “การใช้รถเพื่อประโยชน์ในการกระทำผิดกฏหมายโดยตรง” เช่น การนำรถไปขนของหนีภาษี
(ไม่รวมการขับรถผิดกฏหมายจราจร เช่น ฝ่าไฟแดง ขับรถเร็ว)

3. การใช้รถในการแข่งขัน การขับรถเร็วนั้นผิดกฏหมายจราจร แต่การใช้รถเพื่อการแข่งขันจะยกเว้นความคุ้มครอง เพราะความเสี่ยงมีสูงมากขึ้นฟ

4. การใช้ลากจูงหรือผลักดัน เว้นแต่รถที่ถูกลากจูงนั้นได้ประกันภัยไว้กับบริษัหรือ เป็นรถลากจูงโดยสภาพหรือมีระยะห้ามล้อเชื่อมโยงถึงกัน (รถพ่วง)

5. การใช้โดยบุคคลของอู่ เมื่อรถยนต์ได้รับมอบหมายให้มีการซ่อม ในบางครั้งเมื่อรถซ่อมเสร็จแล้ว อู่จะทำการทดลอง แต่ได้ประสบอุบัติเหตุเกิดความเสียหาย บริษัทจะไม่รับผิดชอบชดใช้ เว้นแต่การซ่อมที่บริษัทเป็นผู้สั่งหรือให้ความยินยอม

6. การขับขี่โดยบุคคลที่ไม่มีใบอนุญาตขับขี่ หรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฏหมาย

7. การขับขี่ในขณะที่อยู่ในสภาพมึนเมา (อัตราแอลกอฮอล์ในเลือดมากกว่า 150 มิลลิกรัม%)

8. ความรับผิดซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญานั้นแล้ว ความรับผิดของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
เช่น ผู้เอาประกันภัยทำการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับคู่กรณีเอง ทั้งๆ ที่ไม่คำนึงถึงว่าตนนั้นเป็นฝ่ายผิดหรือถูก และไม่แจ้งให้ทางบริษัททราบ บริษัทมีสิทธิ์ปฏิเสธการชดใช้ให้คู่กรณี


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow