INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 3:59:35
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) เทเวศประกันภัย » บ้านสุขใจเพิ่มภัยน้ำท่วม(ประกันอัคคีภัย) – เทเวศประกันภัย\"you

บ้านสุขใจเพิ่มภัยน้ำท่วม(ประกันอัคคีภัย) – เทเวศประกันภัย

2012/08/11 2062👁️‍🗨️

ประกันอัคคีภัย โครงการบ้านสุขใจเพิ่มภัยน้ำท่วม – เทเวศประกันภัย

ไม่ว่าจะไฟไหม้ ฟ้าจะผ่า ก็หมดกังวลได้ด้วยกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย บ้านอยู่อาศัยจากเทเวศประกันภัย ที่จะคุ้มครองความสูญเสีย หรือความเสียหาย สำหรับบ้านของท่าน

ประกันอัคคีภัยคุ้มครองทรัพย์สินภายใน
สิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร (ไม่รวมรากฐาน) รวมส่วนต่อเติมปรับปรุงอาคาร อาคารย่อย รั้ว กำแพงและประตู
เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่งติดตั้งตรึงตรา เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวต่างๆ ที่มิได้อยู่ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ (ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
Hi-Mind Center: โทร.086-340-4461, 086-340-4463, 02-670-4444 ต่อ 6118/6119

Descriptions / ความคุ้มครองAmount (฿)
1. ค่าเช่าที่พักชั่วคราวระหว่างซ่อมแซมอาคาร สูงสุด 20,000 บาท ไม่เกิน 6 เดือน120,000
2. โบราณวัตถุหรือศิลปวัตถุอันมีมูลค่า30,000
3. ความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคารที่มีสาเหตุจากการโจรกรรม30,000
4. การชดเชยค่าขนย้ายซากทรัพย์ การค้ำยัน การรื้อถอน อค./ทส.1.1010 % ของจำนวนทุนประกัน
5. ค่าใช้จ่ายในการดับเพลิงในส่วนที่เกิดจากการดับเพลิง อค./ทส.1.16
6. การเพิ่มเติมทรัพย์สิน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยสูงสุด อค./ทส.1.2110 % ของจำนวนทุนประกัน
7. กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตามเงื่อนไขในกรมธรรม์ขยายความคุ้มครอง ถึงตามแบบ อค./ทส.1.13 เฉพาะ
ก. เงินสด ในกรณีที่มิได้เอาประกันภัยไว้ต่างหาก20,000
ข. เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร เมื่อเกิดความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรม์นี้ จะได้รับการชดใช้เพียงราคาอุปกรณ์ เครื่องเขียน รวมค่าใช้จ่ายในการทำขึ้นใหม่ แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของข้อความและเนื้อหาของเอกสารนั้น ๆ10,000
8. การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เป็นการกำหนดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นของใหม่ (Replacement Cost Valuation) และการชดใช้สินไหมทดแทนตามมูลค่าทรัพย์สินของใหม่ ณ เวลาและสถานที่เกิดความเสียหาย
9. ความรับผิดชอบของบริษัท ฯ ในทุกกรณี รวมกันและไม่เกินจำนวนประกันภัย100 % ของจำนวนทุนประกัน
10.กลุ่มภัยธรรมชาติ (ภัยจากลมพายุ, ภัยจากน้ำท่วม, ภัยจากแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำ หรือสึนามิ และภัยจากลูกเห็บ)

คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow