INSURANCETHAI.NET
Fri 14/06/2024 12:07:22
Home » กรุงเทพประกันชีวิต » กรุงเทพประกันชีวิต เงื่อนไขใบรับเงินชั่วคราว(รายใหม่) ออนไลน์ผ่านตัวแทน\"you

กรุงเทพประกันชีวิต เงื่อนไขใบรับเงินชั่วคราว(รายใหม่) ออนไลน์ผ่านตัวแทน

2017/12/14 1909👁️‍🗨️
เงื่อนไขความคุ้มครอง กรณีสมัครประกันชีวิต ออนไลน์ผ่านตัวแทน

เงื่อนไขมาตรฐานของใบรับเงินชั่วคราว (สำหรับการรับเบี้ยประกันภัยรายใหม่) ของกรุงเทพประกันชีวิต ช่องทางออนไลน์ผ่านตัวแทน

1.วันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว

1. กรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ และเป็นภัยมาตรฐาน

จะเริ่มคุ้มครอง ณ เวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิต และตัวแทนประกันชีวิต
และหรือผู้มีอำนาจรับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทได้รับเงินเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นเงินสด เช็ค หรือตราสารอื่นๆ ที่ใช้เรียก
เก็บเงินได้ทันทีไว้เรียบร้อยแล้ว สุดแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เริ่มมีผลคุ้มครองวันเดียวกันกับวันเริ่มคุ้มครองตามใบรับเงิน
ชั่วคราวนี้ เมื่อบริษัทตกลงรับประกันภัย ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นอันสิ้นสุด

2. กรณีที่ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่บริษัทต้องขอข้อมูลหรือต้องตรวจสุขภาพเพิ่มเติม

แบ่งเป็น
ก) บริษัทรับประกันชีวิตได้(ปกติ)

โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นมาตรฐาน จะเริ่มคุ้มครอง ณ เวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิต และตัวแทน
ประกันชีวิตและหรือผู้มีอำนาจรับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทได้รับเงินเบี้ยประกันตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นเงินสด เช็ค หรือตราสารอื่นๆ ที่ใช้เรียก
เก็บเงินได้ทันทีไว้เรียบร้อยแล้ว สุดแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด โดยบริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เริ่มมีผลคุ้มครอง ณ เวลาที่บริษัทและหรือตัวแทนประกันชีวิต
ได้รับข้อมูลเพิ่ม หรือวันที่ผู้ขอเอาประกันภัยตรวจสุขภาพ เมื่อบริษัทตกลงรับประกันภัย ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นอันสิ้นสุด

ข) บริษัทรับประกันชีวิตได้ (ไม่ปกติ)

แต่ต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย ใบรับเงินชั่วคราวนี้จะเริ่มคุ้มครอง ณ เวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยลงลายมือชื่อในใบคำขอเอาประกันชีวิต และตัวแทนประกันชีวิตและหรือผู้มีอำนาจรับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัทได้รับเงินเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไวในใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นเงินสด เช็ค ตราสารอื่นๆ ที่ใช้เรียกเก็บเงินได้ทันทีไว้เรียบร้อยแล้ว สุดแต่ว่าวันใดจะเกิดขึ้นหลังสุด และความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราวนี้จะสิ้นสุด ณ เวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยได้รับคำเสนอใหม่ หากผู้ขอเอาประกันภัยตกลงรับคำเสนอใหม่ของบริษัท บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยให้เริ่มมีผลคุ้มครอง
ณ เวลาที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือบริษัทได้รับคำสนองจากผู้ขอเอาประกันภัย

3. กรณีที่ต้องตรวจสุขภาพ

ใบรับเงินชั่วคราวเป็นเพียงหลักฐานการรับชำระเบี้ยประกันภัย ไม่มีความคุ้มครองใดๆ เกิดขึ้น แต่ความคุ้มครองจะเกิดขึ้นตามกรมธรรม์ประกันภัยที่บริษัทออกให้ โดยหากตรวจสุขภาพ กรณีบริษัทเรียกให้ตรวจสุขภาพ หรือรับเอกสารตรวจสุขภาพ กรณีผู้ขอเอาประกันภัยมีข้อมูลสุขภาพแล้ว

ก) บริษัทรับประกันชีวิตได้ โดยคิดอัตราเบี้ยประกันภัยที่เป็นมาตรฐาน บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยให้เริ่มมีผลคุ้มครอง ณ เวลาตรวจสุขภาพหรือรับเอกสารตรวจสุขภาพ

ข) บริษัทรับประกันชีวิตได้ โดยต้องคิดอัตราเบี้ยประกันภัยเพิ่มเนื่องจากสุขภาพ หรือขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับประกันภัย หากผู้ขอเอาประกันภัยตกลงรับคำเสนอใหม่ของบริษัท

บริษัทจะออกกรมธรรม์ประกันภัยโดยให้เริ่มมีผลคุ้มครอง ณ เวลาที่ตัวแทนประกันชีวิต หรือบริษัทได้รับคำสนองจากผู้ขอเอาประกันภัย

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่อาจรับประกันชีวิตได้ด้วยเหตุผลของการพิจารณารับประกันภัย หรือด้วยข้อจำกัดของกฏหมาย จะไม่มีความคุ้มครองใด ๆ ตามใบรับเงินชั่วคราวนี้ โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้ขอเอาประกันภัย

2. การพิจารณารับประกันสัญญาเพิ่มเติม

การพิจารณารับประกันภัยตามสัญญาเพิ่มเติมต่างๆ ที่ขอเอาประกันภัยไว้ รวมทั้งจำนวนเงินเอาประกันภัย และอัตราเบี้ยประกันภัยจะเป็นไปตามระเบียบและวิธีปฏิบัติในการพิจารณารับประกันภัยโดยปกติของบริษัท จะไม่กระทบถึงการรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยหลัก

3. ความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว

1. สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทุกกรณี โดยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัย แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

2. สำหรับสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ(ถ้ามี) ให้ความคุ้มครองตามที่ระบุไว้ในใบคำขอเอาประกันภัยและจ่ายไม่เกินดังนี้
ก) การเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ จ่ายไม่เกิน 500,000 บาท ง) ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
ข) การสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ จ่ายไม่เกิน 500,000 บาท จ) เงินชดเชยรายสัปดาห์ในกรณีทุพพลภาพชั่วคราว จ่ายไม่เกิน 10,000 บาท
ค) การทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ จ่ายไม่เกิน 500,000 บาท
ทั้งนี้ เมื่อรวมเงินผลประโยชน์ของทุกใบคำขอเอาประกันภัยที่อยู่ในระหว่างพิจารณารับประกันภัยของบริษัทนี้แล้ว บริษัทจะจ่ายไม่เกิน 1,000,000 บาท และบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยในส่วนที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามลำดับวันที่ในใบคำขอเอาประกันภัย ในช่วงเวลาตั้งแต่วันเริ่มต้นความคุ้มครองตามใบรับเงินชั่วคราว จนถึงเวลาที่บริษัทได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย ให้นำเงื่อนไขทั่วไปแห่งกรมธรรม์ประกันภัย และสัญญาเพิ่มเติมอุบัติเหตุ(ถ้ามี) มาใช้บังคับด้วย

4. ระยะเวลาในการพิจารณารับประกัน

บริษัทจะพิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตัวแทนประกันชีวิตและหรือผู้มีอำนาจรับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ได้รับใบคำขอเอาประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นเงินสด เช็ค หรือตราสารอื่นๆ ที่ใช้เรียกเก็บเงินได้ทันทีไว้เรียบร้อยแล้ว หากบริษัทมิได้ออกกรมธรรม์ประกันภัย หรือมิได้ปฏิเสธการขอเอาประกันภัย หรือมิได้แจ้งเหตุขัดข้องภายในเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าบริษัทตกลงยอมรับประกันภัยตามแบบประกันภัยที่ขอไว้

ทั้งนี้จะต้องเป็นแบบประกันภัยตามปกติซึ่งบริษัทใช้อยู่ในวันที่ลงนามในใบคำขอเอาประกันภัยโดยให้มีผลบังคับตามวันที่ที่ระบุในข้อ 1 ข้างต้น

กรณีที่บริษัทต้องขอข้อมูล หรือต้องตรวจสุขภาพเพื่อประกอบการพิจารณารับประกันภัย บริษัทจะพิจารณาออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ตัวแทนประกันชีวิตและหรือผู้มีอำนาจรับชำระเบี้ยประกันภัยในนามบริษัท ได้รับใบคำขอเอาประกันชีวิตและเบี้ยประกันภัยตามจำนวนที่ระบุไว้ในใบรับเงินชั่วคราวนี้เป็นเงินสด เช็ค หรือตราสารอื่นๆ ที่ใช้เรียกเก็บเงินได้ทันทีไว้เรียบร้อยแล้ว โดยไม่รวมช่วงเวลาที่ผู้ขอเอาประกันภัยให้ข้อมูลสุขภาพและเซ็นรับข้อเสนอใหม่(ถ้ามี)

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
23/115-121 ซอยศูนย์วิจัย ถ.พระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
โทร. 0-2777-8000 โทรสาร 0-2777-8899 Call Center 0-2777-8888
www.bangkoklife.com
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร / ทะเบียนเลขที่ 0107550000238


คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow