INSURANCETHAI.NET
Fri 03/12/2021 11:17:33
Home » ประกันอัคคีภัย(สินค้า) สินมั่นคงประกันภัย » ประกันอัคคีภัย – สินมั่นคงประกันภัย\"you

ประกันอัคคีภัย – สินมั่นคงประกันภัย

2012/08/07

ประกันอัคคีภัยเป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครอง ตัวอาคาร และ ทรัพย์สินภายในตัวอาคาร อันเนื่องมาจากความสูญเสีย หรือความเสียหายอันเกิดจากเพลิงไหม้ ฟ้าผ่า และ การระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่าง หรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้น
นอกเหนือจากภัยที่ให้ความคุ้มครองเบื้องต้นแล้ว ท่านยังสามารถซื้อภัยเพิ่มเติมพิเศษได้อีก เช่น ภัยลมพายุ ภัยระเบิด ภัยจากยวดยานพาหนะ ภัยแผ่นดินไหว เป็นต้น

กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้
1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย
2. กรมธรรม์ประกันภัยสำหรับ ธุรกิจ อุตสาหกรรมทั่วไป

กรมธรรม์อัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย ภัยที่ให้ความคุ้มครอง ดังนี้
ไฟไหม้
ฟ้าผ่า
ระเบิด
ภัยหรือความเสียหายที่เกิดจากยวดยานพาหนะ
ภัยจากอากาศยาน หรือ วัตถุที่ตกจากอากาศยาน
ภัยเนื่องจากน้ำ (ยกเว้นน้ำท่วม)
ขยายความคุ้มครองค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว สำหรับกรมธรรม์บ้านอยู่อาศัย โดยให้ความคุ้มครอง ดังนี้
1. สำหรับสิ่งปลูกสร้างชั้น 1 บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้แก่ผู้เอาประกันเป็นจำนวนเงินไม่เกินวันละ 1,000 บาท รวมแล้วไม่เกิน 50,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกัน
2. สิ่งปลูกสร้างชั้น 2,3 บริษัทจะชดใช้ค่าเช่าที่อยู่อาศัยชั่วคราว ให้แก่ผู้เอาประกันเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 500 บาท รวมแล้วไม่เกิน 25,000 บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

เงื่อนไขการรับประกัน : – ลักษณะสิ่งปลูกสร้างที่สามารถทำประกันได้จะต้องเป็นอาคารตึกล้วน
– ผู้มีสิทธิเอาประกันภัยจะต้องเป็นเจ้าของอาคารหรือเจ้าของทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร
– การกำหนดมูลค่าของสิ่งปลูกสร้าง ให้กำหนดตามมูลค่าราคาวัสดุ และ ค่าก่อสร้างซึ่งไม่รวมรากฐาน และ ค่าที่ดิน

ในกรณีเกิดสินไหม : บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใน 7 วัน นับจากวันที่ตกลงค่าเสียหายเรียบร้อย

การซื้อผ่านอินเตอร์เน็ต : ท่านจะได้รับส่วนลดทันที 20% จากยอดเบี้ยประกันสุทธิ

insurancethai.net เว็บไซต์สื่อกลาง ศูนย์รวมข้อมูลประกันภัย

สินค้าประกันภัย โปรดสอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศ


up arrow