INSURANCETHAI.NET
Tue 16/04/2024 1:59:11
Home » ประวัติบริษัทประกันชีวิต ไทยประกันชีวิต » ไทยประกันชีวิต\"you

ไทยประกันชีวิต

2010/09/25 3286👁️‍🗨️

การประกันชีวิตเริ่มเป็นที่รู้จักในไทยสมัยรัชกาลที่ 5 โดยมีบริษัทต่างประเทศเข้ามาดำเนินกิจการ และตั้งสำนักงานตัวแทนเสนอขายประกันชีวิตแบบตลอดชีพ พร้อมกับมีสมเด็จ เจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ เอกอัครมหาเสนาบดี เป็นผู้ถือกรมธรรม์ฉบับแรก และการประกันชีวิตยังไม่เป็นที่นิยม แต่หลังจากที่ได้มีการก่อตั้งกองประกันภัยสังกัดกระทรวงพาณิชย์ และคมนาคมขึ้นในปี พ.ศ. 2472 ธุรกิจประกันชีวิตก็เริ่มแพร่หลาย มีบริษัทประกันชีวิตต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นจำนวนมาก ซึ่งต่อมาในช่วงปี พ.ศ. 2485 ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงมีกลุ่มบุคคลคนไทยได้ก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตที่เป็นของคนไทยขึ้นเป็น ครั้งแรก

การประกันชีวิตต้องหยุดชะงักลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2
บริษัท ประกันชีวิตต่างชาติได้พากันปิดกิจการ และขนทรัพย์สินกลับสู่ภูมิ ลำเนาเดิม ยังความเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันในเมืองไทยเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้คนไทย และข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยในสมัยนั้น จึงได้รวมตัวกันก่อตั้งบริษัทประกันชีวิตของไทยขึ้น เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2485 ภายใต้ชื่อบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด นับเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย ที่มุ่งสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับครอบครัวคนไทย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด
เริ่ม ดำเนินกิจการประกันชีวิตครั้งแรกด้วยทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท และมีสำนักงานแห่งแรกตั้งอยู่เลขที่ 25 – 27 ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ต่อมาในปี พ.ศ. 2500 ได้ย้าย สำนักงานมาอยู่ ณ เลขที่ 624 ตึกสหธนาคาร และในปี พ.ศ. 2502 ได้ย้ายสำนักงานมาอยู่ ณ อาคาร 8 ถนนราชดำเนิน พร้อมกับได้ดำเนินกิจการเรื่อยมา จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2513 จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ อันมีนายวานิช ไชยวรรณ เป็นผู้นำเข้ามาปรับปรุงโครงสร้าง และระบบบริหารงานครั้งใหญ่ โดยมีนายอนิวรรตน์ กฤตยากีรณ เป็นกำลังสำคัญในการวางรากฐานการดำเนินงานที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งได้ปรับปรุงโครงสร้างระบบงาน ตลอดจนวางแผนพัฒนาจนไทยประกันชีวิตสมบูรณ์ในทุกๆ ด้าน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ไทยประกันชีวิตได้สั่งสมประสบการณ์ และความชำนาญในการดำเนินธุรกิจ ทั้งยังได้รับความเชื่อมั่นศรัทธาจากมหาชนเพิ่มขึ้นตามลำดับ เป็นผลให้ไทยประกันชีวิตก้าวขึ้นสู่บริษัทประกันชีวิตชั้นแนวหน้าของคนไทยใน ปัจจุบัน

พ.ศ. 2485
22 มกราคม บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทย โดยการนำของเจ้า พระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) ภายใต้สัญลักษณ์ปราสาทอันสูงสง่า เพื่อ มุ่งดำเนินธุรกิจประกันชีวิต และสร้างหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตให้แก่ครอบครัวไทย

ฐานะทางการเงิน : https://www.thailife.com/financial/

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (สำนักงานใหญ่) 123 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02 247 0247 โทรสาร : 02 246 9946
e-mail : thailife@thailife.com เว็บไซต์ https://www.thailife.com

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ประกันชีวิต
123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 247 0247 โทรสาร 02 246 9946 เว็บไซต์ www.thailife.com

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด ประเภทธุรกิจ : ประกันสุขภาพ
121/89 อาคารอาร์เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 642 3100 โทรสาร 02 642 3130 เว็บไซต์ www.thaihealth.co.th

บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จำกัด ประเภทธุรกิจ : ประกันวินาศภัยทุกประเภท
123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ชั้น 15-17 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 246 9635 โทรสาร 02 246 9660-1 เว็บไซต์ www.thaipaiboon.com

บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด ประเภทธุรกิจ : ประกันชีวิตผ่านธนาคาร
36/11, 36/59-62 อาคาร พี เอส ทาวเวอร์ ชั้น G, 18 ถนนสุขุมวิท 21 คลองเตยเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ 02 645 8500 โทรสาร 02 645 8585 เว็บไซต์ www.thaicardif.com

ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด มหาชน ประเภทธุรกิจ : ธนาคาร
123 อาคารไทยประกันชีวิต 1 ถ.รัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02 697 5454 โทรสาร 02 246 9782 เว็บไซต์ www.tcrbank.com

1. ศูนย์บริการข้อมูลผู้เอาประกัน ไทยประกันชีวิตแคร์เซ็นเตอร์112402 246 9575carecenter@thailife.com
2. ศูนย์ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้เอาประกัน112402 246 9575caredivision@thailife.com
3. ส่วนรับประกันชีวิตรายบุคคล02 247 0247 ต่อ 3344, 3375, 339102 246 9892ucc@thailife.com
4. ส่วนรับประกันชีวิตหมู่

• งานด้านพิจารณารับประกันชีวิตหมู่
• งานด้านบัญชีและการเงิน
• งานด้านกรมธรรม์ประกันชีวิตหมู่
• งานด้านเคลมสินไหม มรณกรรม
• งานด้านการตลาด
• งานด้านสินไหมค่ารักษาพยาบาล
• งานด้านแฟ็กซ์เคลม
02 247 0247 ต่อ 2754
02 247 0247 ต่อ 2756-58
02 247 0247 ต่อ 2728, 2759
02 247 0247 ต่อ 2760-64
02 247 0247 ต่อ 2788
02 247 0247 ต่อ 2765-66, 2776-77
02 247 0247 ต่อ 2720-27, 2773
02 247 0247 ต่อ 2767-70
02 246 9843
02 246 9940
02 246 994002 246 9759
02 246 9741
groupdept@thailife.com

gmarketing@thailife.co.th

5. ส่วนสินไหม02 247 0247 ต่อ 355002 246 9779claimcenter@thailife.com
6. ส่วนพัฒนาธุรกิจ02 247 0247 ต่อ 2737-4202 246 3087spmdept@thailife.com
7. ส่วนสนับสนุนพัฒนาธุรกิจ

• งานด้าน ธกส.
• งานด้าน ธอส.
02 247 0247 ต่อ 2744, 2791
02 247 0247 ต่อ 2745-50
02 246 9701
02 246 9917
bdspprt2@thailife.com
ordinary@thailife.co.th
8. ส่วนสื่อสารมวลชน

• งานด้านเผยแพร่ข่าวสาร
• งานด้านประมวลข่าวสาร
• งานด้านสื่อมวลชนสัมพันธ์
02 247 0247 ต่อ 3880
02 247 0247 ต่อ 3882
02 247 0247 ต่อ 3881-83
02 246 0807prthailife@gmail.com
9. ส่วนโฆษณา

• งานด้านโฆษณา
02 247 0247 ต่อ 3890-9702 246 1126
02 246 1463
10. ส่วนสร้างสรรค์สื่อ

• งานด้านสื่อสิ่งพิมพ์
• งานด้านสื่อโสตทัศน์
02 247 0247 ต่อ 3886, 3898
02 247 0247 ต่อ 3009
02 246 9730
11. ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม02 247 0247 ต่อ 3624-3202 246 3640
02 246 3951
csr@thailife.com
12. ส่วนการตลาดสัมพันธ์

• งานด้านลูกค้าสัมพันธ์
• งานด้านพันธมิตรสัมพันธ์
• งานด้านไทยประกันชีวิตฮอตไลน์
02 247 0247 ต่อ 3607-09, 3612-14
02 247 0247 ต่อ 1045
02 247 0247 ต่อ 3610
02 246 9699mr@thailife.com
13. ส่วนสนับสนุนระบบงานการตลาดทางตรง

• งานด้านบริการสอบถาม เบี้ยประกัน
02 247 0247 ต่อ 3786-8902 246 9715
14. ส่วนการตลาดสถาบัน02 247 0247 ต่อ 3705-0802 246 9882
15. ส่วนสนับสนุนการขาย

• งานด้านโครงการแข่งขัน-เชิดชูเกียรติ
• งานด้านสมาชิก TMC
• งานด้านบูธการตลาด.
02 247 0247 ต่อ 3721
02 247 0247 ต่อ 3713-15
02 247 0247 ต่อ 3735-37
02 246 9943promo@thailife.com
16. ส่วนกิจกรรมการตลาด02 247 0247 ต่อ 1451-5702 246 9563promo@thailife.com
17. ส่วนพัฒนาเครื่องมือการขายดิจิทัล02-247-0247 ต่อ 1491-149402 246 4310dstd@thailife.com
18. ส่วนสนับสนุนกิจกรรมและฝึกอบรมดิจิทัล02-247-0247 ต่อ 1930-194202 246 9768daas@thailife.com
19. ส่วนสื่อสารออนไลน์02 247 0247 ต่อ 3860-3862onlinecomm@thailife.com
20. ส่วนสนับสนุนข้อมูลการตลาด

• งานด้านการเปลี่ยนแปลงข้อมูลฝ่ายขาย
• งานด้านตรวจสอบผลงาน
02 247 0247 ต่อ 1917
02 247 0247 ต่อ 1919, 1921-22
02 246 9581mis@thailife.com
21. ส่วนบริหารบุคคลฝ่ายขาย

• งานด้านประวัติฝ่ายขาย
02 247 0247
ต่อ 1103, 1107, 1113, 1115, 1119-20
02 246 9941
22. ส่วนสนับสนุนงานบุคคลฝ่ายขาย

• งานด้านใบอนุญาตตัวแทน
02 247 0247 ต่อ 1121-22, 1133-3402 246 9941fieldagent@thailife.com
23. ส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล

• งานด้านสรรหา
02 247 0247 ต่อ 122202 246 9517hrservice@thailife.com
24. บริษัทไทยไลฟ์ 5202 247 0247 ต่อ 3130-3202 246 9506thailife52@thailife.com




สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ



คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ




up arrow