INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 19:36:26
Home » อาคเนย์ประกันชีวิต » Perfect 60/15 – อาคเนย์ประกันชีวิต\"you

Perfect 60/15 – อาคเนย์ประกันชีวิต

2010/12/26

Perfect 60/15 – อาคเนย์ประกันชีวิต
เป็นประกันประเภทบำเหน็จ ขายผ่านช่องทางโทรศัพท์ (Tele Sales)
คุ้มครองถึงอายุ 60 ปี ชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี (เบี้ยประกันชีวิต สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท)

กรณีผู้เอาประกันภัยมีชีวิตอยู่
+ สิ้นปีที่ 16 รับเงินจ่ายคืน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
+ ครบกำหนดสัญญารับเิงินครบสัญญา 300% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตระหว่างสัญญา
+ รับเงินทดแทน 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระมาทั้งหมด หรือมูลค่าเวนคืน แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

เงื่อนไขการรับประกันภัย
+ อายุรับประกันภัย 20-44 ปี
+ จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 100,000 บาท
+ ซื้อสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายได้ภายใต้ระเบียบ และข้อกำหนดของสัญญาเพิ่มเิติมนั้นๆ
+ ต้องแถลงสุขภาพ หรือรับการตรวจสุขภาพจากแพทย์ตามระเบียบบริษัท
+ สามารถเลือกชำระเบี้ยประกันภัยได้ 3 แบบ คือ รายปี, ราย 6 เดือน และราย 3 เดือน
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow