INSURANCETHAI.NET
Sun 02/10/2022 3:21:42
Home » ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยการเงิน แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยการเงิน แอกซ่าประกันภัย

2010/09/14 485...

การประกันภัยการเงิน แอกซ่าประกันภัย

แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองต่อเงินจากการถูกโจรกรรมหรือจี้ปล้นเงิน ทำให้สูญเสียต่อ
1. เงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน
2. เงินที่เก็บไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย
3. เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
4. เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
5. ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นของสถานที่เอาประกันภัยสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow