INSURANCETHAI.NET
Mon 20/05/2024 12:16:00
Home » Uncategorized » การเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยได้ และ ไม่ได้\"you

การเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยได้ และ ไม่ได้

2015/02/18 2283👁️‍🗨️

การเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยได้
การเสี่ยงภัยที่เอาประกันภัยได้ มีข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะความสำคัญของความเสี่ยงภัย ดังนี้
1. จำนวนของการเสี่ยงภัยต้องมีลักษณะคล้ายคลึงกันจะต้องมีจำนวนมากพอ
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องเป็นอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดจากการกระทำโดยเจตนา
3. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต้องสามารถหาสาเหตุและประเมินความเสียหายเป็นตัวเงินได้
4. ภัยที่เกิดขึ้นต้องไม่ใช่มหันตภัย (Catastrophic)
5. ความเสี่ยงภัยนั้นต้องเป็นความเสี่ยงภัยที่แท้จริง
6. ความน่าจะเป็นที่จะเกิดความเสียหายต้องสามารถคำนวณหรือคาดประมาณได้
7. ความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นต้องเป็นความเสี่ยงภัยจำเพาะ (Particular Risk) ไม่ใช่ความเสี่ยงภัยต่อส่วนรวม (Fundamental Risk)

ความเสี่ยงภัยที่ไม่อาจเอาประกันภัยได้ เป็นการเสี่ยงภัยดังต่อไปนี้
1. ความเสี่ยงภัยที่ขาดสถิติ หรือไม่อาจคาดคะเนได้
2. ภัยที่ขัดต่อผลประโยชน์ของสาธารณชน เช่น ไม่สามารถเอาประกันภัยเพื่อคุ้มครองการเสียค่าปรับในกรณีการทำผิดกฏจราจรได้
3. ความเสี่ยงภัยต่อส่วนรวมซึ่งไม่มีผู้ใดสามารถควบคุมได้ เช่น ภัยสงคราม

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow