INSURANCETHAI.NET
Fri 03/12/2021 10:30:28
Home » ประกันภัย(ประกันวินาศภัย) » สัญญาประกันภัย คือ อะไร\"you

สัญญาประกันภัย คือ อะไร

2015/11/19

สัญญาประกันภัย มีลักษณะสำคัญ คือ
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน คือ ทั้งผู้เอาประกันภัยและผู้รับประกันภัยต่างเป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ซึ่งกัน และกัน แต่มีค่าตอบแทนที่ไม่เท่าเทียมกัน โดยผู้เอาประกันภัยต้องจ่ายเบี้ยประกันภัยจำนวนน้อย เมื่อเทียบกับค่าสินไหมทดแทนกรณีเกิดความเสียหายที่ผู้รับประกันภัยต้องจ่าย
2.เป็นสัญญาที่มีลักษณะคล้ายการเสี่ยงโชคหรือเสี่ยงภัย คือ ผู้เอาประกันภัยเสี่ยงโชคในการจ่ายเบี้ยประกันภัยโดยหากมีภัยเกิดขึ้น ก็จะได้รับค่าสินไหมทดแทน ขณะที่ผู้รับประกันภัยเสี่ยงโชคโดยหากมีความเสียหายอันเกิดจากภัยขึ้นจะต้อง ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามระบุใน1. สัญญา ทั้งนี้โดยแต่ละฝ่ายไม่รู้ว่าจะมีภัยเกิดขึ้นเมื่อไร
3. เป็นสัญญาที่อาศัยความสุจริตใจอย่างยิ่งของคู่สัญญา เนื่องจากผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ทราบข้อเท็จจริงในความเสี่ยงภัยของตนแต่เพียงฝ่ายเดียว
4. เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ แต่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือจึงฟ้องร้องคดีได้ คือ การทำสัญญาประกันภัยจะกระทำเพียงการตกลงปากเปล่าระหว่างผู้รับประกันภัยกับ ผู้เอาประกันภัยก็ถือว่าถูกต้องตามกฏหมายแล้ว แต่หากมีข้อพิพาทระหว่างกัน การจะฟ้องร้องคดีจะต้องมีหนังสือสัญญารับประกันภัยเป็นหลักฐานไว้อ้างอิงในศาล

insurance-contract

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow