INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 6:55:41
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันอัคคีภัย(สินค้า) » ประกันภัยรักษ์บ้าน กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันภัยรักษ์บ้าน กรุงเทพประกันภัย

2010/09/13 1957👁️‍🗨️

ประกันภัยรักษ์บ้าน กรุงเทพประกันภัย
เหมาะ สำหรับที่อยู่อาศัยทั่วไป เช่น บ้าน ทาวเฮาส์ ห้องชุด
เป็นประกันอัคคีภัยที่คุ้มครองทั้งสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินภายใน ที่เกิดจากไฟไหม้ พายุ แผ่นดินไหว ฯ
พร้อมวงเงินสำหรับศิลปวัตถุอันมีค่า ค่าที่พักชั่วคราว พิเศษ ชดใช้ตามมูลค่าทรัพย์สินปัจจุบันโดยไม่หักค่าเสื่อม

การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย …เพื่อบ้านอันเป็นที่รัก เป็นที่พักพิงอันอุ่นใจ…ตลอดไป

โครงการรักษ์บ้านทำประกันบ้าน คุ้มครอง
1. สิ่งปลูกสร้าง (ไม่รวมฐานราก) ได้แก่
* บ้าน ทาวน์เฮาส์ บ้านแฝด ตึกแถวสำหรับอยู่อาศัย โรงรถ และ อาคารย่อย เช่น เรือนคนใช้ รวมถึงกำแพง รั้ว ประตู และส่วนปรับปรุงต่อเติม
* ห้องชุดสำหรับอยู่อาศัยในแฟลต อาคารชุด คอนโดมิเนียม

2. เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง เครื่องมือ เครื่องใช้ภายในบ้าน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน เครื่องดนตรี เครื่องเสียง เครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และทรัพย์สินเพื่อการอยู่อาศัยอื่นๆ

ทำประกันบ้าน คุ้มครอง หลากหลาย โครงการรักษ์บ้านทำประกันบ้าน มอบความคุ้มครองที่หลากหลายเพื่อรองรับกับความเสี่ยงภัย ดังนี้

ความคุ้มครองมาตรฐาน
ไฟ ไหม้ ฟ้าผ่า (รวมถึงความเสียหายต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เกิดลัดวงจรจากฟ้าผ่า) ภัยระเบิด ภัยยานพาหนะหรือช้างม้าวัวควาย ภัยอากาศยานหรือวัตถุที่ตกจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม)
วงเงินคุ้มครอง
ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน

ความคุ้มครองพิเศษจากโครงการนี้
ภัยจากลมพายุ แผ่นดินไหว และลูกเห็บ วงเงินคุ้มครอง (บาท)ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสูงสุดไม่เกินจำนวนเงินเอาประกัน
ความเสียหายของเครื่องใช้ไฟฟ้า วงเงินคุ้มครอง (บาท) 20,000 หรือ 5% ของจำนวนเงินเอาประกัน
โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีค่า วงเงินคุ้มครอง (บาท) 30,000
ค่าเช่าที่พักชั่วคราว ระหว่าง ซ่อมแซมอาคารที่เสียหาย สูงสุด เดือนละ 15,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน วงเงินคุ้มครอง (บาท)90,000
อื่นๆ เช่น ค่าซ่อมแซมตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม, ค่าค้ำยัน รื้อถอน ทำลาย และขนย้ายซากทรัพย์สิน, ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง, ค่าใช้จ่ายเพื่อการป้องกันภัยอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอ การซ่อมแซมหรือสร้างใหม่

ทำประกันบ้าน ความคุ้มครองที่เข้าใจ
กรุงเทพประกันภัย มอบความคุ้มครองสำหรับสถานประกอบการที่พิเศษสุด
1. ชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สิน โดยไม่มีการหักค่าเสื่อมราคาใดๆ (Replacement Cost Valuation)
2. ความสูญเสียหรือเสียหายของทรัพย์สินที่มีการเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงภายหลังจากที่ได้แจ้งเอาประกันภัยไว้ในครั้งแรก ยังได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ สูงสุดไม่เกิน 10 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
3. รับความคุ้มครองยาวนานตั้งแต่ 2-30 ปี หมดกังวลกับการต่ออายุประกันภัยทุกๆ ปี ประหยัดด้วยเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่ากว่า

หมายเหตุ รายละเอียดของเงื่อนไขความคุ้มครองการทำประกันบ้าน ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
up arrow