INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 23:15:16
Home » Uncategorized » ผู้ขอเอาประกันชีวิต ปกปิดโรค หากตายด้วยอุบัติเหตุประกันจ่ายไหม?\"you

ผู้ขอเอาประกันชีวิต ปกปิดโรค หากตายด้วยอุบัติเหตุประกันจ่ายไหม?

2021/05/26 1592👁️‍🗨️

หากผู้เอาประกัน แถลงเท็จปกปิดโรค หรือ ข้อมูลสุขภาพอันเป็นสาระสำคัญ ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ก็ตาม

ผลทำให้บริษัทประกันได้ข้อมูลผิดพิจารณารับประกันไป โดยยังมีการซื้อพ่วงประกันอุบัติเหตุด้วย

ถือเป็นการปกปิด หรือ แถลงเท็จ

ประกันชีวิต
ม.865 สัญญาตกเป็นโมฆียะ ไม่ว่าจะเสียชีวิตจากสาเหตุใด บริษัทประกันจะคืนค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ ไม่จ่ายส่วนที่เป็น สัญญาเพิ่มเติม ประกันอุบัติเหตุ

สัญญาเพิ่มเติม = สัญญาที่ซื้อพ่วงในกรมธรรม์ประกันชีวิต
ค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ = เบี้ยประกันหักค่าใช้จ่ายเหลือเท่าไหร่แล้วคืนให้เป็นชื่อผู้เอาประกัน

บริษัทประกันชีวิตมีโอกาสจ่ายทุนประกันเมื่อสัญญาผ่าน 2 ปีไปแล้วเท่านั้น นับจากวันเริ่มสัญญา หรือ วันต่ออายุกรมธรรม์สัญญาประกันชีวิตอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างยิ่ง ผู้เอาประกันต้องแถลงข้อเท็จจริงเรื่องสุขภาพ อาชีพ หรือข้อมูลอันเป็นสาระสำคัญที่ต้องแจ้ง ในใบคำขอเพื่อเลี่ยงสัญญาเป็นโมฆะ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow