INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:24:34
Home » ประกันภัยป้ายโฆษณา มิตรแท้ประกันภัย » ประกันภัยป้ายโฆษณา – มิตรแท้ประกันภัย\"you

ประกันภัยป้ายโฆษณา – มิตรแท้ประกันภัย

2013/09/29 2078👁️‍🗨️

ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยป้ายโฆษณา มี 2 หมวด
หมวด 1 ความเสียหายต่อทรัพย์สิน (ป้ายและโครงสร้าง)
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายต่อตัวป้าย หรือโครงสร้าง อันเกิดจากภัยหรืออุบัติเหตุ ไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด หรือการลักทรัพย์

หมวด 2 ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อบุคคลภายนอกผู้ได้รับความเสียหาย สำหรับการบาดเจ็บ การเสียชีวิต หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน อันเกิดจากป้ายโฆษณา ซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดตามกฎหมาย และอุบัติเหตุดังกล่าวเกิดจากภัยที่กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นที่สำคัญ
บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันเกิดจากสาเหตุ ดังนี้

ข้อยกเว้นที่ใช้กับหมวด 1 และหมวด 2
1. ความเสียหายต่อเนื่อง หมายถึงความเสียหายที่เป็นผลต่อเนื่องจากความเสียหายต่อทรัพย์สิน เช่น การขาดรายได้
2. ความเสียหายอันเกิดจาก น้ำท่วม ลมพายุทุกประเภท ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว
3. สงครามทุกประเภท การปฏิวัติ การกบฎ การจลาจล การนัดหยุดงาน ประชาชนก่อความวุ่นวายเพื่อต่อต้านรัฐบาล
4. การแผ่รังสีหรือการระเบิดจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์หรือกากนิวเคลียร์

ข้อยกเว้นเฉพาะหมวด 1 (ป้ายและโครงสร้าง)
1. การละลาย การไหม้ของหลอดไฟหรือท่อที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร หรือความเสียหายของเครื่องยนต์กลไก หรือความบกพร่องของไฟฟ้า หรือเครื่องจักรกล
2. การซ่อมแซม การทำความสะอาด การเคลื่อนย้าย หรือการติดตั้ง การสึกหรอ การเสื่อมสภาพ การเสื่อมราคา
3. ความเสียหายของหลอดไฟ เว้นแต่หลอดไฟถูกกระแทก
4. การใช้งานมากเกินขนาด ใช้ความร้อนสูงเกินขนาด หรือเร่งเครื่องเกินกำลัง
5. ความเสียหายจากสภาพอากาศ

ความคุ้มครองพิเศษที่สามารถซื้อเพิ่มได้
1. ค่าขนย้ายซากทรัพย์ (ป้ายและโครงสร้าง)
2. ลมพายุ

ใบคำขอเอาประกันภัยป้ายโฆษณา

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow