INSURANCETHAI.NET
Wed 28/10/2020 17:54:14
Home » ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ แอกซ่าประกันภัย » การประกันภัยการเงิน แอกซ่าประกันภัย\"you

การประกันภัยการเงิน แอกซ่าประกันภัย

2010/09/14

การประกันภัยการเงิน แอกซ่าประกันภัย

แอกซ่าประกันภัยให้ความคุ้มครองต่อเงินจากการถูกโจรกรรมหรือจี้ปล้นเงิน ทำให้สูญเสียต่อ
1. เงินเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหรือเงินเดือน
2. เงินที่เก็บไว้ภายในสถานที่เอาประกันภัย
3. เงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย
4. เงินระหว่างที่ขนส่งภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
5. ตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย ตัวอาคาร หรือทรัพย์สินอื่นของสถานที่เอาประกันภัย
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow