INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 22:04:44
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง อินทรประกันภัย » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – indara\"you

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – indara

2011/09/13 940👁️‍🗨️

ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง – อินทรประกันภัย

งานที่รับประกันภัยในแผนกcแบ่งเป็นกรมธรรม์ 2 ประเภท คือ
การประกันภัยสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง (Marine Cargo Insurance หรือ Goods-in-Transit insurance)
การประกันภัยตัวเรือ (Marine Hull Insurance)
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง คุ้มครองสินค้าหรือทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ขนส่งโดยยานพาหนะทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นทาง บก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
สำหรับการประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลระหว่างประเทศ ประเทศไทยเรามีกรมธรรม์ฉบับมาตรฐานที่ใช้รูปแบบและถ้อยคำสัญญาเหมือนกันหมดทุกบริษัทเป็นภาษาอังกฤษ โดยยึดตามรูปแบบของตลาดประกันภัยในประเทศอังกฤษ ซึ่งสามารถสนองความต้องการของผู้ชื้อขายสินค้าระหว่างประเทศ
เงื่อนไขการให้ความคุ้มครอง แบ่งออกเป็นข้อเงื่อนไขมาตรฐาน 3 เงื่อนไข คือ
– Institute Cargo Clauses (A) ซึ่งคุ้มครองความเสียหายหรือสูญเสียจากภัยทุกชนิด (All Risks) รวมทั้งชดใช้ในกรณีเกิดความเสียหายร่วม(General Average) ยกเว้นที่ระบุเป็นข้อยกเว้นไว้ เช่น การจงใจก่อให้เกิดความเสียหายของผู้เอาประกันภัย การขาดหายรั่วซึม สึกหรอตามปกติของสินค้า ข้อเสียในตัวสินค้าเอง (เช่น เหล็กขึ้นสนิมโดยธรรมชาติ ผลไม้บูดเน่า) การล่าช้า การล้มละลายหรือไม่สามารถชำระหนี้ของเจ้าของเรือหรือผู้รับสินค้า เป็นต้น
– Institute Cargo Clauses (B) คุ้มครองเฉพาะภัยที่ระบุคือ ไฟไหม้ ระเบิด เรือเกยตื้น จน คว่ำหรือตกราง ยานพาหนะชนหรือโดนกับเรือหรือยวดยานหรือวัตถุใด ๆ การขนถ่ายสินค้าลง ณ ท่าระหว่างทางที่ใช้หลบภัย แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า การสูญเสียหรือเสียหายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในเหตุการณ์ ความเสียหายร่วม (General Average) ถูกทิ้งหรือคลื่นซัดตกน้ำไป น้ำทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้ำ เข้ามาในเรือ ยานพาหนะ ระวางสินค้า ตู้สินค้าหรือสถานที่เก็บสินค้า สินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิงเพราะตกน้ำ หรือหล่นในระหว่างยกขึ้นเรือ และชดใช้ในความรับผิดชอบที่ต้องร่วมชดใช้ในความเสียหายร่วม
– Institute Cargo Clauses (C) ตุ้มครองภัยต่าง ๆ น้อยกว่าเงือนไข (B) โดยตัดภัยบางภัยออกไปได้แก่ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า ถูกคลื่นซัดตกน้ำไป น้ำทะเล ทะเลสาบ หรือแม่น้ำเข้ามาในเรือ ยานพาหนะ ระวางสินค้า ตู้สินค้า หรือสถานที่เก็บสินค้าและสินค้าทั้งหีบห่อเสียหายโดยสิ้นเชิงเพราะตกน้ำ หรือหล่นในระหว่างยกขึ้นหรือลงจากเรือนอกนั้นคุ้มครองตามเงื่อนไข (B) ทุกอย่าง
กรมธรรม์ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งทางทะเลและทางอากาศ สามารถซื้อความคุ้มครองภัยสงครามได้ ผิดกับการประกันภัยทรัพย์สินประเภทอื่น ๆ ที่ต้องยกเว้นภัยสงครามโดยเด็ดขาด ไม่สามารถขอซื้อกลับมาด้วยการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มได้ อย่างไรก็ตาม ภัยสงครามที่คุ้มครองในกรมธรรม์ประกันภัยขนส่งสินค้าจะคุ้มครองขณะที่สินค้าอยูบนเรือหรืออยู่ในอากาศยานเท่านั้น ไม่คุ้มครองช่วงที่สินค้าอยู่นอกยานพาหนะทางน้ำและอากาศดังกล่าว ยกเว้นช่วงขนถ่ายลำในท่าระหว่างทาง กรมธรรม์ระบุให้ความคุ้มครองช่วงที่อยู่บนบกไม่เกิน 15 วัน
ภัยจลาจล การนัดหยุดงานและการก่อการร้าย สามารถขอซื้อความคุ้มครองตามเงื่อนไขความคุ้มครองมาตรฐานสำหรับภัยดังกล่าวนี้ได้ตามต้องการ
กรมธรรม์ประกันภัยตัวเรือ ที่ใช้ในตลาดประกันภัย เป็นแบบกรมธรรม์มาตรฐาน โดยมีเงื่อนไขความคุ้มครองหลายแบบตามที่ใช้อยู่ในตลาดประกันภัยในลอนดอน
เงื่อนไขความคุ้มครองที่กว้างที่สุดและนิยมใช้แพร่หลายคือ Institute Time Clauses(Hulls) ซึ่งแยกความคุ้มครองออกเป็น 2 ส่วนคือ
(1) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อตัวเรือ(ลำที่เอาประกันภัย) และเครื่องจักร อุปกรณ์ทุกชนิดที่ติดตั้งบนเรือจากภัยต่าง ๆ ที่ระบุ ได้แก่ ภัยต่าง ๆ จากทะเล แม่น้ำ ทะเลสาบ หรือเส้นทางน้ำอื่น ๆ ไฟ ระเบิด การโจรกรรมโดยใช้กำลังประทุษร้ายจากบุคคลภายนอกเรือ การทิ้งทะเล โจรสลัด อุบัติภัยจากเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดนกับเครื่องบินหรือวัตถุที่หล่นจากอากาศยาน ยานพาหนะทางบก ท่าเทียบหรืออุปกรณ์ของท่าเรือ แผ่นดินไหว ภูเขไฟระเบิด ฟ้าผ่า อุบัติเหตุในการขนถ่ายสินค้า การเคลื่อนตัวของสินค้าหรือเชื้อเพลิง หม้อน้ำระเบิด เพลาแตกหักหรือข้อบกพร่องแฝงเร้นของเครื่องจักรหรือตัวเรือ ความเลินเล่อของนายเรือ ลูกเรือ หรือนำร่อง ความเลินเล่อของผู้ซ่อมเรือ ผู้เช่าเหมา การกระทำโดยมิชอบของนายเรือและลูกเรือ
(2) ขยายความคุ้มครองรวมไปถึงความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เรือไปชนหรือโดนกับเรือลำอื่น และลำที่เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดความเสียหายที่เกิดกับเรือคู่กรณีจะได้รับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนประกอบด้วย ตัวเรือ ทรัพย์สินบนเรือ ค่าเสียโอกาส การใช้เรือคู่กรณี วงเงินการชดใช้ความเสียหายของเรือคู่กรณี ปกติจะจำกัดไว้ไม่เกิน 75% ของมูลค่าเรือเอาประกันภัยตามกรมธรรม์

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow