INSURANCETHAI.NET
Sun 14/04/2024 18:49:17
Home » กรุงเทพประกันภัย ประกันภัยการประกอบการและธุรกิจ ประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง » ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรุงเทพประกันภัย\"you

ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรุงเทพประกันภัย

2010/09/14 1350👁️‍🗨️

ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง กรุงเทพประกันภัย

ประกันความซื่อสัตย์ของลูกจ้างกรุงเทพประกันภัย

คุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการฉ้อโกง หรือยักยอก หรือทุจริตของลูกจ้าง

วิธีปฏิบัติในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยความซื่อสัตย์
1. เมื่อทราบว่า เกิดการยักยอกขึ้น แจ้งการเกิดเหตุให้บริษัทฯ ทราบทันที
2. ให้เร่งดำเนินการแจ้งความดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมถ่ายสำเนาบันทึกประจำวัน
3. ตรวจสอบถึงวิธีการในการยักยอก และมูลค่าความเสียหาย
4. หากสามารถจับตัวผู้กระทำผิดได้ ให้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมตัวเพื่อสอบสวนต่อไป
5. ในกรณีผู้กระทำผิดยอมรับ ให้ทำหนังสือสรุปรายละเอียดการยักยอกและมูลค่าความเสียหายให้ผู้กระทำผิดลงลายมือชื่อรับสภาพหนี้
6. ออกหนังสือถึงผู้ค้ำประกันของพนักงานที่กระทำผิด ให้รับผิดชอบในมูลค่าความเสียหายดังกล่าว

เอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
1. รายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของพนักงานทั้งหมดที่ผู้เอาประกันภัยมี เช่น ใบสมัครงาน สำเนาทะเบียนบ้าน ฯลฯ
2. เอกสารทางบัญชีที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าความเสียหาย
3. สัญญาค้ำประกัน
4. สำเนาหนังสือเรียกร้องผู้ค้ำประกันให้รับผิด
5. หลักฐานในการว่าจ้างของพนักงานที่ยักยอก และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานที่ยักยอก
6. บันทึกประจำวันเกี่ยวกับคดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
7. หมายจับหรือสำเนาคำฟ้อง
8. เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ

up arrow