INSURANCETHAI.NET
Wed 28/10/2020 0:55:39
Home » เอซไลฟ์แอสชัวรันซ์ » PA Perfect / PA Perfect Plus – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์\"you

PA Perfect / PA Perfect Plus – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์

2010/12/30

PA Perfect / PA Perfect Plus – เอซ ไลฟ์ แอสชัวรันซ์
PA Perfect
* แผนความคุ้มครองอุบัติเหตุที่ให้ความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
* รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และเงินชดเชยรายได้รายสัปดาห์ขึ้นอยู่กับแผนและขั้นอาชีพ
* รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นของความคุ้มครอง ADD และ TPD กรณีต่ออายุกรมธรรม์*
* รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นของความคุ้มครอง ADD และ TPD กรณีไม่ใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใน 1 รอบปีกรมธรรม์ (สูงสุดไม่เกิน 5 ครั้ง และต้องไม่เกิน 25% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นหรือรวมแล้วไม่เกิน 500,000 บาท เฉพาะ ADD และ TPD (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์))
* รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยพิเศษ 3% กรณีซื้อแบบครอบครัว(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์)
* รับประกันภัยถึงอายุสูงสุด 70 ปี และคุ้มครองจนถึงอายุ 75 ปีขึ้นอยู่กับแผนและชั้นอาชีพ

PA Perfect Plus
* แผนความคุ้มครองชีวิต การสูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ
* รับความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ และค่าชดเชยรายได้เป็นรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาลสูงสุดถึง 365 วันต่ออุบัติเหตุ
* รับทุนประกันภัยเพิ่มขึ้น 5% ของทุนประกันภัยเริ่มต้นของความคุ้มครอง ADD และ TPD กรณีต่ออายุกรมธรรม์*
* รับประกันภัยถึงอายุ 60 ปี และคุ้มครองจนถึงอายุ 65 ปี
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow