INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 14:49:24
Home » บางกอกสหประกันภัย ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – บางกอกสหประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – บางกอกสหประกันภัย

2011/03/18 1218👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล – บางกอกสหประกันภัย
การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (Personal Accident Insurance)

“อุบัติเหตุ” เกิดขึ้นได้ทุกสถานที่ ทุกเวลา โดยไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ และนำมาซึ่งการได้รับบาดเจ็บ การสูญเสียอวัยวะ หรือแม้แต่สูญเสียชีวิต คุณทราบหรือไม่ว่า การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลของ BUI มีประโยชน์มากมายเพียงใด

การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
สามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ท่านและครอบครัว เมื่อเกิดอุบัติเหตุในทุกเมื่อ
ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ว่าจะอยู่ในระหว่างปฏิบัติภารกิจ หน้าที่การงาน การเดินทาง ท่องเที่ยว เล่นกีฬา ออกกำลังกาย หรือพักผ่อนอยู่ในที่พักอาศัย
คุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายจากความบาดเจ็บทางร่างกาย
คุ้มครองท่านกรณีต้องทุพพลภาพ หรือเสียชีวิตจากอุบัติเหตุนั้นๆ

ผู้มีสิทธิประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
มีอายุระหว่าง 16 – 60 ปี

อัตราค่าเบี้ยประกันภัย
BUI จะพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ของผู้เอาประกันภัย เช่น อายุ อาชีพ และสถานะทางสังคมของผู้เอาประกันภัย

ความคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
การสูญเสียชีวิต
การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
ทุพพลภาพ
การรักษาพยาบาล
เสียชีวิต 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียมือทั้ง 2 ข้างหรือเท้าทั้ง 2 ข้างหรือสายตา 2 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียมือ 1 ข้างและเท้า 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียมือ 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียเท้า 1 ข้างและสายตา 1 ข้าง 100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
สูญเสียมือ 1 ข้างหรือเท้า 1 ข้างหรือสายตา 1 ข้าง 60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย

ข้อยกเว้นความคุ้มครอง
1. การเสียชีวิตหรือความบาดเจ็บอันเกิดจากสาเหตุ
การกระทำของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุราหรือสารเสพติด
การฆ่าตัวตาย หรือการทำร้ายร่างกายตนเอง
การได้รับเชื้อโรค เว้นแต่เกิดจากอุบัติเหตุ
การรักษาทางเวชกรรมหรือศัลยกรรม
การแท้งบุตร
การรักษาฟัน
สงคราม การปฏิวัติ การกบฎ จลาจล นัดหยุดงาน
การรักษาฟัน
อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันภาพรังสี

2. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า
ขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
เข้าร่วมหรือทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
การก่ออาชญากรรม
อื่นๆ

ความคุ้มครองที่สามารถซื้อเพิ่มเติมได้้
สงครามการรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ
การนัดหยุดงาน จลาจล
การเล่นหรือแข่งกีฬาอันตราย
การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
การโดยสารอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสารการบินพาณิชย์

การแจ้งขอทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ฝ่ายรับประกันภัย โทร 02-233-6920 โทรสาร 02-237-1856 Email : underwrite@bui.co.th

การแจ้งขอรับการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
BUI จะพิจารณาจากความคุ้มครองในกรมธรรม์ และชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้เอาประกันภัย ตามความเสียหายที่แท้จริง ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินที่เอาประกันภัย
ฝ่ายสินไหมทดแทน โทร 02-233-6920 โทรสาร 02-237-1856 Email : claim@bui.co.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow