INSURANCETHAI.NET
Wed 27/01/2021 16:26:02
Home » ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ประกันภัยความรับผิดพนักงานบริษัท » ความรับผิดของสถาบันการเงิน\"you

ความรับผิดของสถาบันการเงิน

2018/09/09

ความรับผิดของสถาบันการเงิน
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงิน เกี่ยวกับความรับผิดด้านบริหารจัดการ และวิชาชีพโดยเฉพาะ

คุ้มครองสถาบันการเงินทุกประเภท รวมถึงธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลงทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม บริษัทจัดการการลงทุน และที่ปรึกษาด้านการลงทุน จากการกล่าวหาโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบริการด้านวิชาชีพที่จัดให้

คุ้มครองผู้บริหาร และองค์กรจากผลลัพธ์ด้านการเงินอันเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด หรือการละเว้นที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

คุ้มครองการสูญเสียด้านการเงินอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และการกระทำผิดทางอาญา

กรมธรรม์ที่เลือกซื้อได้ มีดังนี้

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และพนักงานบริษัท
การประกันภัยการบริหารจัดการการลงทุน
ความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน
กรมธรรมค้ำประกันผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥COVID 19 รอบสอง .. 😷 [Ad]
🦠 ไวรัสโคโรน่า กดเลือกดูแผนประกัน 😷😷😷up arrow