INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 13:33:12
Home » Uncategorized » ประกันเรียนต่อต่างประเทศ AIG (การเคลม)\"you

ประกันเรียนต่อต่างประเทศ AIG (การเคลม)

2023/05/06 503809👁️‍🗨️

ประกันเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ
การเคลม แยกเป็นสองกรณี
1. OPD (ไม่นอนโรงพยาบาล) ต้องสำรองจ่ายแล้วเคลมภายหลัง ภายใน 30 วันหลังออกจากโรงพยาบาล ส่งไปรษณีย์เอกสารฉบับจริง
2. IPD (นอนโรงพยาบาล) ไม่ต้องสำรองจ่าย ให้ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือของ AIG เพื่อให้เจ้าหน้าที่ประกันประสานงานกับโรงพยาบาล เพื่อทำออนไลน์เคลม

โทรศัพท์ 026491999
Email: claimshareservices@aig.com

หน่วยงาน รับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ หรือ ติดต่อเพื่อขอให้บริษัทฯ ทบทวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน :
โทรศัพท์ 0 2649 1596
โทรสาร 0 2649 1998
Email: complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียน

ขั้นตอนการเรียกร้องสินไหมทดแทน

ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ 
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ
1. กรอกข้อมูลใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล” ให้ครบถ้วนเพื่อประโยชน์ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน
2. แนบเอกสารประกอบการเรียกร้องให้ครบถ้วน ตามที่ได้ระบุไว้ในตอนท้ายของแต่ละความคุ้มครอง รวมถึงเบอร์โทรศัพท์มือถือและ e-mail เพื่อที่บริษัทจะสามารถแจ้งความคืบหน้าการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนของท่าน
3. ช่องทางการส่งเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
3.1 กรณีการส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่ารักษาพยาบาล ขอให้ท่านส่งเอกสารมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่นี้
แผนกสินไหมทดแทน
ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330


3.2 กรณีการส่งเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่ไม่ใช่ค่ารักษาพยาบาล ขอให้ท่านส่งเอกสารมาที่อีเมลTravelclaims.Th@aig.com
แนบเอกสารในรูปแบบไฟล์: BMP , CSV , DOC , DOCX , EML , GIF , JPEG , MSG , PDF , PNG , PPT ,PPTX, PTX , RTF , TIF , TIFF , TXT , XLS , XLSB , SLSX
4. กรณีที่บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทางไปรษณีย์ บริษัทจะส่ง SMS เพื่อยืนยันการรับเอกสาร
    กรณีที่บริษัทได้รับเอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมทางอีเมล บริษัทจะมีระบบตอบกลับอัตโนมัติ (Auto reply message) เพื่อยืนยันการรับเอกสาร
5. กรณีที่บริษัทต้องการเอกสารในการพิจารณาเพิ่มเติม / เอกสารไม่ครบถ้วน บริษัทจะแจ้งให้ทราบใน 5 วันทำการ หลังได้รับเอกสาร
6. กรณีที่เอกสารการเรียกร้องค่าสินไหมครบถ้วนถูกต้อง บริษัทใช้เวลา 15 วันทำการ ในการพิจารณา พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาอนุมัติผ่านทาง e-mail หรือ sms ให้ท่านทราบต่อไป
7. ช่องทางการรับค่าสินไหมทดแทน

 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ ท่านจะได้รับเงินโอนค่าสินไหมทดแทน ภายใน 5 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน
  กรุณาแนบเอกสารและข้อมูลดังนี้
  • สำเนาสมุดบัญชีธนาคารออมทรัพย์
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / Passport ของเจ้าของบัญชี
  • อีเมลและเบอร์โทรศัพท์มือถือ
 • กรณีรับค่าสินไหมทดแทนแบบ เช็คเงินสด กรุณาระบุชื่อและที่อยู่ในการจัดส่งเช็คเงินสดแบบจดหมายลงทะเบียน โดยบริษัทจะจัดส่งเช็คสินไหมทดแทน ภายใน 10 วันทำการ หลังจากบริษัทพิจารณาอนุมัติการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน

ช่องทางการติดต่อ:
โทรศัพท์    0 2649 1999
E-mail:       claimshareservices@aig.com

หน่วยงานรับเรื่องร้องเรียนของบริษัทฯ หรือ ติดต่อเพื่อขอให้บริษัทฯ ทบทวนการพิจารณาค่าสินไหมทดแทน
โทรศัพท์    0 2649 1596
โทรสาร      0 2649 1998
E-mail:       complaint.th@aig.com

คำแนะนำเรื่องเอกสารในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ  

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต (ทุกแผนประกันภัย)

 • ให้ผู้รับประโยชน์หรือญาติรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที
 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมการเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ ส่งให้บริษัทฯ ภายใน 30 วัน นับแต่วันเสียชีวิต ดังนี้
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • สำเนาบันทึกประจำวันของตารวจ รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดี
  • สำเนาใบรับรองแพทย์
  • สำใบมรณบัตรของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนารายงานชันสูตรพลิกศพ รายงานการตรวจศพ (Autopsy Report) รับรองโดยร้อยเวรเจ้าของคดีหรือหน่วยงานที่ออกรายงาน
  • หนังสือยืนยันการเกิดอุบัติเหตุจากสายการบินพาณิชย์ (ในกรณีเสียชีวิตขณะเดินทางอยู่บนสายการบินพาณิชย์)
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านประทับ “ตาย” ของผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับประโยชน์พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาทะเบียนบ้านผู้รับประโยชน์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • เอกสารระบุการแต่งตั้งผู้จัดการกองมรดก (ในกรณีที่กรมธรรม์ประกันภัยระบุจ่ายกองมรดก)
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น 

กรณีผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุทำให้ทุพพลภาพถาวรหรือสูญเสียอวัยวะ (ทุกแผนประกันภัย)

 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม:
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • ใบรายงานแพทย์ที่ยืนยันการสูญเสียอวัยวะ สายตา สมรรถภาพของการได้ยินหรือการพูด หรือการทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  • รูปถ่ายการทุพพลภาพ / การสูญเสียอวัยวะ
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

กรณีผู้เอาประกันภัยได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย (ทุกแผนประกันภัย)

 • ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที
 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • ใบรายงานแพทย์ที่ระบุอาการสำคัญ ผลการวินิจฉัย และการรักษา
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับที่แสดงรายการค่าใช้จ่าย หรือใบสรุปปิดหน้างบกับใบเสร็จรับเงิน
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

กรณีผู้เอาประกันภัยต้องเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

 • ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที
 • ผู้เอาประกันภัยควรติดต่อแพทย์ท้องถิ่นเพื่อทำการรักษาพยาบาลเบื้องต้น หลัง จากนั้น Travel Assistance จะเป็นผู้พิจารณาในการเคลื่อนย้ายและประสานงานกับแพทย์สำหรับการรักษาในขั้นต่อไป ผู้เอาประกันภัยควรขอรายงานแพทย์พร้อมใบรายการแสดงการคิดเงินค่ารักษาพยาบาลด้วย

กรณีผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตและต้องส่งศพหรืออัฐิกลับประเทศภูมิลำเนา

การเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย:

 • ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องรีบแจ้งบริษัทฯ หรือ Travel Assistance ให้ทราบทันที
 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล” ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการส่งศพกลับประเทศไทย
 • ให้ผู้รับประโยชน์หรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติตามและรวบรวมเอกสารตามกรณีเรียกร้อง ผู้เอาประกันภัยประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตข้างต้น

กรณีผู้เอาประกันภัยเกิดการสูญหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว ในระหว่างการใช้บริการของบริษัทขนส่ง

 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • จดหมายรับรองการสูญหายหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นจากบริษัทผู้ขนส่ง กรณีการสูญหายหรือความเสียหายนั้นอยู่ในความควบคุมของบริษัทผู้ขนส่ง
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี) 

กรณีความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

ให้ผู้เอาประกันภัยส่งเอกสาร ดังต่อไปนี้:

 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • สำเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรือสาเนาหนังสือเดินทางของผู้ที่ได้รับความเสียหาย และประจักษ์พยาน
  • หนังสือยืนยันจากผู้ที่ได้รับความเสียหาย ระบุถึงรายละเอียดการเกิดเหตุ รายการทรัพย์สินที่เสียหาย ซึ่งมีการรับรองโดยผู้ที่ได้รับความเสียหายและประจักษ์พยานในเหตุการณ์
  • สำเนาใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ กรณีทาให้ผู้อื่นประสบอุบัติเหตุ
  • กรณีที่สามารถซ่อมแซมให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิม หรือจาเป็นต้องซื้อทรัพย์สินนั้น ๆ เนื่องจากทาให้ทรัพย์สินนั้นเสียหาย ต้องมีใบเสร็จรับเงินต้นฉบับ และจดหมายยืนยันจากทางร้านค้า
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี) 

กรณีผลประโยชน์ชดเชยในการสูญเสียค่าเล่าเรียน

 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสานักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนที่ผู้เอาประกันภัยได้จ่ายแก่สถาบันการศึกษาที่ศึกษาอยู่ในภาคเรียนนั้น ๆ
  • รายงานแพทย์ผู้ทาการรักษา (ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยบาดเจ็บ เจ็บป่วย ถูกส่งกลับเพื่อทาการรักษาตามคาวินิจฉัยของแพทย์ที่ทาการรักษา หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย)
  • หลักฐานการหยุดพักการเรียนจากสถาบันการศึกษา
  • สำเนารายงานการชันสูตรพลิกศพ กรณีการเสียชีวิตของสมาชิกของครอบครัว
  • สำเนาใบมรณบัตรของสมาชิกของครอบครัวที่เสียชีวิต
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกของครอบครัวที่เสียชีวิต
  • สำเนาบันทึกประจาวันจากสถานีตำรวจท้องที่ ในกรณีเกิดจากอุบัติเหตุ
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจาเป็น (ถ้ามี)

กรณีผลประโยชน์ชดเชยในการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย

 • ติดต่อ Travel Assistance ให้ทราบทันที
 • กรอกรายละเอียดใน “แบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางและอุบัติเหตุส่วนบุคคล”
 • จัดหาเอกสารเพื่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหม
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัย พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยลงลายมือชื่อ
  • สำเนาหนังสือเดินทางของผู้เอาประกันภัยหน้าที่มีตราประทับระบุวันที่ เข้า-ออก ประเทศไทยของสำนักตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) หากเข้า-ออกผ่านระบบอัตโนมัติโปรดส่ง Flight Itinerary หรือ E-Ticket ที่ระบุวันที่เดินทางเข้า-ออก
  • สำเนาหนังสือเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่ระบุถึงการเดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
  • สำเนาบัตรโดยสารในการเดินทางของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
  • รายงานแพทย์ผู้ทำการรักษาของผู้เอาประกันภัยที่ระบุจานวนวันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน
  • ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับสำหรับค่าเดินทาง ค่าที่พักและค่าอาหารที่เกิดขึ้นจริงของสมาชิกของครอบครัวหรือเพื่อนที่เดินทางไปเยี่ยมผู้เอาประกันภัย
  • จดหมายยืนยันจากโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันภัยเข้ารับการรักษาว่าไม่มีสมาชิกของครอบครัวของผู้เอาประกันภัยดูแลขณะที่ต้องเข้ารับการรักษา
  • เอกสารหรือหลักฐานตามที่บริษัทต้องการตามความจำเป็น (ถ้ามี)

หมายเหตุ :

 • โปรดจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนตามที่แจ้งไว้ มิฉะนั้น อาจทำให้การพิจารณาจ่ายค่าสินไหมล่าช้า
 • เอกสารประกอบการพิจารณาค่าสินไหมทดแทนตามที่ระบุข้างต้น เป็นรายการเอกสารเบื้องต้นที่จำเป็นต่อการพิจารณาค่าสินไหมของท่าน บางกรณีอาจขอเอกสารเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้

กรณีฉุกเฉินติดต่อ Travel Assistance โทร. 662-649-1346 (24 ชม.)

วิธีกรอกแบบฟอร์มเคลม ประกันเดินทางเรียนต่อต่างประเทศ

เคลมฟอร์ม

กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางสำหรับนักเรียนหรือนักศึกษาที่ไปศึกษาในต่างประเทศ ของ AIG

สรุปความคุ้มครองประกันภัยการเดินทางสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ ของ AIG

คุณสามารถให้ ตัวแทน/นายหน้า ที่ดูแลคุณ บริการให้คุณได้ แต่หากคุณซื้อตรงกับบบริษัทประกันก็ดูแลตัวเองทำตามขั้นตอน

เมื่อเราติดต่อไปยังบริษัทจะได้รับหมายเลขอ้างอิงสำหรับการติดต่อกับเอไอจีทราเวล

หมายเลขอ้างอิงสำหรับการติดต่อกับเอไอจีทราเวลของท่านคือ …
โปรดทราบว่าผลประโยชน์การรักษาพยาบาลที่ต่างประเทศ แบ่งเป็น 2 กรณีดังนี้:-
 
(1) การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยนอก/ OPD: เป็นการสำรองจ่าย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องเก็บใบเสร็จตัวจริง และ ใบรับรองแพทย์สำหรับการยื่นส่งเคลมหลังจากกลับมาถึงประเทศไทย
(2) การรักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน(เกินกว่า 6 ชั่วโมง) / IPD: กรุณาติดต่อทางศูนย์เพื่อแจ้งเหตุการ และ ชื่อโรงพยาบาล ทางแผนกจะทำการติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาลที่ต่างประเทศในการขอเอกสารทางการแพทย์สำหรับประกอบผลพิจารณาความคุ้มครอง และ
ในกรณีที่เคลมได้รับความคุ้มครอง ทางแผนจะประสานงานให้
 
สามารถดูผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง และข้อยกเว้นเพิ่มเติม / เอกสารการส่งประกอบการพิจารณาสินไหมของท่าน ตามกรมธรรม์ฉบับเต็มได้จากไฟล์ที่แนบมานี้

โปรดดูแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนประกันภัยการเดินทางรวมทั้งเอกสารประกอบการพิจารณาสินไหม และรายละเอียดกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อช่วยในการเรียกร้องค่าสินไหมของท่าน โปรดทราบว่าแผนกสินไหมทดแทนจะตรวจสอบและพิจารณาอนุมัติค่าสินไหมภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไขและข้อยกเว้นในกรมธรรม์
กรุณาส่งแบบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนและเอกสารประกอบ (ต้นฉบับ) ทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ของแผนกสินไหมทดแทนตามที่ระบุด้านล่างภายใน 30 วัน ในกรณีที่ท่านส่งเอกสารล่าช้าเกินกำหนด 30 วันแล้ว กรุณาระบุสาเหตุของการส่งเอกสารล่าช้า
 
แผนกเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ตู้ ป.ณ. 40 ปณศ. รองเมือง กรุงเทพฯ 10330
 
ทั้งนี้ โปรดทราบว่าทุกความคุ้มครอง ภายใต้กรมธรรม์ Travel Guard International Extra และ Overseas Student สามารถเรียกร้องผ่านอีเมล Travelclaims.Th@aig.com นี้ได้ ยกเว้น ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งยังต้องใช้ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับค่ารักษาพยาบาลในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอยู่
 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมติดต่อ +66 2 649 1346 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานะการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ที่ฝ่ายบริการลูกค้าโทร +662 649 1999 วันจันทร์ – วันศุกร์เวลา 8.30 น. ถึง 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตรฤกษ์ หรือส่งอีเมลไปที่ claimshareservices@aig.com
 
โปรดทราบว่าผลประโยชน์/ความคุ้มครองที่แจ้งผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลหรือเอกสารที่ขอไม่ได้เป็นการยอมรับความรับผิดหรือการสละสิทธิ์ของข้อกำหนดเงื่อนไขและข้อยกเว้นของสัญญาประกัน

เพิ่มเติม

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการเคลมครับกรณีเข้าโรงพยาบาลเคลมแบบ IPD
หรือที่ต้องนอนโรงพยาบาล
1.ต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 6 ชั่วโมงขึ้นไป
2.ติดต่อศูนย์ช่วยเหลือเพื่อที่ทางบริษัท aig จะประสานงานไปยังโรงพยาบาลที่เข้ารักษาตัว
3.เมื่อต้องนอนโรงพยาบาลต้องใช้ใบเคลม

ซื้อประกันเรียนต่อต่างประเทศ AIG เมื่อคุณต้องเคลม หรือ ต้องการรับบริษัท ทำอย่างไร?
– หากคุณซื้อกับบริษัทประกันเอไอจี โดยตรงไม่ผ่านตัวกลาง (นายหน้า/ตัวแทน) ให้คุณติดต่อ ตรงไปยังบริษัทเอไอจี
– หากคุณซื้อผ่านตัวกลาง (นายหน้า/ตัวแทน) คุณเลือกได้ว่าจะ ติดต่อตรงกับบริษัทโดยตรง หรือ ติดต่อไปยัง ตัวกลาง (นายหน้า /ตัวแทน ) เพื่อรับการบริการ ที่สะดวก รวดเร็ว

ซื้อประกันเรียนต่อต่างประเทศ AIG ผ่านตัวกลาง คลิ๊ก

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow