INSURANCETHAI.NET
Mon 15/07/2024 16:10:40
Home » ไทยพาณิชย์ประกันชีวิต » นิวยอร์คไลฟ์ แคชแพลนเนอร์\"you

นิวยอร์คไลฟ์ แคชแพลนเนอร์

2010/09/29 1007👁️‍🗨️

เป็นการวางแผนการออมเงิน และส่งเสริมสวัสดิการความคุ้มครอง เพื่อเป็นหลักประกันที่มั่งคงให้กับตัวท่านเองและครอบครัวในอนาคตเมื่อเกษียณอายุการทำงาน ด้วยเงินคืนที่คุณจะได้รับอย่างต่อเนื่องประกอบกับความคุ้มครองสูงสุด ถึง 200% นิวยอร์คไลฟ์แคชแพลนเนอร์จึงเป็นแผนออมเงินที่ให้เงินคืนทุกปี เหมือนมีโบนัสทั้งชีวิต

นิวยอร์คไลฟ์ แคชแพลนเนอร์ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี แต่จ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 20 ปี พร้อมรับผลประโยชน์ต่อเนื่องตลอดอายุกรมธรรม์ โดยมีเงินคืนตั้งแต่สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 2 ไปจนถึงผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 69 ปี และรับความคุ้มครองชีวิต 200% ของทุนประกันภัยตลอดสัญญา เมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์รับเงินคืน 200% ของทุนประกันภัย

 

ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
– รับเงินคืน 2% ของทุนประกันภัย เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 5
– รับเงินคืน 3% ของทุนประกันภัย เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 6 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 10
– รับเงินคืน 4% ของทุนประกันภัย เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 11 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 15
– รับเงินคืน 5% ของทุนประกันภัย เริ่มตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 16 ถึงปีกรมธรรม์ที่ 19
– รับเงินคืน 100% ของทุนประกันภัย ปีที่20
– รับเงินคืน 10% ของทุนประกันภัย ตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 21 ไปจนผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 69 ปี
– รับเงินคืน 200% ของทุนประกันภัย เมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์
– ความคุ้มครองชีวิต กรณีที่เสียชีวิตในขณะที่กรมธรรม์มีผลบังคับ บริษัทจะจ่ายเงินให้กับผู้เอาประกันภัยถึง 200% ของทุนประกันภัย

จุดเด่นของแบบประกัน นิวยอร์คไลฟ์ แคชเพลนเนอร์
– ได้รับความคุ้มครองสูงสุดถึง 200% ตลอดอายุกรมธรรม์
– มีเงินคืนตั้งแต่ปีกรมธรรม์ที่ 2 ไปจนถึงผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 69 ปี และเมื่อครบสัญญาตามกรมธรรม์ รับเงินคืน 200% ของทุนประกันภัย
– ได้รับความคุ้มครองชีวิต และ เป็นการออมทรัพย์ในเวลาเดียวกัน
– เงินคืนไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย
– รวมตลอดสัญญากรมธรรม์รับเงินคืนสูงสุดถึง 853% (คำนวณจากผู้เอาประกันภัยที่มีอายุ 0 ปีและมีอายุครบ 70 ปี) เป็นการวางแผนอนาคตให้กับตนเองในระยะยาว และ ช่วยประเทศชาติในการระดมเงินออม เท่ากับความคุ้มค่าเป็นทวีคูณ

หมายเหตุ : แบบประกันภัยนี้ไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ฉบับที่ 172

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow