INSURANCETHAI.NET
Fri 19/07/2024 19:03:27
Home » ประกันภัยทันตกรรม ฟอลคอนประกันภัย » ประกันภัยทันตกรรม – ฟอลคอนประกันภัย\"you

ประกันภัยทันตกรรม – ฟอลคอนประกันภัย

2012/08/08 6828👁️‍🗨️

i-Dental ประกันทันกรรม

คุ้มครองอย่างคุ้มค่า สำหรับปัญหาสุขภาพปากและฟัน ของคุณและครอบครัว โดยไม่ต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลล่วงหน้าที่คลีนิคทันตกรรม หรือโรงพยาบาล ที่ได้มาตรฐาน กว่า 200 แห่งทั่วประเทศ พร้อมบริการนัดหมายกับทันตแพทย์และยืนยันการนัดหมายผ่าน sms

สิทธิประโยชน์ของบัตร i-Dental VIP Care Card
• สามารถเข้าใช้บริการผ่านคลินิคทันตกรรม หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในเครือข่ายภายใต้กรมธรรม์
• รับบริการติดต่อนัดหมายกับทันตแพทย์ของคลินิค หรือโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้เครือข่าย ตามความต้องการของท่าน พร้อมบริการแจ้งยืนยันการนัดหมายผ่าน SMS ก่อนเข้ารับบริการ
• ระบุขอเลือกใช้บริการคลินิคทันตกรรม หรือโรงพยาบาลที่ท่านพอใจ
• ขอรับรายละเอียดข้อมูล ทราบสิทธิประโยชน์ และประวัติการรักษาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้

ผลประโยชน์ความคุ้มครองรวมสูงสุด/ปี (บาท)
DEN ADEN BDEN C
การขูดหินปูน ขัดฟัน เคลือบฟลูออไรด์ ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง3,0004,0005,000
การอุดฟันและถอนฟัน ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง3,0004,0005,000
การผ่าฟันคุด ปีละไม่เกิน 2 ครั้ง4,0005,0007,000
ค่ารักษารากฟัน รวมถึงเอ็กซเรย์4,0005,0007,000
การรักษาฟันที่เกิดจากอุบัติเหตุ คุ้มครองไม่เกิน 90% ของค่าใช้จ่ายจริง
ในกรณีที่ ค่าใช้จ่ายจริง เกินกว่าจำนวนเงินผลประโยชน์ ที่ระบุไว้ ในหน้าตารางกรมธรรม์นี้ จะคุ้มครอง 90% ของผลประโยชน์ดังกล่าว
5,00010,00015,000
ผลประโยชน์รวม19,00028,00039,000
เบี้ยประกันภัย จำแนกตามประเภทการแบ่งชำระDEN ADEN BDEN C
ชำระ 12 ครั้ง482624823
ชำระ 4 ครั้ง (ส่วนลด 3%)1,4381,8022,434
ชำระ 2 ครั้ง (ส่วนลด 5%)2,8333,6764,868
ชำระครั้งเดียว (ส่วนลด 8%)5,5217,1969,270

หมายเหตุ
ความคุ้มครองดังกล่าว เป็นไปตามเงื่อนไข ความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยทันตกรรมของบริษัทฯ

สิทธิประโยชน์ของบัตร i-Dental VIP Care Card

• สามารถเข้าใช้บริการผ่านคลินิคทันตกรรม หรือโรงพยาบาลที่ได้มาตรฐานในเครือข่ายภายใต้กรมธรรม์
• รับบริการติดต่อนัดหมายกับทันตแพทย์ของคลินิค หรือโรงพยาบาลในcontact ตามความต้องการของท่าน พร้อมบริการแจ้งยืนยันการนัดหมายผ่าน SMS ก่อนเข้ารับบริการ
• ระบุขอเลือกใช้บริการคลินิคทันตกรรม หรือโรงพยาบาลที่ท่านพอใจ
• ขอรับรายละเอียดข้อมูล ทราบสิทธิประโยชน์ และประวัติการรักษาภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยของท่านได้
• สามารถเข้ารับบริการทางทันตกรรมภายหลัง 65 วัน จากวันที่กรมธรรม์ฯ มีผลคุ้มครองครั้งแรก

บริการนัดหมายทางทันตกรรม กับ i-Dental

ติดต่อนัดหมายกับทันตแพทย์ของคลินิค หรือโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้เครือข่าย โดยไม่ต้องสำรองจ่าย (Cashless i-Dental Service)
โทร 02 612 8967 ให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00 – 20:00 น. หรือทางอีเมล์ dental@hbc.co.th
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02 676 9999

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม

แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (สปส.2-16)
ใบรับรองแพทย์
ใบเสร็จรับเงิน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
เวชระเบียนของแพทย์ผู้รักษา(กรณีบิกฟันปลอมฐานอคริลิก)
กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีดังนี้
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน)

ทันตกรรมของ ประกันสังคมเป็นอย่างไร?

กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียม)

ตามประกาศของคณะกรรมการการแพทย์ตาม พ.ร.บ. ประกันสังคม พ.ศ. 2533 เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ทันตกรรม)  ประกาศ ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2553  โดยประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554

ประกาศคณะกรรม การการพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  เรื่อง  หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิ ใช่เนื่องจากการทำงาน  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนใน กรณีทันตกรรม  เพื่อเพิ่มสิทธิประโยชน์ให้แก่ผู้ประกันตน  ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศ ณ วันที่  31  สิงหาคม  พ.ศ. 2554  เป็นต้นไป (ประกาศกรณีทันตกรรม)

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

  • การถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และผ่าตัดฟันคุด ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริง ตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 300 บาทต่อครั้ง  และไม่เกิน 600 บาทต่อปี
  • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้บาง ส่วน ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่าย จริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500  บาท  ภายในระยะเวลา  5  ปีนับแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

(ก)  1-5 ซี่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  1,300 บาท

(ข)  มากกว่า 5 ซึ่   เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 1,500 บาท

  • กรณีใส่ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้ง ปาก  ให้ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์และค่าฟันเทียมเท่าที่จ่าย จริง ตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน 4,400 บาท ภายในระยะเวลา  5  ปีนับตั้งแต่วันที่ใส่ฟันเทียมนั้น ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

             (ก)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  2,400  บาท

             (ข)  ฟันเทียมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง  เท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นในวงเงินไม่เกิน  4,400 บาท     

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow