INSURANCETHAI.NET
Fri 19/04/2024 19:30:33
Home » สยามซัมซุงประกันชีวิต » อุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) – สยามซัมซุงประกันชีวิต\"you

อุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) – สยามซัมซุงประกันชีวิต

2011/01/26 1437👁️‍🗨️

อุบัติเหตุส่วนบุคคล(PA) – สยามซัมซุงประกันชีวิต

กรมธรรม์ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล เป็นกรมธรรม์ที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัย จากความเสียหายอันเกิดจาก ความบาดเจ็บ จากปัจจัยภายนอกร่างกาย โดยอุบัติเหตุรวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกสถานที่ ทั่วโลก

“อุบัติเหตุ” หมายความถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน จากปัจจัยภายนอกร่างกาย และทำให้เกิดผลที่ผู้เอาประกันภัยมิได้เจตนา หรือมุ่งหวัง

การรักษาพยาบาล
– ชดเชยค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปจริง ซึ่งเกิดขึ้นภายใน 52 สัปดาห์ นับแต่วันเกิดอุบัติเหตุ แต่ไม่เกินจำนวนที่ได้ระบุไว้ในตาราง
– ระยะเวลาชำระเบี้ย 1 ปี โดยชำระเป็นรายปีเท่านั้น
– ระยะเวลาคุ้มครอง ให้ความคุ้มครอง 24 ชม. ทั่วโลก เป็นระยะเวลา 1 ปี

อายุที่รับประกันภัย
– ชั้นอาชีพ 1 รับประกันตั้งแต่อายุ 1 เดือน 1 วัน – 60 ปี
– ชั้นอาชีพ 2-4 รับประกันตั้งแต่อายุ 16 ปี – 60 ปี

เกณฑ์การตรวจสุขภาพ : ไม่ต้องตรวจสุขภาพ
กรณีเสียชีวิตเนื่องจากสาเหตุทั่วไป : ไม่ได้รับความคุ้มครอง

อัตราเบี้ยประกันอุบัติเหตุ – ชั้นอาชีพ1
ชั้นอาชีพ1 = ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงาน (ไม่มีความเสี่ยงในสำนักงานแต่อย่างใด)
นักเรียน – นักศึกษา, ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, แคชเชียร์ (พนักงานเก็บเงิน), ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ, แพทย์ (ยกเว้น ศัลยแพทย์ / ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์), นักบัญชี, พนักงานการเงิน, นักกฎหมาย, ผู้พิพากษา, อัยการ (ไม่ได้ออกนอกสถานที่), จิตกร (ในสำนักงาน), สถาปนิก, ผู้จัดการและเสมียน (บริษัทนำสินค้าเข้า – ออก ซึ่งมีหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น / ธนาคาร / บริษัทประกัน / บริษัทเดินเรือ), ฯลฯ

ภัยที่ไม่รับพิจารณารับประกันภัย (สยามซัมซุง PA)
1. ร่างกายพิการ วิกลจริต สติฟั่นเฟือน สุขภาพไม่ดี หรือมีโรคประจำตัวที่อันตราย เช่น โรคหัวใจ วัณโรค มะเร็ง ความดันโลหิตผิดปกติ เบาหวาน ลมบ้านหมู ข้ออักเสบ
2. เป็นผู้ติดยา เสพติด หรือดื่มสุราเป็นประจำ หรือเคยถูกลอบทำร้ายจากผู้อื่นโดยเจตนา หรือมีลำเนาอยู่ในท้องที่ที่ไม่มีแพทย์แผนปัจจุบัน หรือเป็นบุคคลล้มละลาย

3. อาชีพที่ไม่รับประกัน
– คนงานก่อสร้างตึกสูง หอคอย, คนงานปั่นจั่น, คนเรียงอิฐ งานก่อสร้าง พนักงานสร้างเขื่อน
– งานเกี่ยวกับการวางสาย / ซ่อมบำรุง (ต่อสาย, พาดสายบนเสาไฟฟ้า, ใต้ดิน, อุโมงค์)
– กรรมกร เช่น ขนทราย (ขึ้น – ลงเรือบรรทุก), อยู่ในโรงโม่หิน, ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ, ในโรงงานผลิตแก๊ส, วัตถุระเบิด และอื่นๆ
– ก่อสร้างอุโมงค์แรงดันอากาศ
– กีฬา โดดร่ม, นักมวยไทย, ขี่ม้าแข่ง, กีฬาทางน้ำ สกุ๊ตเตอร์, นักประดาน้ำ, นักแข่งรถ, ล่าสัตว์
– ชาวประมง (ยกเว้น ทำงานบนฝั่งเท่านั้น), ขนส่งทางทะเล (คนประจำดาดฟ้า, หน่วยกู้ภัยเรืออัปปาง)
– งานโฆษณา (คนติดตั้งป้าย / รื้อป้ายในที่สูง), คนติดตั้งเสาอากาศ ในที่สูง (วิทยุ โทรทัศน์)
– ทหาร ตำรวจ ทหารลาดตะเวน (ยกเว้นผู้ที่ปฏิบัติงานในสำนังานซึ่งไม่มีความเสี่ยง เช่น ธุรการ, การเงิน)
– นักบิน (พลประจำเฮลิคอปเตอร์, ประจำการใกล้ชายแดน), กองบินตำรวจ
– กรมประมวลข่าวกลาง, หน่วยป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปฏิบัติงานในเขตแทรกซึม
– พนักงานดับเพลิง / คนดับเพลิง
– ขับรถบรรทุกแก๊ส
– ผู้แสดงบทบู๊ / แสดงแทนดารา, แสดงผาดโผน, ละครสัตว์ / ผู้แสดงกับสัตว์ดุร้าย
– อาชีพที่ไม่ถูกกฎหมาย หรือส่อไปในทางทุจริต
– อาชีพอื่นๆ บางอาชีพที่เสี่ยงภัยสูง ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับประกันชีวิตในอัตราปกติได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิพิจารณาเป็นรายๆไป

รายละเอียดชั้นอาชีพของประกันอุบัติเหตุสยามซัมซุงประกันชีวิต
อาชีพชั้น 1
ผู้ประกอบอาชีพในสำนักงาน (ไม่มีความเสี่ยงในสำนักงานแต่อย่างใด)
นักเรียน – นักศึกษา, ข้าราชการ, ครู, อาจารย์, แคชเชียร์ (พนักงานเก็บเงิน), ผู้บริหารองค์กรธุรกิจ, แพทย์ (ยกเว้น ศัลยแพทย์ / ทันตแพทย์ / สัตวแพทย์), นักบัญชี, พนักงานการเงิน, นักกฎหมาย, ผู้พิพากษา, อัยการ (ไม่ได้ออกนอกสถานที่), จิตกร (ในสำนักงาน), สถาปนิก, ผู้จัดการและเสมียน (บริษัทนำสินค้าเข้า – ออก ซึ่งมีหน้าที่ในสำนักงานเท่านั้น / ธนาคาร / บริษัทประกัน / บริษัทเดินเรือ), ฯลฯ

อาชีพชั้น 2
ผู้ประกอบอาชีพควบคุมในสำนักงาน หรือต้องมีการออกนอกสถานที่
ผู้แทน, ผู้จัดการ (บริษัทท่องเที่ยว / โรงแรม / โรงงาน / โรงมหรสพ / ภัตตาคาร), ผู้จัดการบริษัทรักษาความปลอดภัย , ผู้จัดการฝ่ายศิลป์, ผู้จัดการฝ่ายผลิต, ศัลยแพทย์, ทันตแพทย์, สัตวแพทย์, เภสัชกร, นางผดุงครรภ์, นางพยาบาล, นักเคมี, พนักงานขาย, เซลส์แมน, พนักงานจัดสินค้า, พนักงานขายของหน้าร้าน, พนักงานเก็บเงิน (ที่ปฏิบัติงานหลายอย่าง), ศุลการักษ์ (ทำงานนอกสถานที่), เจ้าของและพนักงาน (ร้านเสื้อผ้า / ร้านเพชรพลอย / ร้านทอง), นักดนตรี, นักร้อง, เจ้าของ (กองมรดก / บ้านจัดสรร / บ้านเช่า / สวน (ไม่ได้ลงมือทำ)), ช่างภาพ, นักข่าว, ผู้ตรวจการ (รัฐบาล / ธุรกิจ), นักกฎหมาย – ทนายความ (ออกนอกสำนักงาน), เจ้าที่หน้าที่สินเชื่อ, เจ้าหน้าที่ประมูลงานทั่วไป, ศึกษานิเทศก์ ฯลฯ

อาชีพชั้น 3
ผู้ประกอบอาชีพที่ต้องใช้ฝีมือ, กึ่งฝีมือ, เครื่องมือขนาดเบา ในการปฏิบัติงาน
แม่บ้าน (ทั่วไป / รับจ้าง), คนเลี้ยงเด็ก, คนครัว, คนรับใช้ในบ้าน, ดารา – นักแสดง, พนักงานต้อนรับ (โรงแรม / ภัตตาคาร / บาร์ / โรงมหรสพ), ช่างเสริมสวย – ตัดเสื้อ, ช่างสำรวจ, ผู้ควบคุม (โรงงานผลิตสินค้า / โรงงานอุตสาหกรรม / โรงงานขนาดเล็ก), ผู้รับเหมา, คนงานฝีมือ (ทำงานอย่างเบา), เจ้าของร้าน (แผงลอย / ขายของชำ), ผู้ขายเนื้อ – ปลา, คนขายของหาบเร่, ผู้จัดการ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถขนส่ง), นักบินพลเรือน, เจ้าของ (ค่ายมวย / โรงเลื่อย / โรงน้ำแข็ง / โรงพิมพ์), พนักงานเข้าเล่ม, เสมียนนับของ, ผู้รักษาคลังสินค้า, คนเฝ้าประตู, ยาม (ไม่พกอาวุธ), เกษตรกร, ผู้ทำการตรวจสวนยาง, เจ้าของฟาร์ม, นักศึกษาแผนกช่าง (ไฟฟ้า / เครื่องยนต์ / เครื่องกล / ก่อสร้าง), ฯลฯ

อาชีพชั้น 4
ผู้ประกอบอาชีพข่างฝีมือใช้เครื่องมือขนาดเบาในการปฏิบัติงาน (มีความเสี่ยง) ประกอบอาชีพใช้แรงงาน ใช้เครื่องมือขนาดหนัก อาชีพที่มีความเสี่ยงสูง
ข้าราชการฝ่ายปกครองท้อง ที่, หัวหน้าโรงงาน, หัวหน้าคนงาน, ช่างทาสี – ช่างไม้ (ในโรงงาน), ช่างทองรูปพรรณ, ช่างไฟฟ้า, ช่างบัดกรี, ช่างโป้วสีรถ, ช่งติดตั้งลิฟท์, คนต่อท่อประปา, คนกรีดยาง, คนงานฝีมือทำงานหนัก, โชเฟอร์ – คนขับรถ (รถบรรทุก / รถโดยสาร / รถรับจ้าง), ผู้ขับขี่เครื่องจักร, เจ้าของและพนักงาน (ปั๊มน้ำมัน / ปั๊มแก๊ส), กรรมกร, พนักงานเก็บขยะ, ช่างปูน, ช่างไม้งานก่อสร้าง, ช่างทำหม้อน้ำ, ช่างซ่อมเครื่อง, ช่างทาสีบ้านภายนอก, ช่างหลอมเหล็กในโรงงาน, คนขายเนื้อ ชำแหละสัตว์, คนส่งของ, วิศวกรไฟฟ้า, บุรุษไปรษณีย์, พนักงานส่งเอกสาร, พนักงานวางบิล – เก็บบิล, มอเตอร์ไซค์รับจ้าง, ผู้ใช้จักรยานยนต์เป็นพาหนะหลักในการประกอบอาชีพทุกกรณี, ฯลฯ

สอบถาม บริษัทประกันภัย เจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือ ตัวแทน/นายหน้า ทั่วประเทศคอมเม้นท์ที่เพจ 💸 สินเชื่อ
up arrow