INSURANCETHAI.NET
Thu 23/05/2024 4:15:22
Home » Uncategorized » ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน (Home Package)\"you

ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน (Home Package)

2019/05/30 1172👁️‍🗨️

จุดประสงค์ ของประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

เพื่อให้ความคุ้มครองต่อผู้เป็นเจ้าของอาคาร ประเภทบ้านอยู่อาศัย สำนักงานในบ้าน หรือห้องชุดอยู่อาศัย แฟลต แมนชั่น หรือคอนโดมิเนียม ให้ได้รับ ความคุ้มครองหลายอย่างไว้กรมธรรม์เดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย ความคุ้มครองต่อความเสียหายจากอัคคีภัย ความเสียหายจากโจรกรรมหรือการลักทรัพย์ ความเสียหายต่อความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ความเสียหาย ต่อทรัพย์สินในอาคาร การสูญเสียค่าเช่าหรือค่าใช้จ่ายสำหรับค่าเช่าที่พักอาศัยชั่วคราว การจ่ายเงินชดเชย สำหรับการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์

ได้รับความคุ้มครองที่หลากหลาย และ สะดวกในการต่ออายุการประกันภัย เนื่องจากเป็นการผนวกเอากรมธรรม์หลายรูปแบบ ไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยเดียว ช่วยประหยัดค่าเบี้ยประกันภัย เมื่อเปรียบเทียบกับการทำประกันภัยหลายประเภทหลายกรมธรรม์ประกันภัย

ความคุ้มครอง ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้าน

กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับเจ้าบ้านมีหลายรูปแบบ แต่ละบริษัทอาจเลือกขาย
ความคุ้มครองแตกต่างกันไป ทั่วไปความคุ้มครองจะมี 5 หมวด
หมวดที่ 1 : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออาคาร
หมวดที่ 2 : ความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินในอาคาร
หมวดที่ 3 : ค่าใช้จ่ายสำหรับการเปลี่ยนที่พักอาศัยชั่วคราว และการสูญเสียค่าเช่า
หมวดที่ 4 : ความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก
หมวดที่ 5 : เงินชดเชยการเสียชีวิตของผู้เอาประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow