INSURANCETHAI.NET
Thu 20/06/2024 16:57:17
Home » Uncategorized » ประกันชีวิตแบบเทอม (TERM) : บีแอลเอ 2 พลัส (ชําระเบี้ย 10 ปี)\"you

ประกันชีวิตแบบเทอม (TERM) : บีแอลเอ 2 พลัส (ชําระเบี้ย 10 ปี)

2019/10/17 1788👁️‍🗨️

โครงการ บีแอลเอ คุ้มครอง 2 พลัส (ชําระเบี้ย 10 ปี)

วันที่เสนอขาย : 14 ตุลาคม 2562 10:55

จุดเด่น : คุ้มครองในกรณีที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงและเสียชีวิต นอกจากนี้ เบี้ยประกันถูกมาก เหมาะสําหรับผู้ที่ต้องการการปกป้องคุณค่าชีวิตของตนเองหรือคนรอบข้าง
บริษัทประกันชีวิต : กรุงเทพประกันชีวิต

ความคุ้มครอง / จํานวนเงินเอาประกันภัย / งวดละ (บาท)

สัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ คุ้มครองสูง 2 / 1,000,000 / 3,780

สัญญาเพิ่มเติม

ยกเว้นเบี้ยประกันภัยกรณีทุพพลภาพฯ(1) / 1,000,000 / แถมฟรี
บีแอลเอ คุ้มครองทุพพลภาพ 2 / 3,000,000 / 837
รพ.ปัญจรักษ์ (,*) / 4,000 / 11,080 (ชดเชยรายได้)
รวมชําระเบี้ยประกันภัยรายปี งวดละ 15,697

*เบี้ยประกันภัยนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้
** ระยะเวลาเอาประกันภัย 1 ปี สามารถต่ออายุสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กําหนดโดยความเห็นชอบของบริษัท
*** เบี้ยประกันชีวิต และเบี้ยประกันสุขภาพ(ถ้ามี) สามารถนําไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ตามหลักเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกําหนด

รายละเอียดความคุ้มครอง

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต เนื่องจาก (ข้อใดข้อหนึ่ง) / ผลประโยชน์ (บาท)

1. เสียชีวิตจากโรคภัยไข้เจ็บ (สัญญาหลัก) 1,000,000
2. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุ (สัญญาหลัก) 1,000,000
3. เสียชีวิตโดยอุบัติเหตุทวีผล * (สัญญาหลัก) 1,000,000
4. เสียชีวิตโดยถูกฆาตกรรม จลาจล ฯลฯ (สัญญาหลัก) 1,000,000
*กรณีอุบัติเหตุทวีผล ได้แก่ อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแก่ยานพาหนะ หรือลิฟท์ (ยกเว้นลิฟท์ที่ใช้ในเหมืองแร่หรือสถานที่ก่อสร้าง) หรือไฟไหม้โรงมหรสพ โรงแรม หรืออาคารสาธารณะอื่นใด

ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (ทพ.) (1)

หากบริษัทพิจารณาท่านเข้าร่วมโครงการด้วยการชําระเบี้ยประกันในอัตราเบี้ยประกันภัยปกติ
บริษัทแถมฟรีความคุ้มครองยกเว้นเบี้ยประกันภัยของสัญญาประกันชีวิต บีแอลเอ คุ้มครองสูง 2 ที่จํานวนเงินเอาประกันภัย 1,000,000 บาท
แต่เมื่อรวมจํานวนเงินเอาประกันภัยของกรมธรรม์ทุกฉบับแล้วต้องไม่เกิน 5 ล้านบาท กรณีที่ท่านทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

ผลประโยชน์ (บาท) ผลประโยชน์ความคุ้มครองกรณีทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง แบบบีแอลเอ คุ้มครองทุพพลภาพ2

คุ้มครองกรณีตกเป็นบุคคลทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 3,000,000

ผลประโยชน์ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบ ปัญจรักษ์(รพ.ปัญจรักษ์)

1.ผู้ป่วยในทั่วไป (คุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน 1,250 วัน หรือเมื่อรวมกับข้อ 2. หรือข้อ 3. แล้ว ไม่เกิน 1,250 วัน) รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 4,000
2.ผู้ป่วยในที่รักษาตัวในห้อง ICU (คุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน 365 วัน) รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาล วันละ 8,000
3.รักษาตัวเนื่องจากโรคร้ายแรง ได้แก่ มะเร็ง, อัมพาตหลอดเลือดของสมอง, การผ่าตัดเส้นเลือดเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อหัวใจตาย (คุ้มครองต่อเนื่องไม่เกิน 365 วัน) รับเงินทดแทนค่ารักษาพยาบาลรายวัน วันละ 8,000
ทั้งนี้ รวมระยะเวลารักษาตัวตามข้อ 2. และข้อ 3. แล้ว ต่อเนื่องสูงสุดไม่เกิน 365 วัน
4.มีการผ่าตัดใหญ่ หรือผ่าตัดแบบซับซ้อน จ่าย 10 เท่า ของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวันแบบปัญจรักษ์ ที่ซื้อต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี) ครั้งละ 40,000
5.การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะสําคัญ ได้แก่ หัวใจ, ปอด, ตับ, ไต หรือเปลี่ยนถ่ายไขกระดูก จ่ายเพิ่มให้อีก 200 เท่า ของผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลรายวัน แบบปัญจรักษ์ที่ซื้อต่อวัน 800,000
(เมื่อได้จ่ายตามข้อ 5. แล้วให้ถือว่าสัญญาเพิ่มเติมนี้สิ้นสุด)

ตัวอย่างข้อยกเว้นความไม่คุ้มครอง

กลุ่มทุพพลภาพ: สัญญาเพิ่มเติมทุพพลภาพสิ้นเชิงถาวร / บีแอลเอ คุ้มครองทุพพลภาพ 2

สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการทุพพลภาพอันเกิดขึ้นโดยตรงหรือโดยอ้อม จากสาเหตุดังต่อไปนี้

การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตาย หรือการทําร้ายร่างกายตนเอง

การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการกระทําของผู้ได้รับความคุ้มครองขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ จนไม่สามารถครองสติได้ คําว่า “ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา” นั้น มีระดับแอลกอฮอล์ในเลือดตั้งแต่ 150 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ขึ้นไป

ความบกพร่องของร่างกาย การเจ็บป่วย หรือบาดเจ็บที่ผู้เอาประกันภัยทราบอยู่แล้วในขณะที่สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ แต่มิได้แจ้งให้บริษัททราบ เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยนั้นไม่น้อยกว่า 12 เดือน

การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยกําลังขึ้น หรือกําลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียนเพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์

การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจําอากาศยานใดๆ

การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร ตํารวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

การบาดเจ็บขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรมที่มีความผิดสถานหนัก หรือขณะถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

กลุ่มค่าชดเชยรายวัน: สัญญาเพิ่มเติมรพ.ปัญจรักษ์

สัญญาเพิ่มเติมนี้ไม่คุ้มครองการบาดเจ็บหรือการป่วยไข้ ที่มีสาเหตุมาจาก
การพยายามฆ่าตัวตาย หรือทําร้ายร่างกายตนเอง
การรักษาพยาบาลเนื่องจากโรคจิต
การมีครรภ์ การคลอดบุตร การแท้งบุตร การทําหมัน การปฏิสนธิที่ไม่ใช่วิธีธรรมชาติ
โรคหรือความบกพร่องของร่างกายซึ่งเป็นมาแต่กําเนิด
การติดยาเสพติด พิษสุราเรื้อรัง
โรคเรื้อรัง เช่น ริดสีดวงทวารหนัก ไซนัส ตับอักเสบ กระเพาะอาการ หืด ฯลฯ
การบาดเจ็บสาหัสที่เป็นมาก่อนวันทําสัญญาและยังมิได้รักษาให้หายขาด
การเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันเริ่มสัญญาหรือนับแต่วันต่ออายุสัญญาเพิ่มเติม
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง (AIDS)
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow