INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:22:45
Home » นวกิจประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันอัคคีภัยทั่วไป – นวกิจประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัยทั่วไป – นวกิจประกันภัย

2011/03/12 1229👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัยทั่วไป – นวกิจประกันภัย

การประกันอัคคีภัยทั่วไป
ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า หรือภัยอื่น ๆ ซึ่งสามารถซื้อความคุ้มครองได้เช่น ภัยระเบิด ภัยจากลมพายุ ภัยจากอากาศยาน ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยแผ่นดินไหว ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจลาจลและนัดหยุดงาน เป็นต้น

ทรัพย์สินที่สามารถเอาประกันภัยได้
* สิ่งปลูกสร้าง ( ไม่รวมรากฐาน )
* ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง เข่น เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน
* เครื่องจักร
* สต๊อกสินค้าวัตถุดิบ สต็อกสินค้าสำเร็จรูป

ข้อยกเว้นในการทำประกันภัยอัคคีภัย ตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง
สงคราม การก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การจลาจล การนัดหยุดงาน การแพร่กัมมันตภาพรังสี นิวเคลียร์ ความเสียหายต่อทรัพย์สิน ซึ่งผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องได้จากกรมธรรม์ประกันภัยทางทะเล หรือกรมธรรม์ประกันภัยการขนส่ง
ยกเว้นความเสียหายส่วนที่เกินกว่าจำนวนเงิน ซึ่งได้รับชดใช้จากกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวนั้น ทรัพย์สินต่อไปนี้ (เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในกรมธรรม์ประกันภัย)

* สินค้าที่อยู่ในการดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รับฝากทรัพย์
* เงินแท่ง เงินรูปพรรณ ทองคำแท่ง ทองรูปพรรณ อัญมณี
* โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุสำหรับความเสียหายรวมส่วนที่เกินกว่า 10,000 บาท
* ต้นฉบับ สำเนาเอกสาร แบบแปลน แผนผัง ภาพเขียน รูปออกแบบ ลวดลาย แบบ หรือแบบพิมพ์ แม่พิมพ์
* เอกสารสำคัญต่าง ๆ ไปรษณียากร อากร แสตมป์ เงินตรา ธนบัตร เช็ค สมุดบัญชี หรือสมุดหนังสือเกี่ยวกับธุรกิจใด ๆ
* วัตถุระเบิด
* เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งได้รับความเสียหายจากเดินเครื่องเกินกำลัง ไฟฟ้าลัดวงจร
* ความเสียหายต่อเนื่องใดๆ ทุกชนิด
* ความเสียหายจากการเผาทรัพย์สิน โดยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย เป็นต้น


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow