INSURANCETHAI.NET
Mon 17/06/2024 14:14:57
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต สหประกันชีวิต » สหประกันชีวิต\"you

สหประกันชีวิต

2010/12/05 1833👁️‍🗨️

ประวัติสหประกันชีวิต
โดยความคาดหวังของสหกรณ์ทั่วประเทศที่ ต้องการจะให้มีสถาบันการเงินกลางของขบวนการสหกรณ์เพื่อส่งเสริมให้สหกรณ์ทุก ประเภทร่วมดำเนินธุรกิจประกันชีวิตตามหลักการช่วยเหลือตัวเองและการช่วย เหลือซึ่งกันและกันเพื่อให้บริการคุ้มครองภัยแก่บรรดาสหกรณ์และสมาชิกอย่าง เป็นธรรม ในอัตราดอกเบี้ยประกันชีวิตที่เหมาะสมกับรายได้ของสมาชิก ทั้งเพื่อส่งเสริมให้มีการประหยัดเก็บออมทรัพย์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ให้เกิดความมั่นคงในการดำรงชีวิตและที่สำคัญเป็นการสร้างแหล่งเงินทุนของ ขบวนการสหกรณ์อีกทางหนึ่ง

สนับสนุนกิจการสหกรณ์ทุก ประเภทด้วยรูปแบบของบริษัทประกันชีวิต จึงเป็นที่มาของ “บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด” โดยมีเป้าหมายให้สหกรณ์ต่างๆ ได้มีโอกาสเป็นเจ้าของและเป็นผู้ใช้บริการในกิจการบริษัทประกันชีวิตของตัว เอง เป็นการให้บริการด้านการประกันชีวิตแก่สมาชิกสหกรณ์ อันเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายรวมถึงขบวนการสหกรณ์ อันเป็นการสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่ายรวมถึงขบวนการสหกรณ์ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร ประมง นิคม ออมทรัพย์ ร้านค้า บริการและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน รวมตลอดไปถึงกลุ่มปวง

สมาชิกสหกรณ์ได้ประโยชน์อะไรจากการใช้บริการของ “สหประกันชีวิต”
1. สมาชิกได้รับความคุ้มครองทางเศรษฐกิจ ตามสัญญาที่เอาประกัน เมื่อสูญเสียชีวิต บาดเจ็บทุพพลภาพ ครอบครัวก็จะมีหลักประกันที่มั่นคง
2. สมาชิกได้ออมทรัพย์เพิ่มขึ้น เพราะการประกันชีวิตเป็นการออมทรัพย์พร้อมกับการได้รับความคุ้มครอง
3. สมาชิกจะเสียเบี้ยประกันต่ำ เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในความคุ้มครองที่เหมือนกันละเท่ากัน
4. สมาชิกสหกรณ์นำเบี้ยประกันชีวิตระยะ ยาวไปหักลดหย่อนภาษี(เงินได้) ได้
5. สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้เงินจากบริษัท ได้เมื่อมีการชำระเบี้ยประกันภัยต่อเนื่องหลายปี ซึ่งกรมธรรม์จะเกิดมูลค่าเงินสด ผู้เอาประกันสามารถกู้เงินจากบริษัทได้โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราที่ถูกด้วยการ ใช้มูลค่าเงินสดของกรมธรรม์เป็นหลักประกันในการกู้ยืมเงิน
6. สมาชิกช่วยลดภาระสังคม เมื่อสมาชิกผู้เอาประกันเจ็บไข้ได้ป่วยบริษัทก็จะเข้าไปดูแลรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายในการรักษาพยาบาล หากพิการทุพพลภาพหรือชีวิต บริษัทก็จะเข้าไปรับภาระหนี้สิน การศึกษาบุตร ธิดา และอื่นๆ ตามสัญญาที่ได้กำหนดไว้ เป็นการลดภาระไม่ก่อให้เกิดปัญหาทางสังคม
7. สมาชิกได้สร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติ เบี้ยประกันภัยของสมาชิกที่ยังไม่ได้ถึงคราวจ่ายค่าสินไหมแก่ผู้เอาประกัน ชีวิต บริษัทจะนำไปลงทุนให้เกิดประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมก่อให้เกิดการสร้าง งานเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด
อาคาร U Tower เลขที่ี 411 อาคาร U Tower ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250300
โทรศัพท์กลาง : 0-2731-779945
โทรสาร : 0-2731-7727, 0-2731-7728
เว็บไซต์ ulife.in.th , sahalife.co.th

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow