INSURANCETHAI.NET
Tue 17/05/2022 7:27:10
Home » พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต » พรูแคช 3-20 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต\"you

พรูแคช 3-20 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต

2010/10/03

พรูแคช 3-20 พรูเด็นเชียลทีเอสไลฟ์ประกันชีวิต
สำหรับผู้ต้องการรับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนทั้งโรคร้ายแรง ทุพพลภาพ และการเสียชีวิต ไปพร้อม ๆ กับการออมเงินไว้ใช้ในอนาคตเพื่อวัตถุประสงค์ ที่แน่นอนในอนาคต
คุ้มครอง 20 ปี / ชำระเบี้ย 20 ปี
อายุ: 17 – 50 ปี
ทุนประกันภัยขั้นต่ำ: 50,000 บาท

ความคุ้มครองกรณีมีชีวิตยู่
• สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 20 ได้รับเงินคืน 2 เท่าของทุนประกันภัย

ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต
• รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 2 เท่าของทุนประกันภัยกรณีเสียชีวิต
• รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 2 เท่าของทุนประกันภัยกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร
• รับเงินชดเชยค่าสินไหมทดแทน 1 เท่าของทุนประกันภัยกรณีเกิดโรคร้ายแรง รวมทั้งได้รับยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัย
นอกจากนี้ หากได้รับการชดเชยกรณีเกิดโรคร้ายแรงแล้ว ยังได้รับความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตและกรณีทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวรอีก 1 เท่าของทุนประกันภัย

“เบี้ยประกันภัยคุ้มครองชีวิตสามารถนำมาใช้เป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี”


insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow