INSURANCETHAI.NET
Sat 22/06/2024 7:36:35
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เมืองไทยประกันภัย » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ผู้เยาว์ (เดี่ยว) – เมืองไทยประกันภัย\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ผู้เยาว์ (เดี่ยว) – เมืองไทยประกันภัย

2011/11/01 3145👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ผู้เยาว์ (เดี่ยว) – เมืองไทยประกันภัย

pa-minor-mti

ความคุ้มครองดังกล่าว ต้องมีสาเหตุเนื่องมาจากอุบัติเหตุ

เงื่อนไขการรับประกัน

 • ผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุ 1 เดือนถึง 15 ปี
 • ไม่รับประกัน พนักงานส่งเอกสาร พนักงานขับรถ มอเตอร์ไซค์รับจ้าง กรรมกร คนงาน คนงานเหมือง ยาม
  หนุ่มโรงงาน สาวโรงงาน เกษตรกร ชาวประมง พนักงานติดตั้งเสาอากาศ ช่างต่างๆ (เช่น ช่างปูน ช่างไม้
  ช่างซ่อมไฟฟ้า ช่างประปา ช่างซ่อมรถยนต์) พนักงานต้อนรับบนรถ เรือ หรือเครื่องบิน เป็นต้น
 • การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (เบิกค่ารักษาพยาบาล)

 • หลักฐานทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการรักษา, ฟิล์มเอ็กซเรย์ ฯลฯ
 • ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง (ต้นฉบับ)
 • ดาน์โหลดใบสมัคร

  รายละเอียด

  อาณาเขตความคุ้มครอง ทั่วโลก ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นเวลา 1 ปี
  เกณฑ์อายุที่รับประกันภัย 1 เดือน ถึง 15 ปี

  ผลประโยชน์พื้นฐาน แบบ อบ.2

  คุ้มครองในกรณีประสบอุบัติเหตุ และมีผลให้
  1. เสียชีวิต
  2. สูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา นิ้วมือ นิ้วเท้า สูญเสียการรับฟังและการพูดออกเสียง
  3. ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
  4. ค่ารักษาพยาบาล
  5. ภัยขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ตามตารางอัตราเบี้ยประกันภัย และผลประโยชน์การคุ้มครองที่ได้รับ

  อัตราเบี้ยประกันภัยและผลประโยชน์การคุ้มครองที่ได้รับ

  pa-children-mti

  หมายเหตุ
  อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกันสำหรับทุกกลุ่มอาชีพ (รวมทั้งผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพ)
  อาชีพที่ไม่รับประกันภัยคือ อาชีพงานสนาม เช่น ช่างก่อสร้าง ช่างไม้ กรรมกร รับจ้างทั่วไป
  ผู้ปฏิบัติงานบนที่สูง ผู้ควบคุมเครื่องจักร นักมวย นักแข่งรถ รถจักรยานยนต์รับจ้าง

  ข้อยกเว้นที่ควรทราบ
  ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆอันเกิดจาก หรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้
  ก. การกระทำของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษ
  ข. การรับเชื้อโรค เว้นแต่การติดเชื้อโรค หรือบาดทะยัก หรือโรคกลัวน้ำ ซึ่งเกิดจากบาดแผลที่ได้รับอุบัติเหตุ
  ค. การรักษาทางเวชกรรม หรือศัลยกรรม
  ง. การแท้งลูก ทันตกรรม และการปวดหลัง เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น อันเป็นผลสืบเนื่องจากอุบัติเหตุ
  จ. สงคราม การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจลและ การนัดหยุดงาน

  ความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในเวลาต่อไปนี้
  ก. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยล่าสัตว์ในป่า แข่งรถ หรือแข่งเรือทุกชนิด แข่งสเก็ต ชกมวย โดดร่ม (เว้นแต่การ โดดร่มเพื่อรักษาชีวิต) ขณะกำลังขึ้นหรือโดยสารอยู่ในบอลลูน หรือเครื่องร่อน บันจี้จัมพ์ ปีนหรือไต่เขาที่ต้องใช้เครื่องมือช่วยดำน้ำที่ต้องใช้ถังอากาศ และเครื่องช่วยหายใจใต้น้ำ
  ข. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยกำลังขึ้นหรือลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้ประกอบการโดยสาร การบินพาณิชย์
  ค. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยขับขี่ หรือปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานประจำอากาศยานใดๆ
  ง. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเข้าร่วมทะเลาะวิวาท หรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท
  จ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัยก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับ หรือหลบหนีการจับกุม
  ฉ. ขณะที่ผู้เอาประกันภัย ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหาร หรือตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม

  การขอออกกรมธรรม์ P.A. ผู้เยาว์
  กรอกใบคำขอเอาประกันภัยในโบรชัวร์ ให้ครบถ้วนพร้อมทั้งกรอกรายละเอียดของผู้ปกครองเพิ่มเติมและส่งใบคำขอเอาประกันภัยมาที่ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือสาขา/ตัวแทนที่ท่านติดต่อ

  วิธีการชำระเบี้ยประกันภัย

  เงินสด/ดร๊าฟท์/เช็คสั่งจ่ายในนาม บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวันของ บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  เลขที่บัญชี 089-1-00054-5 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด สาขาถนนรัชดาภิเษก-ห้วยขวาง
  พร้อมทั้งระบุชื่อผู้เอาประกันภัยลงในใบโอนเงินแนบกับใบคำขอฯส่งมายังบริษัทฯ

  การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหลักฐานในการเบิกค่ารักษาพยาบาล

  กรณีบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุ
  1. ใบเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว
  2. หลักฐานทางการแพทย์ เช่น ใบรับรองแพทย์ ผลการรักษา, ฟิล์มเอ็กซเรย์ ฯลฯ
  3. ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลตัวจริง (ต้นฉบับ)

  กรณีสูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. ภาพถ่ายอวัยวะที่สูญเสีย และภาพเต็มตัวของผู้เอาประกันภัย
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

  กรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ใช้เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
  1. ใบมรณะบัตร
  2. สำเนาบันทึกประจำวันจากสถานีตำรวจ
  3. สำเนาใบชันสูตรพลิกศพ
  4. สำเนาทะเบียนบ้านผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์
  5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เอาประกันภัย และผู้รับประโยชน์

  สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ  คอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
  up arrow