INSURANCETHAI.NET
Sun 05/02/2023 20:44:53
Home » ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) » GenMarine generali\"you

GenMarine generali

2010/09/23 920👁️‍🗨️

GenMarine เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์)
การประกันภัยทางทะเลและขนส่งสินค้า
ให้ความคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับสินค้าระหว่างทำการขนส่งจากต้นทางถึงปลาย ทาง ภัยต่างๆที่เกิดขึ้น เช่นภัยธรรมชาติ ภัยจากการเดินเรือ ภัยจากอัคคีภัย ฯลฯ จึงเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเจ้าของสินค้า หากสินค้าที่ทำประกันภัยได้รับความเสียหายจากภัยที่ได้เอาประกันไว้

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้นำเข้า (Importer)
1. สามารถเลือกบริษัทประกันภัยที่ท่านให้ความเชื่อถือ หรือรู้จักคุ้นเคยก่อให้เกิดความมั่นใจในการบริการ ตัดปัญหาเรื่อง ความล่าช้าในการจ่ายสินไหม
2. สามารถต่อรองเงื่อนไขความคุ้มครองในอัตราเบี้ยประกันภัยที่ต่ำกว่าหรือทัดเทียมกัน
3. ลดภาษีนำเข้า (กรมศุลกากรได้กำหนดการคิดภาษีจากราคา(C.I.F)
4. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ส่งออก (Exporter)
1. ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าของท่านที่อยู่ต่างประเทศ เป็นการส่งเสริมการบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจ ก่อให้เกิดผลดีต่อธุรกิจของท่านในอนาคต
2. เป็นการช่วยชาติ เพื่อมิให้เงินตราไหลออกนอกประเทศ

สินค้าที่ทำประกันภัยได้
คือ สินค้าทุกชนิดที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้เสีย (Insurable Interest) ในการสูญเสียหรือเสียหายของสินค้านั้น เช่น เครื่องจักร สินค้าอุปโภคบริโภค วัตถุดิบ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิคส์ต่างๆ

การกำหนดทุนประกันภัย
ผู้เอาประกันภัยและบริษัทฯ จะพิจารณาตกลงเรื่องทุนประกันในขณะที่ทำสัญญาประกันภัย หรือก่อนการขนส่ง โดยกำหนดทุนประกันภัยพื้นฐาน ดังนี้
สำหรับสินค้าส่งออก กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา CIF
สำหรับสินค้านำเข้า กำหนดทุนประกันภัยพื้นฐานเป็น 110% ของราคา C&F และ 115% ของราคา FOB

เอกสารที่ใช้ในการแจ้งประกันภัยทางทะเลหรือทางอากาศ
* Invoice
* Bill of Lading or Air Waybill
* Packing List
* Letter of Credit

ความคุ้มครอง Institute Cargo
การสูญเสียหรือความเสียหายของวัตถุที่เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจาก A
B
C
อัคคีภัยภัยระเบิด ok ok ok
เรือจม เกยตื้น เรือล่ม เรือชนกัน ok ok ok
ยานพาหนะบนบกพลิกคว่ำหรือตกราง ok ok ok
การขนส่งสินค้าลงที่ท่าระหว่างทางซึ่งใช้หลบภัย ok ok ok
การเสียสละในความเสียหายร่วมกัน (GA) ok ok ok
การโยนสินค้าลงทะเลในขณะที่เรือประสบภัย ok ok ok
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหาย ok ok ok
แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ฟ้าผ่า ok ok
สินค้าถูกคลื่นซัดตกทะเล ok ok
สินค้าเสียหายอย่างสิ้นเชิงทั้งหีบห่อที่เกิดขึ้นขณะขนขึ้นหรือลงจากเรือ หรือระหว่างถ่ายลำสับเปลี่ยน ok ok
สินค้า เปียกเนื่องจากน้ำทะเล หรือน้ำในแม่น้ำเข้าสู่ระวางเรือ หรือเข้าตู้คอนเทนเนอร์
หรือน้ำในแม่น้ำท่วมเข้าสถานที่เก็บสินค้า (ไม่รวมน้ำฝน)
ok ok
เปียกน้ำฝน ok
การกระทำด้วยความมุ่งร้ายของบุคคลอื่น ok
การปล้นโดยโจรสลัด ok
ถูกลักขโมย ok
อุบัติเหตุอื่นๆ ที่ไม่เข้าข่ายดังกล่าวข้างต้น เช่น แตกหัก ฉีก ขาด เปื้อน ภาชนะบุบสลาย ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ok
สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow