INSURANCETHAI.NET
Fri 22/10/2021 19:14:11
Home » ประกันรถยนต์ » 10 อันดับ บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ปี 2555\"you

10 อันดับ บริษัท ประกันภัยรถยนต์ ปี 2555

2014/07/22

ข้อมูลค่าเบี้ยสะสมรวม ตั้งแต่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 2555 (ข้อมูลจาก คปภ.)

10 อันดับ บริษัทประกันภัยรถยนต์ ประจำปี 2555
1.)วิริยะประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 25,546 ลบ. Market Share 24.54%
2.)สินมั่นคงประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 7,254 ลบ. Market Share 6.98%
3.)ประกันคุ้มภัย เบี้ยประกันภัยรับ 6,134 ลบ. Market Share 5.90%
4.)กรุงเทพประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 5,089 ลบ. Market Share 4.90%
5.)ธนชาตประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 5,016 ลบ. Market Share 4.83%
6.)ทิพยประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 4,722 ลบ. Market Share 4.55%
7.)แอลเอ็มจีประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 4,527 ลบ. Market Share 4.36%
8.)โตเกียวมารีนประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 4,224 ลบ. Market Share 4.07%
9.)กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยฯ เบี้ยประกันภัยรับ 3,822 ลบ. Market Share 3.68%
10.)เมืองไทยประกันภัย เบี้ยประกันภัยรับ 3,155 ลบ. Market Share 3.04%

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow