INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:08:42
Home » ประกันภัยป้ายโฆษณา » การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)\"you

การประกันภัยป้ายโฆษณา (Neon Sign Insurance)

2013/09/03 2574👁️‍🗨️

ป้ายโฆษณา
การติดตั้งป้ายโฆษณาส่วนใหญ่จะติดตั้งในบริเวณจุดเด่นที่จะทำให้ผู้คนสนใจเห็นง่ายและชัดเจน ดังนั้นการออกแบบโครงสร้างและฐานป้ายโฆษณาจะต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักและต้านแรงของลมได้อย่างดี

ความเสียหายต่อตัวป้ายโฆษณาเอง และ อุบัติเหตุจากตัวป้าย เช่น ล้มลงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายไปทำความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหม

ความคุ้มครองของการประกันภัยป้ายโฆษณา แบ่งออกเป็น 2 หมวด
หมวดที่ 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เอาประกันภัยสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ต่อป้ายโฆษณา หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของป้ายโฆษณา ดังระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยอันเกิดจาก

อุบัติเหตุซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก ( คำว่า “ อุบัติเหตุ ” ให้รวมถึง เหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครั้งเดียว )
อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือลักทรัพย์

หมวดที่ 2 ความรัยผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่บุคคลภายนอกสำหรับจำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดตามกฎหมายอันเนื่องมากจาก

ความบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิต อันเกิดแก่บุคคลภายนอก และเป็นผลมาจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ ( อันมิใช่บุคคลในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างการที่จ้าง )
ความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และเป็นผลมาจากอุบัติเหตุซึ่งเกิดจากป้ายโฆษณาที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์นี้ ( อันมิใช่เป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย หรือผู้เอาประกันภัยเป็นเก็บรักษา ควบคุม หรือครอบครอง หรือของบุคคลซึ่งกระทำการแทนผู้เอาประกันภัย )

ความรับผิดตามหมวดนี้ให้รวมถึงความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากความบกพร่องในการติดตั้ง

ข้อยกเว้นของการประกันภัยป้ายโฆษณา
ส่วนแรก ข้อยกเว้นทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับความคุ้มครองในหมวดที่ 1 และหมวดที่ 2 บริษัทจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายดังต่อไปนี้

ความเสียหายต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเกิดเหตุใดก็ตาม หมายถึงความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหายของทรัพย์สิน เช่น การขาดไปของรายได้
ความสูญเสียหรือความเสียหาย เกิดหรือสืบเนื่องมาจากภัยน้ำท่วม พายุใต้ฝุ่น ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว สงคราม ( ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม ) สงครามกลางเมือง การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ การกบฏ การจลาจล หรือการที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล
ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ อันเกิดหรือสืบเนื่องมาจากการแผ่รังสี หรือการแพร่กัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ หรือนิวเคลียร์ใดๆ อันเนื่องมาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และจากกรรมวิธีใดๆ เป็นการแตกแยกตัวของนิวเคลียร์ ซึ่งดำเนินติดต่อกันไปด้วยตัวเอง

ข้อยกเว้นทั่วไปทั้งข้อ 2 และ 3 เป็นข้อยกเว้นสำหรับความเสียหายทีเป็นมหันตภัย ซึ่งเป็นข้อยกเว้นที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันวินาศภัยโดยทั่วไป

ส่วนที่สอง ข้อยกเว้นเฉพาะแต่ละหมวด
ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 1 ( ความเสียหายต่อทรัพย์สิน )
บริษัทจะไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์นี้ถ้าความเสียหายดังกล่าวเกิดจาก

การละลาย การไหม้ของหลอดไฟ หรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือการเสียหายของเครื่องยนต์กลไก หรือความบกพร่องของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล
การซ่อมแซม การทำความสะอาด การเคลื่อนย้ายหรือการติดตั้ง คงวามสึกหรอ เสื่อมสภาพ การเสื่อมราคา
ความเสียหายแก่หลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระทบแตก
การใช้งานมากเกินขนาด ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง
ความเสียหายเกิดจากสภาพของบรรยากาศ

เนื่องจากกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณาคุ้มครองความเสียหายจากอุบัติเหตุ ซึ่งเกิดจากเหตุภายนอก จึงต้องมีการยกเว้น ความคุ้มครองถึงความเสียหายบางอย่าง ซึ่งเกิดขึ้นตามปกติวิสัย อันเนื่องมาจาการใช้งาน
ข้อยกเว้นเฉพาะหมวดที่ 2 ( ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก )
สำหรับข้อยกเว้นในหมวดที่ 2 ไม่ได้มีการแยกออกมาอย่างชัดแจ้งแต่พอจะกล่าวได้ดังนี้

ความรับผิดต่อความบาดเจ็บ หรือสูญเสียชีวิตไม่คุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัว ซึ่งอยู่ด้วยกันกับผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างทางการที่จ้าง
ความรับผิดต่อความเสียหายของทรัพย์สินไม่คุ้มครองทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือผู้เอาประกันภัยเป็นผู้เก็บรักษา ควบคุมหรือครอบครอง หรือของบุคคลซึ่งกระทำการแทนผู้เอาประกันภัย

จำนวนเงินที่เอาประกันภัยของกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา แบ่งเป็น 2 หมวด

หมวดที่ 1 ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็คือป้ายโฆษณาหรือส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นองค์ประกอบของป้ายโฆษณา โดยจำนวนเงินที่เอาประกันภัยควรจะเป็นมูลค่าในการทดแทนทรัพย์สิน และเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง

หมวดที่ 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
จำนวนเงินเอาประกันภัย ภายใต้หมวดนี้จะแบ่งออกเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อชีวิต ร่างกาย ซึ่งจะกำหนดเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่อหนึ่งคน และต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง โดยทั่วไปแล้วจำนวนเงินเอาประกันภัยต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้งจะสูงกว่าต่อหนึ่งคน เนื่องจากการเกิดอุบัติเหตุครั้งหนึ่งอาจจะมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตมากกว่าหนึ่งคน

จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อทรัพย์สิน จะแยกรายการออกไป โดยเป็นจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงสุดต่ออุบัติเหตุหนึ่งครั้ง
ความรัยผิดสูงสุดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ภายใต้หมวดที่ 2 ได้มีการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมไว้ด้วย
การพิจารณาเลือกจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงต่ำขนาดไหนนั้น ขึ้นอยู่กับการประเมินลักษณะความเสี่ยงและสภาพทางสังคมของแต่ละท้างถิ่น

การขยายความคุ้มครอง
กรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา สามารถให้ความคุ้มครองเพิ่มเติม (ต้องร้องขอเพิ่ม)
1. ความเสียหายต่อโครงที่ใช้เป็นฐานในการติดตั้งโฆษณา
เมื่อเกิดความเสียหาย เช่น ไฟไหม้ อาจมีผลกระทบต่อโครงที่ใช้เป็นฐานในการติดตั้งป้ายโฆษณา และโดยการขยายความคุ้มครองนี้ บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้กลับคืนสภาพเดิม หรือทดแทนโครงสร้างที่ได้รับความเสียหายดังกล่าว
2. ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์
จำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเป็นมูลค่าของป้ายโฆษณาหรือโครงสร้างที่เป็นฐานในการติดตั้ง ( หากได้มีการขอขยายความคุ้มครอง ) แต่ยังมิได้หมายความถึงค่าใช้เจ่ายมในการขนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหาย เพื่อที่จะทำการซ่อมแซมให้แผ่นป้ายโฆษณาที่ได้รับความเสียหายกลับคืนสภาพปกติ การขยายความคุ้มครอง บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายซากทรัพย์ที่ได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้
ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

บริษัทอาจกำหนดให้ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกด้วยตนเอง เพื่อช่วยกระตุ้นให้ผู้เอาประกันภัยได้ระมัดระวัง ดูแลรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามสมควร และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ อีกทั้งบริษัทไม่ต้องเกี่ยวข้องกับค่าเสียหายจำนวนเล็กน้อยที่อาจจะเกิดขึ้นเป็นประจำ อันเป็นผลทำให้เบี้ยประกันภัยถูกลงด้วย

การประกันภัยป้ายโฆษณา
การประกันภัยป้ายโฆษณา คืออะไร?
คือ การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อตัวป้ายโฆษณา และหากป้ายล้มลงหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งของป้ายไปทำความบาดเจ็บทางร่างกายและความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก ผู้ที่เป็นเจ้าของต้องมีส่วนต้องรับผิดชอบตามกฎหมายที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

การประกันภัยป้ายโฆษณา เหมาะกับใคร?
เจ้าของแผ่นป้ายโฆษณา และ/หรือเจ้าของโครงป้ายโฆษณา

การประกันภัยป้ายโฆษณา มีกี่ประเภท?
มี 1 ประเภท

ความคุ้มครองเบื้องต้น ครอบคลุมอะไรบ้าง?
หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ป้ายและโครงสร้าง)
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อตัวป้ายหรือโครงสร้างอัน
เกิดจากภัย หรืออุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์

หมวด 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย สำหรับการบาดเจ็บ
การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเกิดจากป้ายโฆษณา ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย และอุบัติเหตุดังกล่าวต้องเกิด
จากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันภัย ขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง?
• จำนวนเงินเอาประกันภัย
• จำนวนเงินจำกัดความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
• โครงสร้างของป้ายโฆษณา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow