INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 15:32:27
Home » ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ประกันภัยความรับผิดพนักงานบริษัท » ความรับผิดของสถาบันการเงิน\"you

ความรับผิดของสถาบันการเงิน

2018/09/09 1013👁️‍🗨️

ความรับผิดของสถาบันการเงิน
ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของสถาบันการเงิน เกี่ยวกับความรับผิดด้านบริหารจัดการ และวิชาชีพโดยเฉพาะ

คุ้มครองสถาบันการเงินทุกประเภท รวมถึงธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทลงทุนหลักทรัพย์ กองทุนรวม บริษัทจัดการการลงทุน และที่ปรึกษาด้านการลงทุน จากการกล่าวหาโดยบุคคลภายนอกเกี่ยวกับบริการด้านวิชาชีพที่จัดให้

คุ้มครองผู้บริหาร และองค์กรจากผลลัพธ์ด้านการเงินอันเกิดจากการกระทำ ความผิดพลาด หรือการละเว้นที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต

คุ้มครองการสูญเสียด้านการเงินอันเนื่องมาจากการฉ้อฉลของลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย และการกระทำผิดทางอาญา

กรมธรรม์ที่เลือกซื้อได้ มีดังนี้

การประกันภัยความรับผิดของกรรมการ และพนักงานบริษัท
การประกันภัยการบริหารจัดการการลงทุน
ความรับผิดจากวิชาชีพของสถาบันการเงิน
กรมธรรมค้ำประกันผู้ประกอบอาชีพทางการเงิน
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิค

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow