INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 16:11:14
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เมืองไทยประกันชีวิต\"you

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD) เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/24 2724👁️‍🗨️

ความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)

* ไม่ต้องกังวลกับอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยอย่างกระทันหัน
* แบ่งเบาค่ารักษาพยาบาลที่อาจเกิดขึ้นได้
* รับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 30 ครั้งต่อปี

หลักเกณฑ์การรับประกันภัย
1.อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย : 6 ปี – 69 ปี ให้ความคุ้มครองถึงอายุ 70 ปี หรือเท่ากับความคุ้มครองของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่ายที่ความคุ้มครองนี้แนบท้ายอยู่
2.การชำระเบี้ยประกันภัย: รายปี, ราย 6 เดือน, ราย 3 เดือน, รายเดือน ซึ่งเป็นไปตามกรมธรรม์หลัก
3.สามารถซื้อแนบท้ายกรมธรรม์หลัก ทั้งที่เป็นกรมธรรม์ใหม่หรือกรมธรรม์ที่มีผลบังคับอยู่แล้วได้ โดยความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ จะต้องซื้อพร้อมกับสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพ แบบแยกค่าใช้จ่ายที่ซื้อเข้ามาใหม่เท่านั้น
4.สามารถซื้อได้กับกรมธรรม์หลักที่ผู้เอาประกันภัยมีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ผลประโยชน์มีให้เลือก 4 แบบ
คุณสามารถเลือกแบบผลประโยชน์สัญญาเพิ่มเติม การประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย ดังนี้

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
ข้อยกเว้นความคุ้มครองตามสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่าย มีทั้งหมด 29 ข้อ เช่น
ไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายจากการรักษาพยาบาลหรือความเสียหายที่เกิดจากการบาด เจ็บหรือเจ็บป่วย (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) อาการหรือภาวะความผิดปกติที่เกิดจาก
1.การเจ็บป่วย ที่เกิดขึ้นก่อนวันที่เริ่มทำประกันภัย
2.การตรวจสุขภาพทั่วไป นอนโรงพยาบาลเพื่อทำกายภาพบำบัด
3. การรักษาโรคอันเนื่องมาจากภาวะจิตใจ ภาวะเครียด ภาวะกังวลใจ
4. โรคเรื้อรัง การเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่ยังไม่ได้รักษาให้หายก่อนวันทำสัญญาหรือต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมครั้งสุดท้าย
5. การเจ็บป่วยดังต่อไปนี้ที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 120 วัน นับจากวันทำสัญญาเพิ่มเติมนี้ หรือวันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติมนี้
– เนื้องอก ถุงน้ำ หรือมะเร็งทุกชนิด
– ริดสีดวงทวาร
– ไส้เลื่อนทุกชนิด
– ต้อเนื้อ หรือต้อกระจก
– การตัดทอนซิล หรือ อดีนอยด์
– นิ่วทุกชนิด
– เส้นเลือดขอดที่ขา
– เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ เป็นต้น

ข้อยกเว้นเพิ่มเติมกรณีมีความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก (OPD)
ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยใดๆที่เกิดขึ้นในระยะเวลา 180 วัน นับจากวันทำบันทึกสลักหลังการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกสัญญาเพิ่มเติมการประกัน ภัยสุขภาพ หรือวันต่ออายุบันทึกสลักหลังฯ นี้ ที่เกิดจากโรคหรือภาวะผิดปกติ (รวมทั้งโรคแทรกซ้อน) ดังต่อไปนี้
1. โรคต่อมไทรอยด์
2. โรคลมบ้าหมู
3. โรคเบาหวาน
4. โรคภูมิแพ้
5. โรคความดันโลหิตสูง
6. โรคหัวใจ
7. โรคเกี่ยวกับกระเพาะอาหาร

หมายเหตุ
– เบี้ยประกันภัยของความคุ้มครองการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก จะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น
– เบี้ยประกันภัยของสัญญาเพิ่มเติมการประกันภัยสุขภาพแบบแยกค่าใช้จ่ายและของความคุ้มครองการ รักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกนี้ ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค. 51

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow