INSURANCETHAI.NET
Thu 25/07/2024 8:29:01
Home » เมืองไทยประกันชีวิต » ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ยิ้มละไม เมืองไทยประกันชีวิต\"you

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ยิ้มละไม เมืองไทยประกันชีวิต

2010/10/21 2555👁️‍🗨️

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ยิ้มละไม เมืองไทยประกันชีวิต
เงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัย ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA ยิ้มละไม
• การรับประกันภัย*: เฉพาะกลุ่มชั้นอาชีพ 1, 2 และ 3 โดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยเดียวกัน
• อายุเริ่มของผู้เอาประกันภัย: อายุ 20 – 65 ปี
• อาณาเขตการคุ้มครอง :ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก
• ระยะเวลาเอาประกันภัย1ปีระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัย 1 ปี
• ผู้เอาประกันภัย สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล พีเอ ยิ้มละไม ได้เพียง 1 สัญญา
หมายเหตุ
กลุ่มอาชีพที่ไม่รับประกันภัย* คือ ผู้ที่ประกอบอาชีพที่มีลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง ได้แก่ คนเช็ดกระจก (ที่สูง),นักมวยอาชีพ นักมวยปล้ำ, ขับขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, คนขับรถบรรทุกสิบล้อ ฯลฯ
* การพิจารณารับประกันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด
**บริษัทฯ จะจ่ายค่าทดแทนเพียงรายการที่สูงสุดรายการเดียวเท่านั้น
หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยของแบบประกันภัยนี้ไม่สามารถ นำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีเงินได้ ฉบับที่ 172 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ธ.ค.51

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow