INSURANCETHAI.NET
Sat 24/10/2020 16:08:13
Home » บางกอกสหประกันภัย » การประกันภัยต่อ (REINSURANCE) – บางกอกสหประกันภัย\"you

การประกันภัยต่อ (REINSURANCE) – บางกอกสหประกันภัย

2011/03/18

การประกันภัยต่อ (REINSURANCE) – บางกอกสหประกันภัย

บริษัทฯ จะรับประกันต่อ (INWARD REINSURANCE) จากบริษัทผู้รับประกันภัยที่มีฐานะที่ดี และเชื่อถือได้ด้วย โดยบริษัทฯ จะใช้หลักเกณฑ์การพิจารณารับประกันต่อทำนองเดียวกันกับการรับประกันภัยโดยตรง ได้แก่ การพิจารณาคัดเลือกรับงานที่มีอัตราความเสี่ยงต่ำ มีประวัติความเสียหายอยู่ในเกณฑ์ที่ดี เป็นต้น และในทำนองเดียงกัน เมื่อบริษัทฯ ได้รับประกันภัยไว้แล้ว บริษัทฯ จะรับเสี่ยงภัยไว้เองส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือบริษัทฯ จะนำการเสี่ยงภัยดังกล่าว ไปทำการประกันภัยต่อ (OUTWARD REINSURANCE) กับบริษัทผู้รับประกันภัยต่างๆ ทั่วโลกที่ฐานะการเงินมั่นคง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกระจายการเสี่ยงภัยตามหลักวิชาการประกันภัย อีกทั้งยังเป็นการทำให้ธุรกิจประกันภัยของบริษัทฯ เกิดความมั่นคง และเจริญรุดหน้า โดยสามารถที่จะรับภัยใหญ่ๆ ที่มีจำนวนเงินเอาประกันมากกว่าทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ได้ และในการนี้บริษัทฯ ยังได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากการประกันต่อนี้ด้วย
insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกัน เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

💥เวอไนน์ไอคอร์ส สุดยอดคอร์สสร้างเว็บไซต์ สร้างฐานทัพหลักบนโลกออนไลน์ [Ad]
VIR9 icourse (เวอไนน์ไอคอร์ส สร้างเว็บไซต์ )up arrow