INSURANCETHAI.NET
Thu 30/05/2024 10:53:24
Home » ประกันอุบัติเหตุ(สินค้า) เจนเนอราลี่ประกันภัย(ไทยแลนด์) » GenPA generali\"you

GenPA generali

2010/09/24 1469👁️‍🗨️

GenPA เป็น แบบประกันที่คุ้มครองท่านจากอุบัติเหตุที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย สูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพสิ้นเชิง รวมถึงการรักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ทั่วโลก

ท่านสามารถเลือกประเภทความคุ้มครองได้ตามความต้องการ
ข้อยกเว้น
ขณะที่ท่านอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา สารเสพติด หรือยาเสพติดให้โทษจนไม่สามารถครองสติได้, การฆ่าตัวตาย พยายามฆ่าตัวตายหรือการทำร้ายตนเอง, การแท้งลูก, การรักษาฟัน การรักษารากฟัน การเปลี่ยนหรือใส่ฟันปลอม เว้นแต่การรักษาพยาบาลเบื้องต้นอันเป็นผลสืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ, การปวดหลัง, สงคราม (ไม่ว่าจะประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน หรือการกระทำของศัตรูต่างชาติ สงครามกลางเมือง การปฏิวัติ การกบฏ การที่ประชาชนก่อความวุ่นวายถึงขนาดลุกฮือขึ้นต่อต้านรัฐบาล การจลาจล การนัดหยุดงาน, อาวุธนิวเคลียร์ การแผ่รังสี หรือกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์, การล่าสัตว์ในป่า, การแข่งรถหรือแข่งเรือทุกชนิด, การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์, ขณะกำลังขึ้นหรือกำลังลง หรือขณะโดยสารอยู่ในอากาศยานที่มิได้จดทะเบียน เพื่อบรรทุกผู้โดยสาร และมิได้ประกอบการโดยสายการบินพาณิชย์, การเข้าร่วมทะเลาะวิวาทหรือมีส่วนยั่วยุให้เกิดการทะเลาะวิวาท, ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่เป็น ทหาร ตำรวจ หรืออาสาสมัคร และเข้าปฏิบัติการในสงคราม หรือปราบปราม, การก่ออาชญากรรม หรือขณะที่ถูกจับกุม หรือหลบหนีการจับกุม

GenPA Special
แผนประกันภัยอุบัติเหตุพิเศษ เพื่อปกป้องท่านและคนที่ท่านรักจากอุบัติเหตุทุกชนิดตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก
• คุ้มครองการเสียชีวิตและทุพพลภาพ
จ่ายค่าทดแทนกรณีการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ รวมถึงการฆาตกรรมและลอบทำร้ายร่างกาย ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ท่านเลือก
• คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล
ชดเชยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากอุบัติเหตุสูงสุดไม่เกินวงเงินเอาประกันภัย
• ค่าชดเชยรายได้ระหว่างการพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลนานสูงสุด 365 วัน
• บัตรสิทธิพิเศษ GenPA Privilege Card
รับบัตรสิทธิพิเศษ GenPA Privilege Card เพื่อรับการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในโรงพยาบาลเครือข่ายของ เจนเนอราลี่ ประกันภัย ทั่วประเทศ โดยบริษัทฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้น ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนที่ท่านเลือก

ความคุ้มครอง แผน 1,000,000
ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ / วงเงินเอาประกันภัย (บาท) แผน1A แผน1B แผน1C
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 1,000,000 1,000,000 1,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 500,000 500,000 500,000
เนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อบ.1)
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ – 2,000,000 2,000,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 200,000 200,000 200,000
5. ชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล (สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) – 1,000 1,000
6. ชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) – 2,000 2,000
7. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 50,000 – 50,000
8. ค่าปลงศพเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 10,000 10,000 10,000

ความคุ้มครอง แผน 2,000,000
ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ / วงเงินเอาประกันภัย (บาท) แผน2A แผน2B แผน2C
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง(อบ.1) 2,000,000 2,000,000 2,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 1,000,000 1,000,000
เนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อบ.1)
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ – 4,000,000 4,000,000
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 400,000 400,000 400,000
5. ชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล(สูงสุดไม่เกิน 365 วัน) – 2,000 2,000
6. ชดเชยรายได้ ระหว่างการเข้ารักษาตัวในห้องไอซียู(สูงสุดไม่เกิน 30 วัน) – 4,000 4,000
7. ค่ารักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง 100,000 – 100,000
8. ค่าปลงศพเสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วย 10,000 10,000 10,000

GenShield
แบบประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล การประกันความสูญเสียอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดวลา ไม่ต้องตรวจสุขภาพ คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
ผลประโยชน์และความคุ้มครองสำหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ GenShield
ผลประโยชน์ / ความคุ้มครอง
ผลประโยชน์ / วงเงินเอาประกันภัย (บาท) แผน1 แผน2 แผน3 แผน4
1. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อบ.1) 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
2. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุสาธารณะ 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000
3. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 250,000 500,000 750,000 1,000,000
เนื่องจากอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (อบ.1)
4. การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากการถูกฆาตกรรมลอบทำร้าย 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000
5. ผลประโยชยน์าการรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง (รวมถึงอุบัติเหตุขณะขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์) 50,000 50,000 50,000 50,000

ผลประโยชน์และความคุ้มครอง
* คุ้มครองการสูญเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ และทุพพลภาพ
* ครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ
* ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
* คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง
* รับบัตร GenPA Privilege Card บัตรที่ใช้แทนค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ในโรงพยาบาลที่เป็นเครือข่ายของเรากว่า 190 แห่งทั่วประเทศ
ข้อความที่ปรากฏนี้เป็นเพียงข้อเสนอ มิได้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย ข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาประกันภัย ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow