INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 9:55:55
Home » ประวัติบริษัทประกันวินาศภัย เทเวศประกันภัย » เทเวศประกันภัย\"you

เทเวศประกันภัย

2012/08/11 3930👁️‍🗨️

ก่อนหน้าปี พ.ศ. 2489 รัฐบาลไทย โดยกระทรวงการคลังต้องรับภาระจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยองค์การต่าง ๆ ของรัฐบาลให้แก่บริษัทประกันภัยปีหนึ่ง ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นปัญหาที่น่าจะรับการแก้ไข โดยให้หน่วยงานของรัฐบาลจัดตั้งบริษัทประกันภัยขึ้นมาเสียเอง ดังนั้น นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในสมัยนั้น จึงได้แจ้งนโยบายพิเศษให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จัดตั้งบริษัท ประกันภัยขึ้นมา โดยเจตนารมย์ที่แจ้งเป็นวัตถุประสงค์ไว้ในการประชุม “คณะกรรมการที่ปรึกษาจัดระเบียบทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์” ครั้งที่ 9/2489 วันที่ 16 กันยายน 2489 ว่า

“เพื่อรัฐบาลจะได้ประกันภัยองค์การของรัฐบาลไว้กับบริษัทนี้ ซึ่งเท่ากับเป็นส่วนหนึ่งขององค์การรัฐบาล ก็จะเป็นการช่วยรายจ่ายของรัฐบาลได้อย่างมากส่วนหนึ่ง”

อีก 28 วันต่อมา เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2489 นายวิจิตร ลุลิตานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้เป็นประธานที่ประชุมคณะกรรมการจัดตั้งบริษัทประกันภัยตามนโยบายพิเศษที่ ได้ให้แก่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไว้แล้ว และให้การรับรองชื่อบริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด ตามที่นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินฯ เป็นผู้เสนอ

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2490 โดยมีพนักงานเพียง 5 คน ทำงานเป็นเสมือนหน่วยงานส่วนหนึ่งของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ณ อาคารเลขที่ 173 วังลดาวัลย์ ถนนราชสีมาเหนือ เทเวศร์ กรุงเทพฯ และได้ย้ายจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มาดำเนินธุรกิจที่มั่นคง ด้วยหลักการ “คุ้มภัยด้วยหลักฐาน บริการด้วยไมตรี” เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200

นอกจากการประกันอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ แล้ว บริษัทฯ ยังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไป รับประกันภัยทางทะเลและขนส่งในปี 2518 และขยายกิจการรับประกันภัยเบ็ดเตล็ดในปี 2521 ซึ่งมีแบบกรมธรรม์ที่สามารถให้ความคุ้มครองอย่างกว้างขวางแก่ทุกประเภทของ ภัย สำหรับการประกันภัยรถยนต์ บริษัทฯ ได้เปิดบริการขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2532

ข้อมูลทางการเงิน เทเวศประกันภัย โดยสรุป

25502551255225532554
ฐานะการเงิน ณ วันสิ้นปี
สินทรัพย์รวม4,283.454,614.084,731.115,064.1217,794.56
หนี้สินรวม2,275.472,579.262,330.872,968.9516,017.85
ส่วนของผู้ถือหุ้น2,007.982,034.822,084.252,095.161,776.71
ผลประกอบการในรอบปี
เบี้ยประกันภัยรับ2,827.373,272.002,762.083,419.003,120.95
กำไรจากการรับประกันภัย383.53436.34539.50628.31358.31
รายได้จากการลงทุน112.7596.1372.5764.33103.76
รายได้อื่น2.8615.8613.106.8697.18
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน350.01404.49464.89594.99232.18
ภาษีเงินได้28.0244.99 50.8533.6047.08
กำไรสุทธิ114.7098.85109.4370.91224.40
อัตราส่วนทางการเงิน
อัตรากำไรสุทธิต่อเบี้ยประกันภัยรับ4.06%3.02%3.96%2.07%7.19%
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนผู้ถือหุ้น5.17%4.86%5.25%3.38%12.63%
อัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม2.68%2.14%2.31%1.40%1.26%
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท)9.568.249.125.917.48
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)167.33169.57173.69174.6059.22
หน่วย : ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นบริษัท เทเวศประกันภัย

ผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น%
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช69,0000.14%
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์49,269,93998.54%
ผู้ถือหุ้นอื่นๆ661,0611.32%
รวม50,000,000100.00%

สำนักงานใหญ่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
97และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
(จุดสังเกต ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินกลาง ตรงกันข้ามกับธนาคารกรุงเทพฯ สาขาสะพานผ่านฟ้าและใกล้กับ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ)
โทรศัพท์ 0-2670-4444
แฟกซ์ 0-2629-1080
อีเมลล์ dvsins@deves.co.th
เว็บไซต์ https://www.deves.co.th
facebook fanpage https://www.facebook.com/pages/เทเวศประกันภัย/158738744168953

การเรียกร้องค่าสินไหมประกันภัยสุขภาพ โครงการรักษ์สุข
รวบรวมเอกสาร ดังต่อไปนี้
หนังสือเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ใบเสร็จรับเงิน ค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
ใบรับรองแพทย์ (ระบุถึงสาเหตุของโรค)
สำเนาบัตรประชาชน พร้อมเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
สำเนาสมุดบัญชีใช้ได้ทุกธนาคาร ยกเว้น ธกส.(ต้องมี)(ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ายค่าสินไหมในนามผู้เอาประกันภัย เท่านั้น)
สำเนากรมธรรม์ (ถ้ามี)
ใบรายงานของตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
นำส่งเอกสารตามข้างต้นมายัง
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายสินไหมทั่วไป (โครงการรักษ์สุข) ชั้น 3
97 และ 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กทม. 10200
คุณศิริพร เอี่ยมวัฒน์, คุณ จุฑารัตน์ พันธ์ทองเพ็ชร
โทร. 0-2670-4444 ต่อ 6418 ,6419 โทรสาร 0-2280-1439, 0-2629-1709
หรือ ส่งผ่านธนาคาร ห้อง Mailing Room ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานชิดลม 11000
หรือ จัดส่งด้วยตนเองที่ บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายสินไหมทั่วไป (โครงการรักษ์สุข) ชั้น 3 ถ.ราชดำเนินกลาง [แผนที่]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Hi-Mind Center โทร.02 6704444 กด 2
หรือ 0-2670-4444 # 8324, 8325
โทรสาร. 0-2280-1439, 0-2629-1709

การแจ้งอุบัติเหตุอื่น ๆ
ขั้นตอนการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน :
1. ผู้เอาประกันภัยยื่นเอกสารประกอบการพิจารณาเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
2. เจ้าหน้าที่สินไหมจะตรวจสอบเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์
กรณีที่กรมธรรม์คุ้มครอง เจ้าหน้าที่สินไหมจะดำเนินการจ่ายสินไหมตามขั้นตอนของการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบต่อไป
กรณีที่การเกิดเหตุนั้นไม่อยู่ในเงื่อนไขความคุ้มครองของกรมธรรม์ เจ้าหน้าที่สินไหมทำจดหมายปฏิเสธการชดใช้ค่าสินไหม และแจ้งให้ผู้เอาประกันทราบ

สามารถโทรแจ้งที่ศูนย์รับแจ้งอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ที่หมายเลข 0-2670-4444 กด 1

ช่องทางในการส่งเอกสาร:

ผู้เอาประกันสามารถส่งเอกสารเพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้ 4 ช่องทางคือ

1. สามารถยื่นเอกสารด้วยตนเอง
2. ส่งเอกสารมาที่
บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) (ฝ่ายสินไหมทั่วไป)97, 99 อาคารเทเวศ ถนนราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ กรุงเทพฯ 10200

3. ส่งผ่าน ตัวแทน หรือ โบรกเกอร์ ตามที่ได้ซื้อเอาประกันภัยไว้

4. สามารถส่งเอกสาร ผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ได้ทุกสาขา (เฉพาะโครงการ รักษ์สุข)
เอกสารประกอบการพิจารณา:
1. กรณีการเบิกค่ารักษาพยาบาล ต้องใช้เอกสารดังนี้
เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
ใบรับรองแพทย์
ใบรายงานตำรวจ กรณีเกิดอุบัติเหตุ หรืออื่น ๆ (ถ้ามี)
2. กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง มีเอกสารดังนี้
เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
ใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล (ต้นฉบับ)
ใบรับรองแพทย์ (ต้นฉบับ)
รูปถ่ายอวัยะที่สูญเสีย
3. กรณีเสียชีวิต มีเอกสารดังนี้
เอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เอาประกัน
สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับผลประโยชน์ (เซ็นรับรองสำเนา)
สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับผลประโยชน์ (เซ็นรับรองสำเนา)
สำเนาใบมรณบัตร
สำเนาใบชันสูตรศพ
หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)
สำเนาบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

1. ชำระผ่านทาง Internet
ทาง Website บริษัทฯ : บริการรับชำระ Online ได้โดย
บัตรเครดิต VISA หรือ MASTER ของทุกธนาคาร
SCB EASY NET
** สำหรับลูกค้าที่ต้องการชำระด้วยบัตรเครดิตทั้ง VISAและ MASTER ต้องสมัครลงทะเบียนระบบความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์ผ่าน Verify by Visa และ Mastercard Securecode

ทาง Website ธนาคาร :ในกรณีที่เป็นสมาชิก Internet Banking ของธนาคารต่างๆ
ธนาคารกรุงเทพ (Bualuang i Banking)
ธนาคารกสิกรไทย(K-Cyber Banking)
ธนาคารไทยพาณิชย์(SCB Easy Net)

2. ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
สามารถชำระด้วยเงินสดหรือเช็ค โดยนำแบบฟอร์มการชำระเงินยื่นที่ธนาคาร
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์
ธนาคารทหารไทย

3. ชำระโดยตรงที่บริษัท
ชำระโดยตรงที่บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่, สาขาย่อย และ Deves Station ซึ่งเลือกชำระได้ด้วย
เงินสด
บัตรเครดิต
เช็คขีดคร่อม (Payee Only) หรือขีด “หรือผู้ถือ” โดยสั่งจ่ายในนาม “บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)”

4. ชำระโดยตัดบัญชีบัตรเครดิต
บริษัทฯ จะมีแบบฟอร์มการยินยอมชำระเบี้ยประกันภัยโดยตัดบัญชีบัตรเครดิต VISA หรือ MASTER ของทุกธนาคาร ทั้งการชำระทั้งหมดและผ่อนชำระ 0 % นาน 4 – 6 เดือน กับธนาคารไทยพาณิชย์ กรุงไทย กรุงศรี กสิกรไทยและซิตี้แบงค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.02 670 4444 กด 2

Deves Express Card

ปฏิวัติประกันภัยรถยนต์  ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว  ไม่ยุ่งยาก ด้วยบัตรประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูปใบเดียวก็ทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้น เพียงแค่ ขูดหลังบัตร   โทรลงทะเบียน คุณจะได้รับคุ้มครองทันที

Deves Express Card

เป็นบัตรประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูป พร้อมใช้ 24 ชั่วโมง โดยที่ไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ไม่ต้องตรวจสภาพรถ เพียงแค่ชำระเงิน ขูดบัตรประกันสำเร็จรูป และโทรเข้ามาลงทะเบียน ซึ่งมีทั้งหมด 3 รูปแบบ คือ
1.ประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูป ประเภท 3
2.ประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูป ประเภท 3+
3.ประกันภัยรถยนต์สำเร็จรูป ประเภท 3++

หาซื้อได้แล้วที่ เทเวศประกันภัยทุกสาขา  Deves Station และ รถ Mobile office ของเทเวศประกันภัย ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธ.ค. 55

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 086-340-4463, 02-670-4444 ต่อ 6118/6119

ตารางเปรียบเทียบความคุ้มครองของแต่ละประเภท

ความคุ้มครองพื้นฐานป.1ป.2ป.3++ป.3+ป.3พรบ.
ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ที่ประกันทุกกรณี
ตามทุนประกัน
X
X
X
X
X
ความเสียหายต่อรถยนต์ที่ประกันกรณีการชนที่คู่กรณีเป็นยานพาหนะทางบก (ไม่เกิน บาท/ครั้ง)
ตามทุนประกัน
X
100,000
100,000
X
X
รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้
 ตามทุนประกัน
 ตามทุนประกัน
 X
X
X
X
ชีวิต ร่างกาย บุคคลภายนอก (บาท/คน)

(ไม่เกิน บาท / ครั้ง)

1,000,000
10,000,000
500,000
10,000,000
500,000
10,000,000
500,000
10,000,000
250,000
10,000,000
200,000
กรณีเสียชีวิต
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก (บาท/ครั้ง)
 250,000
1,000,000
1,000,000
1,000,000
600,000
X
อุบัติเหตุส่วนบุคคลในรถที่เอาประกันภัย (บาท/คน/ครั้ง)
 100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
X
ค่ารักษาพยาบาลบุคคลในรถที่เอาประกัน (บาท/คน/ครั้ง)
 100,000
50,000
50,000
50,000
50,000
15,000สำหรับคนขับ
การประกันตัวผู้ขับขี่ (บาท/ครั้ง)
200,000
200,000
200,000
200,000
200,000
X
ค่าเสียหายส่วนแรก (ฝ่ายผิด) (บาท/ครั้ง)
ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
2,000
X

X – ไม่คุ้มครอง     / – คุ้มครอง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow