INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 1:28:41
Home » Uncategorized » ประเภทการประกันภัย\"you

ประเภทการประกันภัย

2015/04/19 875👁️‍🗨️

ประเภทการประกันภัย 

 1. การประกันภัยเกี่ยวกับบุคคล (INSURANCE OF THE PERSON)
  (1) การประกันชีวิต (2) การประกันสุขภาพ (3) การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ฯลฯ
 2. การประกันภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน (PROPERTY INSURANCE)
  (1) การประกันอัคคีภัย
  (2) การประกันภัยรถยนต์
  (3) การประกันภัยทางทะเล และขนส่ง
  (4) การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ฯลฯ
 3. การประกันภัยเกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย (LIABILITY INSURANCE)
  (1) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อสาธารณ ชน
  (2) การประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายของนายจ้างต่อลูกจ้าง
  (3) การประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน ฯลฯ

เป็นระยะเวลายาวนานเกือบศตวรรษที่รกิจประกันภัย ในประเทศไทยได้ถือกำเนิดขึ้น   โดยการประกันภัยครั้งแรกเป็นการประกันภัยทางทะเลขนส่ง ต่อมามีการพัฒนารูปแบบกรมธรรม์ให้สามารถรับความเสี่ยงภัยได้ครอบคลุมทุกประเภททั้งด้านชีวิต ทรัพย์สิน   และความรับผิดชอบ สอดคล้องกับความจำเป็นในการดำรงชีวิตและการดำเนินงานอาชีพของบุคคลในสังคมปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัย นับเป็นสถาบันทางการเงินที่มีศักยภาพสูงเฉกเช่นสถาบันทางการเงินการธนาคาร  เป็นสถาบันรับความเสี่ยงภัยที่มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจสังคมของประเทศโดยรัฐบาลได้ให้การสนับสนุน ส่งเสริม  และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง   เพื่อให้การดำเนินธุรกิจมีความมั่นคง แข็งแกร่ง  เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ธุรกิจประกันภัยอยู่ในความ ควบคุมกำกับ ดูแลของ กรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งรัฐบาลกำลังยกระดับให้เป็นองค์กรอิสระโดยใช้ชื่อ สำนักงานกำกับดุแลธุรกิจประกันภัย ต่อมาภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เว็บไซต์ www.oic.or.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow