INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:45:35
Home » เจนเนอราลี่ประกันชีวิต(ไทยแลนด์) » GenChild Plus generali\"you

GenChild Plus generali

2010/09/24 1280👁️‍🗨️

GenChild Plus
แผนประกันชีวิต ที่เป็นการวางแผนให้กับบุตร ธิดาในอนาคต เพื่อเป็นทุนการศึกษา และให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย โดยชำระเบี้ยประกันชีวิตจนผู้เอาประกันภัยอายุ 18 ปี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มครอง และได้รับเงินคืนเป็นงวด ๆ เพื่อเป็นทุนการศึกษา
GenChild Plus เป็นกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นทุนการศึกษาของบุตร ธิดา ที่ให้ความคุ้มครองไปถึงผู้ปกครองซึ่งเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย และบุตร ธิดา จะได้รับเงินทุนการศึกษา 6% ของทุนประกันภัย ทุก ๆ รอบ 3 เดือน เป็นจำนวน 17 ครั้ง ตั้งแต่ปีที่อายุ 18 ถึง 22 ปี และเมื่อครบกำหนดสัญญา ณ สิ้นปีที่อายุ 22 ปีจะได้รับเงินทุนการศึกษาอีก 50%ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
1. กรณีเสียชีวิต
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัย
กรณีผู้ชำระเบี้ยเสียชีวิต 100% ของทุนประกันภัยและได้รับเงิน 3% ของทุนประกันภัยตั้งแต่ครบรอบปีกรมธรรม์ถัดไป ทุก ๆ 3 เดือน และได้รับสิทธิยกเว้นชำระเบี้ยประกันภัยในปีถัดไปจนผู้เอาประกันภัยมีอายุ ถึง 18 ปีโดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินทุนการศึกษาตามการทรงชีพและครบกำหนดสัญญา เหมือนเดิม
2.กรณีผู้ชำระเบี้ยทุพพลภาพ ได้รับสิทธิยกเว้นชำระเบี้ย ประกันภัยในปีถัดไปจนผู้เอาประกันภัยมีอายุถึง 18 ปี โดยผู้เอาประกันภัยจะได้รับเงินทุนการศึกษาตามการทรงชีพและครบกำหนดสัญญา เหมือนเดิม
3. กรณีทรงชีพ (มีชีวิตอยู่) รับเงินจำนวน 6% ของทุนประกันภัย ทุก ๆ 3 เดือน รวมทั้งหมด 17 ครั้ง ตั้งแต่อายุ 18 ถึง 22 ปี
4. เมื่อครบกำหนดสัญญา ได้รับเงินจำนวน 50% ของทุนประกันภัย

ผลประโยชน์และความคุ้มครองเพิ่มเติมพิเศษ

นอกจากผลประโยชน์และความคุ้มครองจากแบบประกันชีวิตหลักแล้ว ท่านสามารถเลือกซื้อสัญญาเพิ่มเติมที่ให้ผลประโยชน์และความคุ้มครองอื่นๆ ตรงตามความต้องการมากขึ้น โดยการฝากเบี้ยประกันภัยเพิ่มอีกเล็กน้อย ความคุ้มครองเพิ่มเติมที่ท่านสามารถเลือกซื้อได้มีดังนี้

สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต (ADB)
สัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยอุบัติเหตุคุ้มครองการเสียชีวิต และการสูญเสียอวัยวะ (ADD)
บันทึกสลักหลังการขยายความคุ้มครองฆาตกรรม จลาจล สงครามกลางเมือง (RCC)
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลรายวัน (HB)
สัญญาเพิ่มเติม ค่ารักษาพยาบาลและค่าผ่าตัดในโรงพยาบาล (HS)

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow